ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

217 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16018,9640.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง185,9140.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง325,2120.61
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง643,1562.03
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1035,1122.01
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว992,2904.32
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง882,7063.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม116621.66
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด301,7591.71
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง491,8312.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง126931.73
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย132,0070.65
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว271,4491.86
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง301,0252.93
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด341,7551.94
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า271,3502.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย141,1271.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี281,1572.42
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง97281.24
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ46510.61
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง301,0122.96
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน98571.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ175253.24
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา52731.83
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13011,4941.13
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้471,6962.77
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง281,1422.45
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา128581.40
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง601,0725.60
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง225074.34
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ214974.23
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง164853.30
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง27419,3781.41
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1114,6842.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน642,6242.44
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ509615.20
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม348723.90
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว761,3285.72
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม281,0412.69
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ209452.12
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก72852.46
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ479784.81
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ487206.67
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร571,1145.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน357524.65
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1589,2801.70
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย369923.63
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง491,3103.74
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง568426.65
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น551,0845.07
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่264905.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15612,3251.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว282,5171.11
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม175533.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง94432.03
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย416965.89
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา269072.87
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา391,9382.01
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง154833.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง106681.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น84601.74
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข85041.59
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว53231.55
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา906,9471.30
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ564,0151.39
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน468145.65
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้81,0770.74
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง581,2084.80
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ287953.52
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5622,2460.25
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน604,1561.44
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย692,9182.36
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง231,8951.21
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน461,5972.88
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า161,1901.34
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ291,3142.21
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด35360.56
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน241,4501.66
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย111,4170.78
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย261,3161.98
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น169821.63
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล397235.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว81,3200.61
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง196702.84
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร189861.83
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์363,1641.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง131,3670.95
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย221,2101.82
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม218502.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย88430.95
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย36110.49
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า87531.06