ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

246 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์50753,6300.95
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง21317,1591.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง22614,2081.59
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5710,5980.54
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย27713,9991.98
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว227,1190.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง408,1550.49
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม93,2390.28
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด45,6180.07
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง54,8910.10
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,3610.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย206,2660.32
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว04,5040.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง62,9150.21
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด95,4470.17
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า23,3240.06
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย134,4910.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53,9100.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง72,3500.30
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ203,3450.60
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง54,1960.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,6260.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,5400.06
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา51,2660.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน26233,4010.78
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้125,1040.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง74,8480.14
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,6200.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง13,7740.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,6800.42
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,4920.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง38554,9830.70
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1011,8260.08
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน267,3760.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ23,2600.06
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,5820.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว44,0810.10
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,7380.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ23,0810.06
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,2350.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร23,2860.06
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0330.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16230,1490.54
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,9930.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง24,6370.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,8370.07
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,2110.05
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21336,7080.58
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว267,0850.37
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,7340.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย02,1990.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,0060.05
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา56,0750.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง51,9780.25
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6700.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13024,6140.53
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2515,3510.16
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน13,1570.03
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้44,0340.10
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง33,8150.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,3380.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์76160,4551.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6311,6670.54
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1009,2751.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง65,3860.11
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน119,0520.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า225,2100.42
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ74,7510.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย274,9960.54
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,7060.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น142,6060.54
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,5100.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว23,9190.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร22,9470.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์749,8880.75
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง888,0921.09
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย263,3890.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม313,0791.01
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,2770.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย202,1100.95
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า222,3660.93