ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

253 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์66552,7151.26
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง37714,8612.54
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง31913,3872.38
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย45113,8163.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง20810,9071.91
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2785,9284.69
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง908,4021.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม534,1701.27
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด464,6290.99
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง883,8462.29
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง301,7051.76
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2235,7983.85
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว303,4020.88
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง353,7610.93
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด264,5490.57
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า162,0340.79
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย523,7631.38
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี164,6350.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง312,1011.48
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ691,7703.90
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง192,4210.78
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน442,0202.18
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,1550.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา751,0387.23
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31530,8231.02
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้695,5181.25
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง245,4660.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา133,3100.39
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง143,0610.46
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,3591.32
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง45662,2660.73
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา26211,0802.36
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน585,8850.99
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ162,1660.74
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม142,1510.65
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว132,8480.46
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม132,2490.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ162,4990.64
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ61,8780.32
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร32,4170.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน151,6800.89
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่29332,5260.90
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,1460.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง162,1140.76
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง232,5580.90
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,1690.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง23,6670.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,3370.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17538,1140.46
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว398,4640.46
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา315,7360.54
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,3800.22
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย33,8840.08
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,8020.23
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง202,0470.98
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,7220.29
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว57830.64
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16123,0620.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21112,4661.69
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน32,7190.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้33,8500.08
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง242,5380.95
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,1310.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์79153,9491.47
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน528,1560.64
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน31612,3112.57
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย13825,3210.55
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง345,9890.57
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1845,3633.43
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ427,2940.58
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด162,6920.59
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน315,8800.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย475,5760.84
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย363,4881.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น707,0490.99
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล25,0610.04
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1274,9802.55
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว54,3840.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง101,9920.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร424,2750.98
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4011,9850.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1196,9611.71
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย573,5261.62
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม582,4472.37
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย322,2081.45
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย161,7900.89
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า292,2771.27