ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

215 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์49952,7150.95
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12814,8610.86
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง38013,3872.84
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย2213,8160.16
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4010,9070.37
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว295,9280.49
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง168,4020.19
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม174,1700.41
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด74,6290.15
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง113,8460.29
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง31,7050.18
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย215,7980.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว143,4020.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง63,7610.16
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด314,5490.68
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,0340.15
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย23,7630.05
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี124,6350.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,1010.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ61,7700.34
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,0200.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,1550.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน30530,8230.99
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้25,5180.04
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง605,4661.10
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา303,3100.91
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,0610.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,3590.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง84762,2661.36
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5911,0800.53
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน355,8850.59
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ52,1660.23
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,1510.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว122,8480.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,2490.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ122,3740.51
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ91,8780.48
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร142,4170.58
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31,6800.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่55032,5261.69
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย102,1460.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง102,1140.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง52,5580.20
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น203,1690.63
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง183,6670.49
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น192,3370.81
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,5990.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน70438,1141.85
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว138,4640.15
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา285,7360.49
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม71,3800.51
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,1400.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย123,8840.31
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา74,8020.15
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,0470.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4120.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข101,7220.58
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว37830.38
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ87171.12
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา41023,0621.78
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ37912,4663.04
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน42,7190.15
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้63,8500.16
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง92,5380.35
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,1310.19
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์53753,5251.00
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน248,1560.29
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4512,3110.37
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2925,3210.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง195,9890.32
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า65,3630.11
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ107,2940.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,6920.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน155,8800.26
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย35,5760.05
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย123,4880.34
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น67,0490.09
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล45,0610.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง44,9800.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,9920.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร114,2750.26
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3711,9850.31
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง286,9610.40
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย103,5260.28
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม162,4470.65
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2080.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,2770.18