ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 28, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 28, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

246 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์42652,7150.81
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11514,8610.77
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง10713,3870.80
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย26613,8161.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5410,9070.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว355,9280.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง378,4020.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม142,1920.64
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด44,6290.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง133,8460.34
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง81,7050.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย275,7980.47
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว23,4020.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง113,7610.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด124,5490.26
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,0340.10
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย623,7631.65
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี54,6350.11
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง132,1010.62
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง42,4210.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,0200.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21530,8230.70
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,5180.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง55,4660.09
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา13,3100.03
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,0610.10
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง30562,2660.49
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3211,0800.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน105,8850.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02,1660.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,1510.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32,8480.11
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,2490.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ02,3740.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,4990.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,8780.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร02,4170.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน11,6800.06
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16332,5260.50
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,1460.19
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,1140.05
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,5580.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,1690.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง03,6670.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,3370.04
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18238,1140.48
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว68,4640.07
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา155,7360.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย33,8840.08
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา14,8020.02
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,4120.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,7220.17
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ56900.72
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13423,0620.58
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4112,4660.33
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,7190.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้23,8500.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง12,5380.04
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,1310.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์67253,5251.26
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน108,1560.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2912,3110.24
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4325,3210.17
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง65,9890.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า125,3630.22
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ47,2940.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,6920.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน125,8800.20
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย255,5760.45
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย23,4880.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล05,0610.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง74,9800.14
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว34,3840.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,9920.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร74,2750.16
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5611,9850.47
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง916,9611.31
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย113,5260.31
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม272,4471.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2080.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย51,7900.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,2770.09