ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

270 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54528,2891.93
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1697,2192.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1866,3872.91
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2015,0903.95
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1927,5402.55
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว173,3260.51
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1553,3084.69
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม401,0423.84
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1302,6554.90
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง482,1922.19
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง226933.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย472,4841.89
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว751,7404.31
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง411,2803.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด952,6513.58
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า821,6454.98
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย692,1793.17
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี501,7782.81
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง701,0996.37
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ226513.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง611,5683.89
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน341,2832.65
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ135252.48
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา124412.72
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน43816,9112.59
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้752,5602.93
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง622,2192.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา431,2493.44
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง651,6214.01
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง135072.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ134972.62
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง144852.89
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง71828,7342.50
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4276,9726.12
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1353,8713.49
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ271,4031.92
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม391,3472.90
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว482,0392.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม541,5463.49
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ511,4103.62
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก134073.19
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ841,3956.02
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ411,0723.82
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1001,6446.08
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน571,1474.97
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่24412,1672.01
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย661,4374.59
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1511,9737.65
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง681,0286.61
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น671,9883.37
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง501,0694.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น801,3425.96
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่497476.56
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25618,3071.40
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว873,1232.79
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม226873.20
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง7768011.32
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย401,1113.60
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา501,4693.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา622,3492.64
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง659416.91
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง639646.54
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น356585.32
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข437545.70
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ55030.99
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว134193.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ102264.42
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2019,0092.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1126,6591.68
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน671,0866.17
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน679177.31
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้901,6965.31
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1041,4597.13
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ821,1637.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์50627,2791.85
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1015,9871.69
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย543,6241.49
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง982,8313.46
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1083,0523.54
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า591,9243.07
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ272,1431.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด288453.31
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1072,1614.95
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย192,1110.90
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย511,9212.65
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น281,2092.32
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล481,0764.46
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง196522.91
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว361,9951.80
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง259952.51
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร111,4430.76
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์413,8991.05
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง121,3670.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย831,7584.72
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม531,3423.95
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย231,0272.24
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย189661.86
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า451,1363.96