ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

267 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกรานจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10453,6300.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3615,6360.23
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3014,2080.21
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง19910,5981.88
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3113,9990.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว46,4470.06
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง317,4270.42
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม143,2390.43
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด455,6180.80
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง284,4340.63
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง172,3610.72
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,2660.37
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1264,5042.80
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง82,9150.27
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด955,4471.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า623,3241.87
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย234,4910.51
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี183,9100.46
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง132,3500.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ123,3450.36
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง404,1960.95
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน192,6260.72
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,5400.39
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา121,2660.95
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน22933,4120.69
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,1040.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง134,8480.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,6200.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง133,1430.41
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,6800.24
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ61,8900.32
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,2160.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12454,9830.23
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13511,8261.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน407,3760.54
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ53,2600.15
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,5820.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว314,0810.76
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม462,7381.68
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ673,0812.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก68530.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,2350.18
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ271,7481.54
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร353,2861.07
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน482,0332.36
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6630,1490.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย242,9930.80
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1054,6372.26
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง402,8371.41
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น243,2900.73
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง101,9700.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,2110.45
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่191,8961.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12936,7080.35
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว497,0850.69
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม271,7341.56
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง601,4244.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย312,1991.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา344,0060.85
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา676,0751.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง161,9780.81
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง892,4443.64
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น301,4332.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,4190.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว79710.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8524,6140.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10715,3510.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน333,1571.05
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน151,6510.91
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1224,0343.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง873,8152.28
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ332,3381.41
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16360,4550.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4211,6670.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย49,2750.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง294,8690.60
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน478,2030.57
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า64,8150.12
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ124,7430.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด81,5670.51
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1444,3873.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย124,9960.24
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,7060.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น222,6060.84
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล152,0290.74
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,5100.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว183,9190.46
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51,8110.28
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร52,9470.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์619,8880.62
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง38,0920.04
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย393,3891.15
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม143,0790.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,2770.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย72,1100.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า442,3661.86