ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

243 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยว
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยวจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์50552,7150.96
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง45714,8613.08
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง61713,3874.61
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย46113,8163.34
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง19710,9071.81
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1895,9283.19
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2228,4022.64
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2104,1705.04
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด604,6291.30
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1613,8464.19
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง981,7055.75
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3055,7985.26
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว473,4021.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง633,7611.68
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด684,5491.49
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า362,0341.77
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3013,7638.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1084,6352.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง852,1014.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ651,7703.67
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง772,4213.18
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน462,0202.28
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,1550.78
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา401,0383.85
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน34230,8231.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1005,5181.81
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง405,4660.73
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา293,3100.88
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง343,0611.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง411,3593.02
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ282,0311.38
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3790.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง49862,2660.80
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา26511,0802.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1135,8851.92
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว662,8482.32
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม242,2491.07
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ102,3740.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,4990.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,8780.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,4170.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน131,6800.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่24332,5260.75
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย362,1461.68
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1032,1144.87
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง442,5581.72
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น243,1690.76
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง463,6671.25
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,3370.34
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25538,1140.67
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1548,4641.82
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา915,7361.59
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม631,3804.57
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง71,1400.61
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย123,8840.31
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา604,8021.25
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง882,0474.30
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง192,4120.79
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น151,2301.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข291,7221.68
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ426906.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว217832.68
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ207172.79
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา25923,0621.12
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ22212,4661.78
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน212,7190.77
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน141,7700.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้213,8500.55
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง432,5381.69
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,1310.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์94153,5251.76
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1298,1561.58
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน34012,3112.76
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย19525,3210.77
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1995,9893.32
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า735,3631.36
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1677,2942.29
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด102,6920.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1125,8801.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3135,5765.61
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย873,4882.49
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1397,0491.97
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล235,0610.45
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1084,9802.17
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว104,3840.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง141,9920.70
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร344,2750.80
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์22511,9851.88
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2876,9614.12
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1493,5264.23
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2172,4478.87
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย882,2083.99
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย571,7903.18
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1372,2776.02