ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล May 26, 2023

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ May 26, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

244 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7032,6820.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง399,9530.39
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง488,0560.60
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย889,6190.91
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง66,2930.10
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว433,0651.40
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง223,4520.64
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม182,7030.67
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด83,5900.22
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง102,5590.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71,5890.44
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย293,9810.73
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว32,5740.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง92,1290.42
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด52,8350.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า41,7030.23
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย202,2170.90
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี122,1230.57
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง21,3720.15
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ371,6672.22
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง32,1700.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน61,5330.39
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ08310.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา49440.42
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6818,8890.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้133,5350.37
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง02,6440.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา11,4890.07
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21,8210.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง49100.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ07730.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง07640.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9533,8230.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา137,3180.18
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน55,4460.09
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ01,5920.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม01,5370.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,0740.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01,7040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01,7580.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก04570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11,6590.06
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,3790.07
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร01,7030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,2140.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5718,1510.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย21,4540.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง61,6300.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง11,6840.06
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น52,7130.18
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง62,3980.25
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น61,9710.30
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5230.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน20923,3750.89
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว85,2480.15
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา142,6000.54
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม09970.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง18680.12
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย41,8590.22
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา52,4050.21
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง141,5460.91
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง41,5020.27
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น18770.11
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,0880.09
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ25510.36
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว55310.94
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ16920.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6014,4470.42
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ339,6420.34
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน11,5750.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน08250.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้12,0250.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง22,0640.10
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,2580.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13037,7040.34
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน21,7090.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน178,2330.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย136,3900.20
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง43,0830.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า433,4691.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ233,8810.59
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,3310.23
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน102,6090.38
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย83,2270.25
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย72,1870.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น21,8850.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล11,9660.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง363,3111.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,5390.06
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,2470.08
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร11,2930.08
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์275,3760.50
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง324,4010.73
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย71,4140.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13350.30
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย141,7220.81
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย99720.93
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า111,5050.73