ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

214 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไตวาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไตวายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์17351,9880.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง9214,2100.65
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3913,3020.29
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4915,3060.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4412,6060.35
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง95,8310.15
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว545,9920.90
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม203,7360.54
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด295,7650.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง404,1130.97
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,5260.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย316,4620.48
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว484,4011.09
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง303,6080.83
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด895,2291.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า462,7361.68
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย44,0090.10
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี394,0110.97
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง152,2540.67
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ52,9310.17
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง262,9390.88
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,5000.56
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ161,4181.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา51,7660.28
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8729,9970.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้395,5400.70
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง204,5180.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา212,7440.77
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง412,9181.41
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง132,6250.50
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ181,4451.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง231,1871.94
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17653,9620.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3211,8420.27
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน268,3210.31
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22,4560.08
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม22,4230.08
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว82,9530.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,7640.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ192,7740.68
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก118571.28
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,7470.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ792,2393.53
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร342,7041.26
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน382,0021.90
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่13433,4040.40
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย432,2801.89
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง352,6841.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2162,4878.69
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น294,4810.65
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง154,9240.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น473,9501.19
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่172,8930.59
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน27937,6640.74
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว978,4311.15
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา484,9380.97
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111,6530.67
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง171,3971.22
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย743,1212.37
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา553,6961.49
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง192,4150.79
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง692,5102.75
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น231,3411.72
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6160.37
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ71,1370.62
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว191,9740.96
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ121,1131.08
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา14223,9780.59
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ15616,1660.96
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน902,8523.16
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน211,4371.46
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้253,5390.71
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง883,3042.66
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ211,8471.14
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11260,7970.18
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน489,2660.52
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3613,3430.27
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5611,1700.50
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง325,1160.63
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า385,8020.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ336,1700.53
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด372,1491.72
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน74,0710.17
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย225,1610.43
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,5650.31
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น72,9560.24
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล143,2940.43
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง85,2820.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1033,9472.61
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง252,1521.16
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร302,9651.01
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์338,6180.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง307,3540.41
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย333,0041.10
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม133,2440.40
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,8810.10
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย61,7610.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า242,5560.94