ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

268 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5718,9640.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง225,9140.37
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง185,2120.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง373,1561.17
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย265,1120.51
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว12,2900.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง142,7060.52
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม101,0420.96
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด181,7591.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง141,8310.76
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง66930.87
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย92,0070.45
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว191,4491.31
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง111,0251.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด381,7552.17
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า221,3501.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย131,5170.86
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี131,4860.87
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง57280.69
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ76511.08
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง141,0121.38
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน71,0580.66
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ25250.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9311,4940.81
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้51,6960.29
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง211,1421.84
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา18580.12
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21,0720.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง35070.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ74971.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8019,3780.41
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1005,7621.74
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน402,6241.52
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ311,1602.67
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม88720.92
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว81,6710.48
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม271,0412.59
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ41,1700.34
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก43371.19
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ459784.60
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ358923.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร371,1143.32
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน257523.32
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่419,2800.44
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย91,1900.76
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง121,3100.92
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง188422.14
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น171,0841.57
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่14900.20
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11314,2290.79
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว472,5171.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม85531.45
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง174433.84
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย196962.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา189071.98
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา341,9381.75
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง74831.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง266683.89
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น54601.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข95041.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว93232.79
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา516,9470.73
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ324,0150.80
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน128141.47
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน387265.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้331,0773.06
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง171,2081.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ197952.39
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5622,2460.25
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน324,1560.77
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย132,9180.45
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง451,8952.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน433,0521.41
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า81,1900.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ151,3141.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด125362.24
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน191,4501.31
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย31,4170.21
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย141,3161.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น99820.92
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล287233.87
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง176522.61
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว41,3200.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง66700.90
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร141,2151.15
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์63,1640.19
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง61,3670.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31,2100.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม31,1170.27
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย38430.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย56110.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า77530.93