ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

242 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์74252,7151.41
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง20314,8611.37
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง39313,3872.94
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย56213,8164.07
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9810,9070.90
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2135,9283.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง478,4020.56
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม784,1701.87
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด244,6290.52
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง283,8460.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง291,7051.70
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1495,7982.57
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว393,4021.15
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง243,7610.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด834,5491.82
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า162,0340.79
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1063,7632.82
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี364,6350.78
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง352,1011.67
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ341,7701.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง342,4211.40
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,0200.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,1550.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา311,0382.99
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน50030,8231.62
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้665,5181.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง215,4660.38
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา153,3100.45
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,0610.49
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,3591.32
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ72,0310.34
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,3790.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง35862,2660.57
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา17611,0801.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน625,8851.05
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,1510.14
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว162,8480.56
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,2490.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ72,3740.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,8780.16
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52,4170.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่33832,5261.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย182,1460.84
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง202,1140.95
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง122,5580.47
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น223,1690.69
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง223,6670.60
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น272,3371.16
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31638,1140.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว498,4640.58
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา585,7361.01
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม121,3800.87
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,1400.53
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย173,8840.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,8020.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง252,0471.22
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง72,4120.29
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,2300.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,7220.64
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ206902.90
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว57830.64
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ107171.39
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา36323,0621.57
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ17712,4661.42
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน112,7190.40
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน91,7700.51
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้33,8500.08
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง202,5380.79
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,1310.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์85053,9491.58
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน828,1561.01
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน20712,3111.68
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย15425,3210.61
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง785,9891.30
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1155,3632.14
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ917,2941.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด102,6920.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน475,8800.80
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย675,5761.20
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย453,4881.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1317,0491.86
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล65,0610.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2334,9804.68
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว154,3840.34
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,9920.85
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร234,2750.54
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์13511,9851.13
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2186,9613.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย823,5262.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม942,4473.84
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย612,2082.76
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย231,7901.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า462,2772.02