ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

253 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์64553,6301.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง61717,1593.60
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง60414,2084.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง32710,5983.09
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย44413,9993.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2027,1192.84
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง748,1550.91
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม743,2392.28
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด915,6181.62
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1584,4343.56
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง552,3612.33
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1666,2662.65
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว444,5040.98
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง152,9150.51
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1025,4471.87
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า123,3240.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย904,4912.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี263,9100.66
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง472,3502.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1083,3453.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง394,1960.93
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน342,6261.29
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,5400.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา421,2663.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน60233,4011.80
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้555,1041.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง744,8481.53
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา382,6201.45
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง393,7741.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง411,6802.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ321,8901.69
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3490.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง76854,9831.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา34511,8262.92
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน767,3761.03
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ253,2600.77
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม272,5821.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว214,0810.51
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม82,7380.29
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ193,0810.62
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,2350.63
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ191,7481.09
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร93,2860.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน102,0330.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่35430,1491.17
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย212,9930.70
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง124,6370.26
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง222,8370.78
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,2900.24
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง131,9700.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น152,2110.68
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22936,7080.62
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว447,0850.62
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,7340.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย112,1990.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,0060.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา206,0750.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง161,9780.81
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,6700.66
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ139901.31
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว39710.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา22924,6140.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ32015,3512.08
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้74,0340.17
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง303,8150.79
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,3380.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,22960,4552.03
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน31711,6672.72
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5409,2755.82
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง645,3861.19
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน699,0520.76
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2145,2104.11
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ434,7510.91
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด71,5670.45
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน514,3871.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1044,9962.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย363,7060.97
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น982,6063.76
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง694,5101.53
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว53,9190.13
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง281,8111.55
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร492,9471.66
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1309,8881.31
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1478,0921.82
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย303,3890.89
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม973,0793.15
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย512,2772.24
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย762,1103.60
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า452,3661.90