ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

274 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์85452,7151.62
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง18414,8611.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง10713,3870.80
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย26413,8161.91
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง13210,9071.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว25,9280.03
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง188,4020.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม254,1700.60
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด114,6290.24
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง63,8460.16
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,7050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย215,7980.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว113,4020.32
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,7610.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด314,5490.68
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า142,0340.69
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย223,7630.58
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี64,6350.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,1010.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง72,4210.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,0200.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,1550.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน44030,8231.43
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้85,5180.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง435,4660.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา63,3100.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง23,0610.07
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,3590.15
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3790.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง68962,2661.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา23711,0802.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน165,8850.27
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,1660.05
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,1510.14
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32,8480.11
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,2490.09
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,3740.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,8780.05
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,4170.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,6800.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่48632,5261.49
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,1460.19
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง32,1140.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง102,5580.39
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น343,1691.07
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง173,6670.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น112,3370.47
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,5990.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31438,1140.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว958,4641.12
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา115,7360.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,3800.43
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,1400.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย173,8840.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา144,8020.29
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง62,0470.29
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง172,4120.70
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,7220.23
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ66900.87
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ77170.98
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16223,0620.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ18812,4661.51
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน32,7190.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน91,7700.51
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้113,8500.29
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง102,5380.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ82,1310.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์74253,9491.38
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน48,1560.05
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15112,3111.23
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย9125,3210.36
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง75,9890.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า85,3630.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1027,2941.40
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด22,6920.07
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน55,8800.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย85,5760.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย33,4880.09
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น27,0490.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล55,0610.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง44,9800.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว34,3840.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,9920.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร14,2750.02
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์16111,9851.34
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง136,9610.19
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย93,5260.26
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2080.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า102,2770.44