ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

268 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23853,6300.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6717,1590.39
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3114,2080.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15410,5981.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย10913,9990.78
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว17,1190.01
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง418,1550.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม473,2391.45
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด465,6180.82
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง294,8910.59
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง552,3612.33
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย406,2660.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว254,5040.56
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง432,9151.48
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1665,4473.05
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า683,3242.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย444,4910.98
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี313,9100.79
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง262,3501.11
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ423,3451.26
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง694,1961.64
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน242,6260.91
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ161,5401.04
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา161,2661.26
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน29433,4010.88
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้395,1040.76
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง734,8481.51
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา122,6200.46
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง313,7740.82
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,6801.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ301,8901.59
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,4920.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง30454,9830.55
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14211,8261.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน907,3761.22
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ863,2602.64
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม162,5820.62
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว254,0810.61
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม402,7381.46
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ53,0810.16
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก68530.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ652,2352.91
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ621,7483.55
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1143,2863.47
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน562,0332.75
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15530,1490.51
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย532,9931.77
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง704,6371.51
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง732,8372.57
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น663,2902.01
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง161,9700.81
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น362,2111.63
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่81,8960.42
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน33136,7080.90
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1407,0851.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม261,7341.50
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง471,4243.30
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย622,1992.82
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา754,0061.87
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1476,0752.42
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง691,9783.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง882,4443.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น341,4332.37
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข291,6701.74
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ199901.92
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว129711.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13424,6140.54
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ14215,3510.93
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน583,1571.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน451,6512.73
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1104,0342.73
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง753,8151.97
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ402,3381.71
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์14660,4550.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน17311,6671.48
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย489,2750.52
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1105,3862.04
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2379,0522.62
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า545,2101.04
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ424,7510.88
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด391,5672.49
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน754,3871.71
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย214,9960.42
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย843,7062.27
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น262,6061.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล272,0291.33
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง564,5101.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว123,9190.31
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,8110.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร402,9471.36
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์219,8880.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง308,0920.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย63,3890.18
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม103,0790.32
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย82,2770.35
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า302,3661.27