ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

244 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23152,7150.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10514,8610.71
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง9013,3870.67
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย18413,8161.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6410,9070.59
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1295,9282.18
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง378,4020.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม464,1701.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด114,6290.24
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง133,8460.34
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง91,7050.53
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย795,7981.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว53,4020.15
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง153,7610.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด184,5490.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า72,0340.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย363,7630.96
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี224,6350.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง122,1010.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ371,7702.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง102,4210.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,0200.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,1550.17
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา81,0380.77
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน22930,8230.74
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้185,5180.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง45,4660.07
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา63,3100.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง63,0610.20
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12,0310.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,3790.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17762,2660.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5311,0800.48
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน115,8850.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,1660.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว22,8480.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม72,2490.31
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,3740.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,4990.16
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,8780.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,4170.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31,6800.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14232,5260.44
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย162,1460.75
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง102,1140.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,5580.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,1690.38
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง163,6670.44
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,3370.21
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน27538,1140.72
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว258,4640.30
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา295,7360.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,3800.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย103,8840.26
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,8020.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง202,0470.98
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง62,4120.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,2300.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข81,7220.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ76901.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว187832.30
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ57170.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10323,0620.45
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10612,4660.85
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,7190.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้223,8500.57
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง42,5380.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,1310.14
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22953,5250.43
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน208,1560.25
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6812,3110.55
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย13025,3210.51
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง255,9890.42
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1085,3632.01
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ377,2940.51
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด72,6920.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน365,8800.61
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย365,5760.65
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย323,4880.92
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น827,0491.16
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล15,0610.02
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง534,9801.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว14,3840.02
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง71,9920.35
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร144,2750.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7211,9850.60
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง846,9611.21
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย433,5261.22
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม282,4471.14
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย362,2081.63
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย331,7901.84
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า272,2771.19