ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

214 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไตวาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไตวายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6918,9640.36
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง445,9140.74
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง195,2120.36
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง123,1560.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย235,1120.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว152,2900.66
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง32,7060.11
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม46620.60
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด111,7590.63
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง131,8310.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย112,0070.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว121,4490.83
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง61,0250.59
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด121,7550.68
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า141,3501.04
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01,1270.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี71,1570.61
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง37280.41
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ06510.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง51,0120.49
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน48570.47
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ55250.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2211,4940.19
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้151,6960.88
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง01,1420.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา48580.47
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง131,0721.21
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ04970.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5019,3780.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา94,6840.19
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน132,6240.50
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ19610.10
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31,3280.23
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม101,0410.96
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ59450.53
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ119781.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ157202.08
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร61,1140.54
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน147521.86
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่299,2800.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย149921.41
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง501,3103.82
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง588426.89
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น91,0840.83
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่44900.82
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5212,3250.42
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว142,5170.56
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม65531.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย86961.15
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา239072.54
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา241,9381.24
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง24830.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง16680.15
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข35040.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา286,9470.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ134,0150.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน118141.35
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน05690.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้151,0771.39
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง161,2081.32
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ17950.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3022,2460.13
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน54,1560.12
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย102,9180.34
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง301,8951.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน121,5970.75
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า81,1900.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ81,3140.61
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด55360.93
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน51,4500.34
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย11,4170.07
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01,3160.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น39820.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล17230.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง06520.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,3200.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง126701.79
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร39860.30
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์213,1640.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง71,3670.51
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61,2100.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม28500.24
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย28430.24
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย26110.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า47530.53