ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

253 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์58451,9881.12
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง35114,2102.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง47313,3023.56
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย38015,3062.48
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22412,6061.78
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง715,8311.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2695,9924.49
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม443,7361.18
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด585,7651.01
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง904,1132.19
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง512,5262.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1486,4622.29
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว294,4010.66
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง403,6081.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด395,2290.75
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า82,7360.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1644,0094.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี624,0111.55
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง342,2541.51
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ732,9312.49
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง302,9391.02
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน312,5001.24
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,4180.28
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา711,7664.02
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน34129,9971.14
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้785,5401.41
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง264,5180.58
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา122,7440.44
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง92,9180.31
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง202,6250.76
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ121,4450.83
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,1870.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง32253,9620.60
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21611,8421.82
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน378,3210.44
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ202,4560.81
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม162,4230.66
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว172,9530.58
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม152,7640.54
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ102,7740.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ132,7470.47
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ52,2390.22
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร42,7040.15
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0020.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่28333,4040.85
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,2800.26
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง82,6840.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง252,4871.01
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น14,4810.02
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง54,9240.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น53,9500.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02,8930.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13537,6640.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว238,4310.27
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา264,9380.53
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,6530.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,3970.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย113,1210.35
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา33,6960.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง172,4150.70
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,5100.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,3410.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,6160.31
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ111,1370.97
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว171,9740.86
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11,1130.09
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11923,9780.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ14016,1660.87
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน122,8520.42
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้73,5390.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง193,3040.58
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์78260,7971.29
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน509,2660.54
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน34313,3432.57
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย19811,1701.77
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง235,1160.45
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1515,8022.60
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ466,1700.75
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด112,1490.51
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน464,0711.13
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย425,1610.81
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย413,5651.15
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น732,9562.47
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล23,2940.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1295,2822.44
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว123,9470.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง112,1520.51
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร322,9651.08
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์338,6180.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1577,3542.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย533,0041.76
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม433,2441.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย332,8811.15
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย281,7611.59
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า682,5562.66