ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 24, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 24, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

242 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์38718,9642.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง825,9141.39
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2225,2124.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง503,1561.58
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2395,1124.68
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว902,2903.93
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง202,1010.95
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม216623.17
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด101,7590.57
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง141,4011.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง176932.45
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย452,0072.24
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว101,4490.69
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง97801.15
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด231,7551.31
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า101,0980.91
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย331,1272.93
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี147681.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง157282.06
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ116511.69
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง101,0120.99
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน58570.58
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ55250.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา122734.40
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน25211,4942.19
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้291,6961.71
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง151,1421.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา58580.58
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง41,0720.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง75071.38
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ44970.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18119,3780.93
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา744,6841.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน222,6240.84
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ109611.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18720.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว21,0230.20
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม11,0410.10
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ39450.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ09780.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ07200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน67520.80
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1179,2801.26
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย139921.31
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง121,3100.92
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง68420.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น161,0841.48
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12312,3251.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว382,5171.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม65531.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง14430.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย46960.57
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา29070.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา221,9381.14
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง84831.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข35040.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว43231.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ42261.77
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1166,9471.67
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ754,0151.87
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน28140.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน35690.53
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้31,0770.28
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง111,2080.91
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ27950.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23816,8781.41
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน824,1561.97
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย932,9183.19
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง281,8951.48
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน211,5971.31
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า481,1904.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ261,3141.98
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15360.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน161,4501.10
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย211,4171.48
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย261,3161.98
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น437195.98
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล27230.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง526527.98
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว41,3200.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง36700.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร139861.32
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์723,1642.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง481,3673.51
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย451,2103.72
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม308503.53
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย228432.61
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย276114.42
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า237533.05