ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

236 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้งจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23053,6300.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7715,6360.49
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4314,2080.30
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3010,5980.28
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6613,9990.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว287,1190.39
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง337,4270.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม83,2390.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด65,6180.11
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง204,4340.45
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง102,3610.42
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย506,2660.80
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว144,5040.31
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด05,4470.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า13,3240.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย344,4910.76
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี143,9100.36
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,3500.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ63,3450.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,6260.30
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,5400.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,2660.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน14233,4120.42
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้95,1040.18
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง104,8480.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา32,6200.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง13,7740.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง91,6800.54
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ71,8900.37
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3490.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18254,9830.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3711,8260.31
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน237,3760.31
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13,2600.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7380.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ43,0810.13
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร103,2860.30
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0330.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16930,1490.56
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย162,9930.53
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง114,6370.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง122,8370.42
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น53,2900.15
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น92,2110.41
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8236,7080.22
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว257,0850.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,7340.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย22,1990.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา34,0060.07
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา196,0750.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4440.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,4330.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,6700.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ38730.34
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13524,6140.55
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12115,3510.79
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน23,1570.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้24,0340.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,8150.05
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,3380.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21760,4550.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2411,6670.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย769,2750.82
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง105,3860.19
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน99,0520.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,2100.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ164,7510.34
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน64,3870.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย434,9960.86
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย63,7060.16
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง184,5100.40
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร32,9470.10
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์529,8880.53
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง478,0920.58
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย213,3890.62
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม53,0790.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย172,2770.75
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย122,1100.57
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า282,3661.18