ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

239 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์66153,6301.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง52615,6363.36
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง41714,2082.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง20810,5981.96
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย54213,9993.87
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1367,1191.91
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง927,4271.24
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม573,2391.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด195,6180.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง384,4340.86
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง232,3610.97
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย526,2660.83
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว344,5040.75
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง92,9150.31
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด635,4471.16
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า63,3240.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย314,4910.69
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี233,9100.59
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง322,3501.36
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ173,3450.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง204,1960.48
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,6260.53
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,5400.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,2660.55
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,06933,4123.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,1040.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง254,8480.52
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา102,6200.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,7740.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,6800.60
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ51,8900.26
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3490.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,15154,9832.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16411,8261.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน937,3761.26
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ33,2600.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม52,5820.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว204,0810.49
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม72,7380.26
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ183,0810.58
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,2350.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร43,2860.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่96430,1493.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย162,9930.53
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง204,6370.43
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง312,8371.09
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น113,2900.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง151,9700.76
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,2110.36
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน79936,7082.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1857,0852.61
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,7340.75
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,4240.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย172,1990.77
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา154,0060.37
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา376,0750.61
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง221,9781.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4440.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,4330.21
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6700.54
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ219902.12
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว129711.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ148731.60
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา54924,6142.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ54115,3513.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน93,1570.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้124,0340.30
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง113,8150.29
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,3380.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,58360,4552.62
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน23911,6672.05
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1849,2751.98
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง455,3860.84
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน329,0520.35
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า435,2100.83
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ734,7511.54
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน474,3871.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย834,9961.66
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,7060.70
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น512,6061.96
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล42,0290.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง304,5100.67
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว133,9190.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร102,9470.34
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2079,8882.09
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2068,0922.55
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย153,3890.44
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม673,0792.18
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย302,2771.32
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย222,1101.04
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า472,3661.99