ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

242 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,13851,9882.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง20814,2101.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง52713,3023.96
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย66115,3064.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9612,6060.76
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง865,8311.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2015,9923.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม613,7361.63
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด275,7650.47
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง374,1130.90
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง322,5261.27
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1326,4622.04
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว494,4011.11
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง433,6081.19
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด815,2291.55
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า282,7361.02
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1594,0093.97
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี334,0110.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง312,2541.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ522,9311.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง292,9390.99
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน202,5000.80
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ81,4180.56
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา281,7661.59
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน52429,9971.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้715,5401.28
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง334,5180.73
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา122,7440.44
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง162,9180.55
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง382,6251.45
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ51,4450.35
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,1870.08
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง34453,9620.64
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16311,8421.38
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน528,3210.62
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ132,4560.53
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว122,9530.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม202,7640.72
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ32,7740.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18570.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,7470.15
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ42,2390.18
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,7040.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0020.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่40233,4041.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,2800.31
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง152,6840.56
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,4870.44
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น64,4810.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง224,9240.45
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น223,9500.56
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่12,8930.03
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22937,6640.61
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว568,4310.66
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา694,9381.40
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม241,6531.45
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,3970.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย223,1210.70
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา193,6960.51
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง352,4151.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง122,5100.48
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,3410.45
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6160.56
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ331,1372.90
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว101,9740.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ111,1130.99
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา37323,9781.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ23216,1661.44
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน72,8520.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,4370.42
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้73,5390.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง283,3040.85
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ41,8470.22
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,02260,7971.68
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน829,2660.88
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน18813,3431.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย18411,1701.65
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง615,1161.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1745,8023.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1506,1702.43
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด72,1490.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน674,0711.65
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย985,1611.90
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย393,5651.09
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1632,9565.51
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล143,2940.43
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1905,2823.60
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว103,9470.25
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง132,1520.60
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร92,9650.30
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1678,6181.94
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2127,3542.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1063,0043.53
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม973,2442.99
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย562,8811.94
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย441,7612.50
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า672,5562.62