ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

217 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์47052,7150.89
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9014,8610.61
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12213,3870.91
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย24213,8161.75
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง17310,9071.59
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1335,9282.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1488,4021.76
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม494,1701.18
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด824,6291.77
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1263,8463.28
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง531,7053.11
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย915,7981.57
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว513,4021.50
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง693,7611.83
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด444,5490.97
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า232,0341.13
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย353,7630.93
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี814,6351.75
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง152,1010.71
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ361,7702.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง562,4212.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,0200.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ411,1553.55
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา101,0380.96
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31230,8231.01
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1285,5182.32
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง835,4661.52
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา443,3101.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1923,0616.27
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง321,3592.35
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ532,0312.61
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง691,3795.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง77662,2661.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา29211,0802.64
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1415,8852.40
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1142,1665.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1042,1514.83
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1162,8484.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1052,2494.67
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1352,3745.69
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก436266.87
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ992,4993.96
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1021,8785.43
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1222,4175.05
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน721,6804.29
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่60932,5261.87
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1132,1465.27
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง562,1142.65
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1702,5586.65
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1853,1695.84
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง2133,6675.81
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1202,3375.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่531,5993.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน37638,1140.99
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1038,4641.22
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา2125,7363.70
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม401,3802.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง331,1402.89
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย983,8842.52
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา924,8021.92
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง572,0472.78
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง562,4122.32
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น671,2305.45
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข81,7220.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ86901.16
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว217832.68
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ127171.67
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา39323,0621.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ19012,4661.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1192,7194.38
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน811,7704.58
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1593,8504.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง712,5382.80
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ542,1312.53
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12453,9490.23
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1578,1561.92
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9712,3110.79
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย17625,3210.70
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง365,9890.60
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า325,3630.60
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ757,2941.03
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด482,6921.78
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน815,8801.38
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย445,5760.79
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย363,4881.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น337,0490.47
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล915,0611.80
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,9800.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว444,3841.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง461,9922.31
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร394,2750.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์8011,9850.67
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1096,9611.57
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย453,5261.28
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม262,4471.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย642,2082.90
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย141,7900.78
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า252,2771.10