ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

239 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์19318,9641.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2385,9144.02
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1665,2123.18
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง633,1562.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1855,1123.62
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว662,2902.88
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง362,7061.33
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม96621.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด41,7590.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง71,8310.38
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง76931.01
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย222,0071.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว131,4490.90
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง31,0250.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด261,7551.48
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า21,3500.15
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย191,1271.69
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี91,1570.78
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง87281.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง51,0120.49
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน68570.70
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ05250.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42731.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน37811,4943.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01,6960.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง71,1420.61
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา38580.35
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21,0720.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ74971.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง41119,3782.12
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา564,6841.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน202,6240.76
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ29610.21
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว41,3280.30
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม61,0410.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ39450.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก02850.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ29780.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ07200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน17520.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2279,2802.45
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย99920.91
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง71,3100.53
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง78420.83
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น31,0840.28
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน23512,3251.91
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว502,5171.99
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม75531.27
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย16960.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา19070.11
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา191,9380.98
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง34830.62
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข05040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว33230.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1126,9471.61
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1564,0153.89
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน18140.12
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน05690.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้11,0770.09
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง21,2080.17
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ17950.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์51622,2462.32
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1024,1562.45
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย572,9181.95
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง151,8950.79
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน61,5970.38
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า71,1900.59
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ41,3140.30
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด05360.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน121,4500.83
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย351,4172.47
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย101,3160.76
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น119821.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล27230.28
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง56520.77
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว21,3200.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง16700.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร49860.41
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์713,1642.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง521,3673.80
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย71,2100.58
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม138501.53
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย118431.30
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย76111.15
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า67530.80