ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

216 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5053,6300.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง217,1590.01
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1314,2080.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3411,6900.29
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3413,9990.24
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว17,1190.01
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง38,1550.04
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม73,2390.22
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด35,6180.05
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง64,8910.12
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,5390.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย276,2660.43
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว14,5040.02
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด35,4470.06
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า93,6370.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย204,8240.41
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี173,9100.43
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,3500.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ183,3450.54
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง44,1960.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22,6260.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,6760.30
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,3550.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1633,4010.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้45,1040.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง24,8480.04
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา02,6200.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง23,7740.05
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,8350.16
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,8900.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,4920.34
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5454,9830.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา311,8260.03
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน147,3760.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ03,2600.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,5820.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว34,0810.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,7380.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ203,0810.65
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร13,2860.03
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1930,1490.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,9930.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง94,6370.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง43,0860.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น53,2900.15
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,8250.42
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,8960.21
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4436,7080.12
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว77,7520.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,7340.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,4240.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย62,1990.27
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา164,0060.40
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา96,6620.14
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21,9780.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,4330.21
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข161,6700.96
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ79900.71
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว109711.03
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ128731.37
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3127,0040.11
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ616,7330.04
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน43,1570.13
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้144,0340.35
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง53,8150.13
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3565,9230.05
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1211,6670.10
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย139,2750.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง105,3860.19
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน319,0520.34
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า115,2100.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ24,7570.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5670.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน54,3870.11
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย204,9960.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,7060.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,0290.05
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,5100.27
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว73,9190.18
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์39,8880.03
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง68,0920.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,3890.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13,3150.03
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2770.04
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย62,1100.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25