ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi8
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

270 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์94352,7151.79
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง34614,8612.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง23713,3871.77
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย26213,8161.90
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง26310,9072.41
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว435,9280.73
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1568,4021.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1004,1702.40
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2794,6296.03
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1113,8462.89
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง441,7052.58
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1405,7982.41
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว923,4022.70
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง583,7611.54
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1524,5493.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า692,0343.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย973,7632.58
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1054,6352.27
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง832,1013.95
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ671,7703.79
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1202,4214.96
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน572,0202.82
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ391,1553.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา291,0382.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน57930,8231.88
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1545,5182.79
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1685,4663.07
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1023,3103.08
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง623,0612.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง391,3592.87
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ442,0312.17
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง781,3795.66
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,18462,2661.90
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา35111,0803.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3415,8855.79
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ412,1661.89
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม782,1513.63
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว692,8482.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม542,2492.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1002,3744.21
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก436266.87
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2342,4999.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ861,8784.58
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1252,4175.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน511,6803.04
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่63232,5261.94
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย922,1464.29
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง972,1144.59
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1282,5585.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1563,1694.92
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง2113,6675.75
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1402,3375.99
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1041,5996.50
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน55338,1141.45
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1828,4642.15
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1485,7362.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม511,3803.70
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง961,1408.42
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1213,8843.12
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2574,8025.35
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1072,0475.23
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1162,4124.81
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น391,2303.17
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข761,7224.41
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ176902.46
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว477836.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ547177.53
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา48023,0622.08
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ14112,4661.13
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1902,7196.99
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน931,7705.25
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1643,8504.26
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง712,5382.80
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1152,1315.40
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์72253,5251.35
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน2208,1562.70
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน21112,3111.71
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย13225,3210.52
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1795,9892.99
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1395,3632.59
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ827,2941.12
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด452,6921.67
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน965,8801.63
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย745,5761.33
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย773,4882.21
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น687,0490.96
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2115,0614.17
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง974,9801.95
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว544,3841.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง651,9923.26
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร394,2750.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7811,9850.65
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง906,9611.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1233,5263.49
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม802,4473.27
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย482,2082.17
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย231,7901.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า512,2772.24