ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

222 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7253,6300.13
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง915,6360.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2314,2080.16
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง610,5980.06
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย813,9990.06
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว86,4470.12
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง197,4270.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม13,2390.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด65,6180.11
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง44,4340.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง52,3610.21
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย106,2660.16
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว04,5040.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง22,9150.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด45,4470.07
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า113,3240.33
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย94,4910.20
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี33,9100.08
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,3500.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ23,3450.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง54,1960.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22,6260.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,5400.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2660.16
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5733,4120.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้75,1040.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง64,8480.12
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา12,6200.04
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง13,1430.03
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,6800.36
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21,8900.11
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,2160.16
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8454,9830.15
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา511,8260.04
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน67,3760.08
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13,2600.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,5820.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว04,0810.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,7380.15
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,2350.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร63,2860.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0330.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2830,1490.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,9930.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง24,6370.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,8370.28
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,2900.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,2110.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,8960.26
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6636,7080.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว37,0850.04
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,7340.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย22,1990.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา64,0060.15
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา106,0750.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11,9780.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง62,4440.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,4190.21
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3024,6140.12
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1215,3510.08
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน23,1570.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้14,0340.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,8150.05
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,3380.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6760,4550.11
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน911,6670.08
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย109,2750.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง54,8690.10
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน128,2030.15
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า44,8150.08
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ64,7430.13
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด01,5670.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,3870.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย64,9960.12
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย03,7060.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง44,5100.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,9190.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,8110.11
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์139,8880.13
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง128,0920.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย73,3890.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,0790.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2770.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13