ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

253 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์28918,9641.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1225,9142.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1265,2122.42
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง953,1563.01
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1775,1123.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว912,2903.97
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง322,7061.18
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม151,0421.44
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด221,7591.25
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง461,8312.51
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง146932.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย852,0074.24
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว121,4490.83
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง81,0250.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด281,7551.60
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า81,3500.59
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย271,5171.78
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี81,4860.54
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง167282.20
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ246513.69
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง111,0121.09
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน51,0580.47
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ35250.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา102733.66
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน19011,4941.65
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้481,6962.83
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง161,1421.40
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา88580.93
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง91,0720.84
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง155072.96
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18519,3780.95
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1445,7622.50
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน252,6240.95
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ81,1600.69
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม28720.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว121,6710.72
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม51,0410.48
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ61,1700.51
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก03370.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ39780.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ48920.45
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร31,1140.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน47520.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1219,2801.30
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย91,1900.76
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง41,3100.31
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง128421.43
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น31,0840.28
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8814,2290.62
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว332,5171.31
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม15530.18
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา89070.88
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา31,9380.15
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง54831.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข25040.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา466,9470.66
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ704,0151.74
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน08140.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน07260.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้21,0770.19
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง71,2080.58
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ07950.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์38522,2461.73
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1274,1563.06
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1412,9184.83
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง251,8951.32
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน203,0520.66
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า851,1907.14
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ191,3141.45
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15360.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน111,4500.76
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย291,4172.05
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย231,3161.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น389823.87
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล07230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง216523.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว21,3200.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง206702.99
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร231,2151.89
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์213,1640.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง191,3671.39
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย201,2101.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม371,1173.31
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย208432.37
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย276114.42
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า157531.99