ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

274 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,24953,6302.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง16717,1590.97
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง17414,2081.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4811,6900.41
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย16913,9991.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว87,1190.11
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง218,1550.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม73,2390.22
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด155,6180.27
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง54,8910.10
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง52,5390.20
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย136,2660.21
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว24,5040.04
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง32,9150.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด155,4470.28
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า93,6370.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,8240.15
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี63,9100.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,3500.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ133,3450.39
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง64,1960.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,6260.30
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,6760.54
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,3550.07
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน39233,4011.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้165,1040.31
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง714,8481.46
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,7740.08
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,8350.11
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ81,8900.42
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,4920.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง89654,9831.63
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา18111,8261.53
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน77,3760.09
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ23,2600.06
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,5820.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7380.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ73,0810.23
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร63,2860.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน22,0330.10
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่44230,1491.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย122,9930.40
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง94,6370.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง153,0860.49
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น103,2900.30
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง81,9700.41
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น172,8250.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,8960.26
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31236,7080.85
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1327,7521.70
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง71,4240.49
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย82,1990.36
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา284,0060.70
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา306,6620.45
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง131,9780.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง152,4440.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,4330.56
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข101,6700.60
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ78730.80
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา21427,0040.79
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ20816,7331.24
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน93,1570.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน91,6510.55
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้174,0340.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง133,8150.34
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ82,3380.34
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,09465,9231.66
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน8011,6670.69
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย629,2750.67
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง45,3860.07
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน99,0520.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า35,2100.06
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ334,7570.69
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01,5670.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน14,3870.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย44,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,7060.13
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,6060.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,5100.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว23,9190.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,8110.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร22,9470.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3029,8883.05
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง88,0920.10
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย103,3890.30
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม43,3150.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย52,2770.22
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42,1100.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,3660.21