ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

226 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรีจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6053,6300.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1817,1590.10
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2114,2080.15
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1211,6900.10
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2313,9990.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว117,1190.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง58,1550.06
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด35,6180.05
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง94,8910.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,5390.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย126,2660.19
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว24,5040.04
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด75,4470.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า133,6370.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย14,8240.02
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53,9100.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,3500.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ23,3450.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง64,1960.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน92,6260.34
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,6760.18
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,3550.22
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3233,4010.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้45,1040.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง54,8480.10
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,6200.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,7740.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,8350.11
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ31,8900.16
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,4920.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5454,9830.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1611,8260.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน107,3760.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ43,2600.12
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,5820.12
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,7380.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ33,0810.10
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,2350.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร73,2860.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0330.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3730,1490.12
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,9930.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง34,6370.06
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง33,0860.10
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น13,2900.03
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,9700.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,8250.28
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2736,7080.07
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว77,7520.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,7340.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย32,1990.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา44,0060.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา76,6620.11
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41,9780.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,4440.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,4330.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6700.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8427,0040.31
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2316,7330.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน23,1570.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,6510.24
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้84,0340.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง63,8150.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,3380.17
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4465,9230.07
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1111,6670.09
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย149,2750.15
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง45,3860.07
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน59,0520.06
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า125,2100.23
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ34,7570.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5670.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,3870.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย34,9960.06
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย63,7060.16
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,5100.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9190.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร02,9470.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์289,8880.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง98,0920.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,3890.15
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23,3150.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2770.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12,1100.05
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13