ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

243 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์81753,6301.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง61715,6363.95
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง81214,2085.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22710,5982.14
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย56013,9994.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4237,1195.94
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3127,4274.20
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2233,2396.88
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1045,6181.85
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2164,4344.87
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1432,3616.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4186,2666.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว804,5041.78
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง732,9152.50
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด705,4471.29
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า363,3241.08
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3714,4918.26
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1693,9104.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1062,3504.51
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1513,3454.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1734,1964.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน642,6262.44
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ261,5401.69
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา871,2666.87
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน46033,4121.38
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1525,1042.98
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง654,8481.34
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา332,6201.26
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง403,7741.06
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง521,6803.10
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ621,8903.28
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3490.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง58754,9831.07
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา28611,8262.42
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1547,3762.09
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13,2600.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว794,0811.94
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม162,7380.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ433,0811.40
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร73,2860.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน192,0330.93
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่29230,1490.97
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย382,9931.27
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1134,6372.44
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง492,8371.73
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น423,2901.28
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง311,9701.57
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น222,2111.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน45736,7081.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2657,0853.74
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม721,7344.15
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง171,4241.19
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย262,1991.18
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา624,0061.55
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา826,0751.35
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง891,9784.50
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง362,4441.47
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข371,6702.22
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ499904.95
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว439714.43
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ478735.38
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา40124,6141.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ35315,3512.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน273,1570.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101,6510.61
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้364,0340.89
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง433,8151.13
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ152,3380.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,51360,4552.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน34311,6672.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3719,2754.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2145,3863.97
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1159,0521.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1315,2102.51
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2354,7514.95
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด51,5670.32
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2454,3875.58
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4004,9968.01
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1053,7062.83
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1972,6067.56
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล282,0291.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2354,5105.21
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว293,9190.74
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง371,8112.04
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร512,9471.73
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3059,8883.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4508,0925.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1633,3894.81
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2103,0796.82
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1392,2776.10
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1552,1107.35
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1592,3666.72