ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

272 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหักจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์17753,6300.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3815,6360.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3514,2080.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4110,5980.39
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5413,9990.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว337,1190.46
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง247,4270.32
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม53,2390.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด285,6180.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง284,4340.63
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง162,3610.68
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,2660.37
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว244,5040.53
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง182,9150.62
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด325,4470.59
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า103,3240.30
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย34,4910.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี303,9100.77
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,3500.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ53,3450.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง114,1960.26
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,6260.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,5400.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2660.16
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13433,4120.40
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้225,1040.43
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง354,8480.72
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา222,6200.84
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง93,7740.24
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ151,8900.79
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3490.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง20454,9830.37
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1811,8260.15
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน177,3760.23
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ73,2600.21
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,5820.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว64,0810.15
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,7380.33
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ93,0810.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,2350.54
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,7480.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร113,2860.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน32,0330.15
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10430,1490.34
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย162,9930.53
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง214,6370.45
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง162,8370.56
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น113,2900.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง101,9700.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น152,2110.68
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7336,7080.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว97,0850.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม71,7340.40
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง71,4240.49
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย102,1990.45
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,0060.32
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา206,0750.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41,9780.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง152,4440.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น131,4330.91
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,6700.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29710.21
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7024,6140.28
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5115,3510.33
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน153,1570.48
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้244,0340.59
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง193,8150.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16160,4550.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2611,6670.22
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย199,2750.20
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง115,3860.20
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน289,0520.31
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า195,2100.36
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ174,7510.36
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด81,5670.51
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน94,3870.21
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย204,9960.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย103,7060.27
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,6060.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32,0290.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,5100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9190.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,8110.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9470.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์209,8880.20
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง128,0920.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,3890.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม63,0790.19
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,3660.17