ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

215 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์68653,6301.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง13917,1590.81
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง28114,2081.98
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6210,5980.59
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2313,9990.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว207,1190.28
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง288,1550.34
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม113,2390.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด175,6180.30
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง124,8910.25
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง112,3610.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย276,2660.43
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว164,5040.36
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง02,9150.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด255,4470.46
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า193,3240.57
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย104,4910.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี123,9100.31
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง72,3500.30
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ133,3450.39
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง154,1960.36
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,6260.42
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,5400.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา51,2660.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน36433,4011.09
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้215,1040.41
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1054,8482.17
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา292,6201.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง323,7740.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง81,6800.48
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ21,8900.11
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,4920.13
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง39954,9830.73
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4411,8260.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน337,3760.45
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ133,2600.40
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม192,5820.74
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว174,0810.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม162,7380.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ173,0810.55
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร133,2860.40
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน52,0330.25
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่86930,1492.88
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย122,9930.40
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง444,6370.95
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง102,8370.35
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น253,2900.76
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง251,9701.27
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น172,2110.77
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,8960.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน69636,7081.90
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว97,0850.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,7340.52
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,4240.42
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย22,1990.09
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา104,0060.25
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา286,0750.46
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง51,9780.25
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง302,4441.23
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,4330.42
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,6700.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ69900.61
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว89710.82
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ98731.03
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา41624,6141.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ46615,3513.04
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้104,0340.25
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง153,8150.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,3380.17
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์64660,4551.07
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3411,6670.29
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย169,2750.17
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง95,3860.17
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน179,0520.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า105,2100.19
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ154,7510.32
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด61,5670.38
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน164,3870.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย54,9960.10
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย183,7060.49
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น32,6060.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,5100.27
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง101,8110.55
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9470.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์379,8880.37
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง428,0920.52
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย223,3890.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม83,0790.26
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย72,1100.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า162,3660.68