ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

267 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกรานจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7852,7150.15
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4014,8610.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3813,3870.28
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3713,8160.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8910,9070.82
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว85,9280.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง258,4020.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม274,1700.65
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด464,6290.99
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง143,8460.36
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง301,7051.76
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย265,7980.45
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว263,4020.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง63,7610.16
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด214,5490.46
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า262,0341.28
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย153,7630.40
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี154,6350.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง252,1011.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ41,7700.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง122,4210.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,0200.20
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13730,8230.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้135,5180.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง195,4660.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา13,3100.03
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง13,0610.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ42,0310.20
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3790.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13462,2660.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9711,0800.88
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน265,8850.44
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22,1660.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม22,1510.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว222,8480.77
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม142,2490.62
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ292,3741.22
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก76261.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,4990.16
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ291,8781.54
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร192,4170.79
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน221,6801.31
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8732,5260.27
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย272,1461.26
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,1140.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง272,5581.06
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น233,1690.73
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง203,6670.55
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น202,3370.86
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,5990.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13838,1140.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว748,4640.87
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา335,7360.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม691,3805.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง451,1403.95
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย253,8840.64
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา254,8020.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง222,0471.07
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง702,4122.90
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,2300.57
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข171,7220.99
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ46900.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว97831.15
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ57170.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6323,0620.27
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4212,4660.34
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน132,7190.48
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101,7700.56
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้663,8501.71
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง102,5380.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ202,1310.94
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8653,9490.16
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน298,1560.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4312,3110.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2525,3210.10
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง405,9890.67
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า395,3630.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ77,2940.10
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด72,6920.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน315,8800.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย175,5760.30
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,4880.20
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น277,0490.38
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล315,0610.61
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง274,9800.54
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว134,3840.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง151,9920.75
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร94,2750.21
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1811,9850.15
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง56,9610.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย273,5260.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม122,4470.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2080.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย111,7900.61
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า122,2770.53