ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

242 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,00953,6301.88
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง37217,1592.17
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง61114,2084.30
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15911,6901.36
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย51513,9993.68
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1887,1192.64
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง848,1551.03
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม473,2391.45
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด255,6180.44
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง364,8910.74
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง202,5390.79
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1006,2661.60
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว434,5040.95
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง102,9150.34
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด665,4471.21
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า223,6370.60
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1424,8242.94
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี283,9100.72
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง562,3502.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ763,3452.27
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง414,1960.98
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน262,6260.99
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ211,6761.25
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา311,3552.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน81333,4012.43
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้735,1041.43
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง444,8480.91
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา212,6200.80
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง183,7740.48
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง491,8352.67
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ111,8900.58
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,4920.13
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง47954,9830.87
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21311,8261.80
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน907,3761.22
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ183,2600.55
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,5820.12
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว314,0810.76
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,7380.37
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ243,0810.78
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41,7480.23
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร73,2860.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่32230,1491.07
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย472,9931.57
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง224,6370.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง203,0860.65
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น243,2900.73
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง141,9700.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น282,8250.99
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,8960.21
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน45536,7081.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว677,7520.86
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม211,7341.21
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,4240.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย202,1990.91
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา144,0060.35
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา456,6620.68
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง431,9782.17
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4440.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,4330.42
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6700.36
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ229902.22
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว239712.37
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ88730.92
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา45827,0041.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ26816,7331.60
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน143,1570.44
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81,6510.48
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้134,0340.32
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง323,8150.84
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,00765,9231.53
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน34011,6672.91
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3359,2753.61
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1125,3862.08
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน809,0520.88
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1565,2102.99
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1114,7572.33
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด111,5670.70
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน654,3871.48
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย944,9961.88
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย383,7061.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1452,6065.56
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล42,0290.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1664,5103.68
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว113,9190.28
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง111,8110.61
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร352,9471.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2339,8882.36
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2708,0923.34
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1103,3893.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1253,3153.77
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย832,2773.65
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1002,1104.74
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า812,3663.42