ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

244 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์20553,6300.38
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9417,1590.55
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8814,2080.62
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2810,5980.26
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย18313,9991.31
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว547,1190.76
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง518,1550.63
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม53,2390.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด175,6180.30
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง124,8910.25
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,3610.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย596,2660.94
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว54,5040.11
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง72,9150.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด135,4470.24
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า93,3240.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย524,4911.16
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี23,9100.05
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ543,3451.61
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง114,1960.26
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน132,6260.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,5400.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา81,2660.63
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11533,4010.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้125,1040.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง34,8480.06
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา32,6200.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง143,7740.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,6800.42
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,4920.47
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13854,9830.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3111,8260.26
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน217,3760.28
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,7380.15
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ53,0810.16
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,7480.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร23,2860.06
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน22,0330.10
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่13230,1490.44
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย182,9930.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง94,6370.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,8370.07
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,2900.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง81,9700.41
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,2110.36
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน23436,7080.64
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว137,0850.18
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,7340.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย52,1990.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา104,0060.25
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา206,0750.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง52,4440.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,4330.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6700.18
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ129901.21
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว99710.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9724,6140.39
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7015,3510.46
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน03,1570.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,6510.12
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้54,0340.12
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง43,8150.10
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,3380.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์19660,4550.32
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3511,6670.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย409,2750.43
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง115,3860.20
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน549,0520.60
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า485,2100.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ74,7510.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด131,5670.83
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน64,3870.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย304,9960.60
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย43,7060.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง564,5101.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,9190.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,8110.11
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร102,9470.34
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์689,8880.69
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง408,0920.49
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย343,3891.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม113,0790.36
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย152,1100.71
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า242,3661.01