ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

241 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตกเลือดหลังคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ตกเลือดหลังคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1451,9880.03
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1014,2100.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1513,3020.11
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6315,3060.41
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง712,6060.06
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง55,8310.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว135,9920.22
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม73,7360.19
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด35,7650.05
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,1130.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,5260.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย196,4620.29
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว14,4010.02
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง53,6080.14
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด65,2290.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,7360.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย214,0090.52
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี34,0110.07
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,2540.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ72,9310.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง22,9390.07
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน52,5000.20
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,4180.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,7660.06
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3029,9970.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้45,5400.07
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง24,5180.04
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา22,7440.07
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง22,9180.07
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง22,6250.08
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,4450.07
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,1870.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2253,9620.04
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา211,8420.02
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน38,3210.04
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02,4560.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12,9530.03
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม12,7640.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,7740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร02,7040.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0020.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2733,4040.08
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,2800.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,6840.07
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น04,4810.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง24,9240.04
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น13,9500.03
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02,8930.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1737,6640.05
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว28,4310.02
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา34,9380.06
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,6530.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,3970.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,1210.06
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา33,6960.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง32,4150.12
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,5100.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,3410.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ21,1370.18
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว31,9740.15
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1123,9780.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1916,1660.12
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,8520.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,5390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง03,3040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,8470.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2860,7970.05
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน69,2660.06
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1013,3430.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1111,1700.10
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง45,1160.08
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า75,8020.12
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ26,1700.03
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,1490.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,0710.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย255,1610.48
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย23,5650.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น62,9560.20
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล03,2940.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง145,2820.27
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง02,1520.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9650.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์68,6180.07
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง267,3540.35
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย203,0040.67
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม93,2440.28
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,8810.42
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7610.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,5560.08