ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

243 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23518,9641.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1985,9143.35
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2865,2125.49
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง743,1562.34
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2495,1124.87
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1202,2905.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง992,7063.66
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม336624.98
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด251,7591.42
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง791,8314.31
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง506937.22
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1302,0076.48
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว361,4492.48
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง271,0252.63
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด211,7551.20
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า211,3501.56
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1281,12711.36
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี481,1574.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง377285.08
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ236513.53
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง331,0123.26
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน178571.98
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ65251.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา172736.23
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน15611,4941.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้471,6962.77
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง221,1421.93
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา118581.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง151,0721.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง135072.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ124972.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17319,3780.89
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1024,6842.18
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน422,6241.60
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ19610.10
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว271,3282.03
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม101,0410.96
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ69450.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ09780.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ17200.14
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน97521.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่819,2800.87
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย109921.01
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง401,3103.05
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง208422.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น91,0840.83
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13112,3251.06
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว952,5173.77
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม165532.89
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง34430.68
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย86961.15
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา139071.43
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา271,9381.39
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง174833.52
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง126681.80
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข95041.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว153234.64
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1136,9471.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ914,0152.27
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน78140.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้91,0770.84
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง81,2080.66
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ37950.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์50422,2462.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1314,1563.15
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย942,9183.22
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง811,8954.27
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน331,5972.07
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า231,1901.93
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ411,3143.12
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน531,4503.66
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1391,4179.81
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย331,3162.51
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น549825.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล87231.11
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง196522.91
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว71,3200.53
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง76701.04
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร129861.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์833,1642.62
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง761,3675.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย731,2106.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม628507.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย448435.22
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย6661110.80
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า437535.71