ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

217 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54253,6301.01
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9915,6360.63
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8714,2080.61
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22910,5982.16
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย27913,9991.99
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2437,1193.41
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1907,4272.56
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม413,2391.27
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1015,6181.80
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1694,4343.81
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง532,3612.24
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย776,2661.23
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1034,5042.29
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง622,9152.13
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด795,4471.45
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า433,3241.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย704,4911.56
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี773,9101.97
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง332,3501.40
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ573,3451.70
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1094,1962.60
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน342,6261.29
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ221,5401.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา171,2661.34
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน53433,4121.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1365,1042.66
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1424,8482.93
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา272,6201.03
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1953,7745.17
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง481,6802.86
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ851,8904.50
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง251,3491.85
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง91354,9831.66
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา40411,8263.42
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2057,3762.78
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2033,2606.23
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1152,5824.45
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2074,0815.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม782,7382.85
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ943,0813.05
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก188532.11
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1022,2354.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1201,7486.86
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1793,2865.45
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน652,0333.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่63630,1492.11
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1112,9933.71
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1844,6373.97
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1612,8375.68
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1713,2905.20
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1501,9707.61
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น772,2113.48
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1571,8968.28
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน44536,7081.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว857,0851.20
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม221,7341.27
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง241,4241.69
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1222,1995.55
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา794,0061.97
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2176,0753.57
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง741,9783.74
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง432,4441.76
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น641,4334.47
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,6700.66
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ179901.72
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว99710.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา37624,6141.53
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ29815,3511.94
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1263,1573.99
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน401,6512.42
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้104,0340.25
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1603,8154.19
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1102,3384.70
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์14160,4550.23
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11811,6671.01
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2009,2752.16
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง895,3861.65
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2889,0523.18
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า655,2101.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ964,7512.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด131,5670.83
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน994,3872.26
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย684,9961.36
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย883,7062.37
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น192,6060.73
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล652,0293.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,5100.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว503,9191.28
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง541,8112.98
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร642,9472.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1089,8881.09
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง758,0920.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย563,3891.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม763,0792.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย532,2772.33
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย212,1101.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า302,3661.27