ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi5
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

268 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9852,7150.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6214,8610.42
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2413,3870.18
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8513,8160.62
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9210,9070.84
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว105,9280.17
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง388,4020.45
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม504,1701.20
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1014,6292.18
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง283,8460.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง451,7052.64
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย565,7980.97
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว263,4020.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง273,7610.72
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด954,5492.09
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า422,0342.06
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย363,7630.96
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี404,6350.86
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง172,1010.81
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ171,7700.96
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง262,4211.07
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน182,0200.89
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา211,0382.02
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน14730,8230.48
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้655,5181.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง855,4661.56
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา153,3100.45
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง283,0610.91
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง151,3591.10
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ122,0310.59
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง181,3791.31
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง24862,2660.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา15211,0801.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน815,8851.38
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ772,1663.55
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม442,1512.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว362,8481.26
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม252,2491.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ182,3740.76
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก286264.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ492,4991.96
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ631,8783.35
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร612,4172.52
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน521,6803.10
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15732,5260.48
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย452,1462.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง442,1142.08
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง572,5582.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น863,1692.71
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง313,6670.85
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น452,3371.93
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่111,5990.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน33338,1140.87
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1618,4641.90
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1915,7363.33
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม431,3803.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง171,1401.49
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย983,8842.52
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1514,8023.14
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง572,0472.78
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง802,4123.32
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,2300.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข391,7222.26
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ126901.74
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว217832.68
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ247173.35
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13523,0620.59
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9012,4660.72
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน492,7191.80
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน691,7703.90
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1053,8502.73
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง342,5381.34
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ262,1311.22
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11053,9490.20
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน838,1561.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11012,3110.89
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4025,3210.16
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1165,9891.94
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า865,3631.60
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ297,2940.40
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด302,6921.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน715,8801.21
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย245,5760.43
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย393,4881.12
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1207,0491.70
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล915,0611.80
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1384,9802.77
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว144,3840.32
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง221,9921.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร524,2751.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1011,9850.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง126,9610.17
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย193,5260.54
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม52,4470.20
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2080.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย81,7900.45
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า322,2771.41