ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

216 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3951,9880.08
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง314,2100.02
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง513,3020.04
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย815,3060.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง212,6060.02
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง15,8310.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว785,9921.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม113,7360.29
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด45,7650.07
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง34,1130.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,5260.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย126,4620.19
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว54,4010.11
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,6080.06
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด55,2290.10
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,0090.17
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี94,0110.22
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,2540.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ22,9310.07
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง62,9390.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,5000.32
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,4180.07
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,7660.23
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1329,9970.04
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้15,5400.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง14,5180.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,7440.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02,9180.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง142,6250.53
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21,4450.14
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,1870.08
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5653,9620.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา611,8420.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน98,3210.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,4560.12
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,9530.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,7640.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ32,7740.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38570.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร32,7040.11
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2833,4040.08
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,2800.18
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,6840.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น34,4810.07
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง144,9240.28
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น83,9500.20
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่42,8930.14
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3137,6640.08
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว88,4310.09
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา154,9380.30
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,6530.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,3970.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,1210.06
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา73,6960.19
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,4150.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,5100.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,3410.52
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข81,6160.50
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ91,1370.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ21,1130.18
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2923,9780.12
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ616,1660.04
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน22,8520.07
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,4370.07
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้13,5390.03
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,3040.06
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4560,7970.07
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน259,2660.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2013,3430.15
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย511,1700.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง115,1160.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า325,8020.55
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ46,1700.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด82,1490.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน154,0710.37
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย45,1610.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,5650.42
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น62,9560.20
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล03,2940.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง105,2820.19
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว73,9470.18
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง82,1520.37
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9650.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์98,6180.10
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง47,3540.05
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,0040.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,2440.09
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,8810.10
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,5560.27