ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

270 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,11953,6302.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง35417,1592.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง32414,2082.28
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง27210,5982.57
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย28613,9992.04
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว257,1190.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3168,1553.87
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1083,2393.33
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2795,6184.97
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1174,8912.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง802,3613.39
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1056,2661.68
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1944,5044.31
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง752,9152.57
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1535,4472.81
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1823,3245.48
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1204,4912.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1293,9103.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1062,3504.51
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ763,3452.27
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1614,1963.84
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน692,6262.63
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ661,5404.29
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา371,2662.92
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน82633,4012.47
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1565,1043.06
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1364,8482.81
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1062,6204.05
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1643,7744.35
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง321,6801.90
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ881,8904.66
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง451,4923.02
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,39554,9832.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา45111,8263.81
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2377,3763.21
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ633,2601.93
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม672,5822.59
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว924,0812.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม622,7382.26
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1213,0813.93
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก238532.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1142,2355.10
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ761,7484.35
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1653,2865.02
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1022,0335.02
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่73230,1492.43
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1272,9934.24
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3034,6376.53
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1702,8375.99
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1323,2904.01
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง841,9704.26
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น862,2113.89
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1671,8968.81
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน50136,7081.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1397,0851.96
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม771,7344.44
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1581,42411.10
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย922,1994.18
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1584,0063.94
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2716,0754.46
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง911,9784.60
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1572,4446.42
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1331,4339.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข681,6704.07
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ259902.53
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว379713.81
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ428734.81
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา50324,6142.04
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ31115,3512.03
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1843,1575.83
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1211,6517.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2304,0345.70
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2213,8155.79
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1522,3386.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์95860,4551.58
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15811,6671.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1009,2751.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1505,3862.78
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3259,0523.59
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า805,2101.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ554,7511.16
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด291,5671.85
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2104,3874.79
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย644,9961.28
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย723,7061.94
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น952,6063.65
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล892,0294.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง934,5102.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว403,9191.02
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง581,8113.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร352,9471.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1769,8881.78
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1178,0921.45
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1343,3893.95
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1223,0793.96
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย472,2772.06
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย502,1102.37
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า902,3663.80