ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

234 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค แท้งเอง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค แท้งเองจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์453,6300.01
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง717,1590.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12714,2080.89
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2210,5980.21
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6513,9990.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว497,1190.69
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง338,1550.40
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม173,2390.52
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด215,6180.37
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง04,4340.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62,3610.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย66,2660.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว14,5040.02
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง42,9150.14
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด75,4470.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า33,3240.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,4910.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี13,9100.03
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,3500.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ293,3450.87
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง04,1960.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน02,6260.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,5400.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3033,4010.09
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้195,1040.37
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง14,8480.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,6200.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง53,7740.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,6800.12
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3490.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2254,9830.04
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา011,8260.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน87,3760.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ73,2600.21
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว04,0810.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,7380.07
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ63,0810.19
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,2350.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,7480.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร03,2860.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0330.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่130,1490.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,9930.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง14,6370.02
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,8370.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น03,2900.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,2110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,8960.16
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4936,7080.13
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว87,0850.11
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,7340.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย52,1990.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,0060.05
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา06,0750.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง111,9780.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,4440.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,4330.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6700.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว69710.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2424,6140.10
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1115,3510.07
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน63,1570.19
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,6510.12
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04,0340.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง93,8150.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,3380.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3160,4550.05
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2911,6670.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย159,2750.16
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง85,3860.15
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน199,0520.21
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า235,2100.44
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ254,7510.53
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01,5670.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน174,3870.39
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย44,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย103,7060.27
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น222,6060.84
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,5100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,9190.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง91,8110.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร72,9470.24
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์279,8880.27
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง498,0920.61
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,3890.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม143,0790.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2770.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย152,1100.71
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,3660.17