ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 28, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 28, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

239 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์49552,7150.94
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง56714,8613.82
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง29113,3872.17
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย45413,8163.29
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง19510,9071.79
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว945,9281.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1028,4021.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม392,1921.78
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด174,6290.37
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง233,8460.60
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง221,7051.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย365,7980.62
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว263,4020.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง143,7610.37
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด354,5490.77
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า82,0340.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย333,7630.88
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี164,6350.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง162,1010.76
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ71,7700.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง162,4210.66
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน192,0200.94
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,1550.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา101,0380.96
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน73730,8232.39
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,5180.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง135,4660.24
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา53,3100.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,3590.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ72,0310.34
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3790.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง89062,2661.43
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา15111,0801.36
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน535,8850.90
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ72,1660.32
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,1510.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว42,8480.14
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,2490.13
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,3740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,4990.28
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,8780.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร02,4170.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน61,6800.36
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่77332,5262.38
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย142,1460.65
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง212,1140.99
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,5580.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,1690.25
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง303,6670.82
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,3370.26
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน65838,1141.73
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว318,4640.37
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา755,7361.31
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,3800.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย53,8840.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา104,8020.21
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง82,0470.39
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง72,4120.29
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,2300.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,7220.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ106901.45
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว57830.64
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ117171.53
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา39123,0621.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ39012,4663.13
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน22,7190.07
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้73,8500.18
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง102,5380.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,1310.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,37053,5252.56
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน378,1560.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน26212,3112.13
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย7425,3210.29
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง115,9890.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า265,3630.48
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ437,2940.59
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,6920.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน315,8800.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย715,5761.27
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,4880.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น247,0490.34
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล85,0610.16
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง374,9800.74
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว54,3840.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,9920.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร64,2750.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์17311,9851.44
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1806,9612.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย193,5260.54
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม292,4471.19
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย282,2081.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย61,7900.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,2770.31