ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

272 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหักจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13952,7150.26
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2814,8610.19
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2513,3870.19
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4813,8160.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3610,9070.33
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว165,9280.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง118,4020.13
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม74,1700.17
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด274,6290.58
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง153,8460.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง31,7050.18
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย145,7980.24
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว163,4020.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง93,7610.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด104,5490.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า72,0340.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย53,7630.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี184,6350.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ71,7700.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง72,4210.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,0200.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6730,8230.22
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้215,5180.38
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง445,4660.80
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา143,3100.42
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,3590.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง19462,2660.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2611,0800.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน175,8850.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22,1660.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม182,1510.84
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว52,8480.18
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,2490.09
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก46260.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ192,4990.76
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41,8780.21
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร112,4170.46
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10632,5260.33
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,1460.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,1140.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง162,5580.63
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น263,1690.82
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง133,6670.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,3370.51
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,5990.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7138,1140.19
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว188,4640.21
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา125,7360.21
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,1400.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย153,8840.39
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา144,8020.29
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง62,0470.29
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง102,4120.41
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,7220.17
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6923,0620.30
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4012,4660.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,7190.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้123,8500.31
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง92,5380.35
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,1310.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9653,5250.18
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน238,1560.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3712,3110.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1725,3210.07
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง195,9890.32
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า205,3630.37
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ137,2940.18
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,6920.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน95,8800.15
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย215,5760.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย173,4880.49
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น67,0490.09
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล65,0610.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,9800.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว74,3840.16
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,9920.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร214,2750.49
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์811,9850.07
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง96,9610.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย43,5260.11
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม62,4470.25
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2080.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,2770.22