ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

267 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกรานจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3518,9640.18
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง115,9140.19
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง225,2120.42
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง573,1561.81
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย125,1120.23
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว12,2900.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง222,7060.81
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม66620.91
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด231,7591.31
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง91,8310.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง96931.30
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย72,0070.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว181,4491.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง31,0250.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด201,7551.14
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า171,3501.26
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย61,1270.53
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี21,1570.17
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง57280.69
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ06510.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง71,0120.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน28570.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22730.73
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9611,4940.84
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้21,6960.12
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง21,1420.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา28580.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21,0720.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4919,3780.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา554,6841.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน62,6240.23
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ39610.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18720.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว131,3280.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม231,0412.21
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ209452.12
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ119781.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ137201.81
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร371,1143.32
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน117521.46
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่339,2800.36
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย89920.81
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง241,3101.83
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง218422.49
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น41,0840.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่64901.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7312,3250.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว262,5171.03
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม55530.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง204434.51
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย106961.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา79070.77
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา131,9380.67
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง24830.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง236683.44
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น44600.87
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข35040.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว63231.86
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา216,9470.30
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ184,0150.45
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน98141.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน65691.05
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้381,0773.53
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง341,2082.81
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ87951.01
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5522,2460.25
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน124,1560.29
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย22,9180.07
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง211,8951.11
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน181,5971.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า81,1900.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ121,3140.91
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด135362.43
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน271,4501.86
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย61,4170.42
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย31,3160.23
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น109821.02
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล47230.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง56520.77
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31,3200.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง26700.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร29860.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์243,1640.76
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41,3670.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย241,2101.98
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม58500.59
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย48430.47
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย56110.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า67530.80