ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

236 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้งจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์20852,7150.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7114,8610.48
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3713,3870.28
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8313,8160.60
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2710,9070.25
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว95,9280.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง288,4020.33
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม244,1700.58
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด94,6290.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง153,8460.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง81,7050.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย385,7980.66
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว93,4020.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,7610.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด84,5490.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,0340.10
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย253,7630.66
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี124,6350.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง122,1010.57
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ01,7700.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,0200.54
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,0380.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13430,8230.43
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,5180.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง65,4660.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา33,3100.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง23,0610.07
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3790.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง16062,2660.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4511,0800.41
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน65,8850.10
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02,1660.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,1510.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12,8480.04
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,2490.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ02,3740.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,4990.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,8780.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52,4170.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,6800.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่15132,5260.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,1460.28
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง102,1140.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,5580.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น63,1690.19
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง33,6670.08
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,3370.26
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12838,1140.34
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว78,4640.08
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา225,7360.38
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,3800.43
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,1400.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย33,8840.08
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,8020.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง72,0470.34
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง102,4120.41
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,7220.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา14823,0620.64
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10312,4660.83
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน22,7190.07
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้33,8500.08
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง12,5380.04
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12,1310.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์15953,9490.29
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน38,1560.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2412,3110.19
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3125,3210.12
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง115,9890.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า75,3630.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ127,2940.16
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด32,6920.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน15,8800.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย375,5760.66
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,4880.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น17,0490.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล35,0610.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,9800.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,9920.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร04,2750.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2611,9850.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง406,9610.57
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย243,5260.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม92,4470.37
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย222,2081.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41,7900.22
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า162,2770.70