ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

214 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไตวาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไตวายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์19253,6300.36
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง13817,1590.80
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4414,2080.31
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2710,5980.25
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5113,9990.36
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว567,1190.79
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง178,1550.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม213,2390.65
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด395,6180.69
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง214,4340.47
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง72,3610.30
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย656,2661.04
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว234,5040.51
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง252,9150.86
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด405,4470.73
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า153,3240.45
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย134,4910.29
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี313,9100.79
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง112,3500.47
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ83,3450.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง234,1960.55
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,6260.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ241,5401.56
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,2660.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10633,4010.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้455,1040.88
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง264,8480.54
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา322,6201.22
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง483,7741.27
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง121,6800.71
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ71,8900.37
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,3490.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง25554,9830.46
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3411,8260.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน457,3760.61
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ73,2600.21
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,5820.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว434,0811.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม132,7380.47
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ103,0810.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก148531.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ272,2351.21
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ131,7480.74
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร263,2860.79
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน142,0330.69
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14530,1490.48
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย252,9930.84
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1114,6372.39
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1022,8373.60
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น203,2900.61
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง131,9700.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,2110.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่131,8960.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15836,7080.43
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว537,0850.75
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม231,7341.33
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง71,4240.49
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย662,1993.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา634,0061.57
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา466,0750.76
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง111,9780.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4440.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,4330.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข121,6700.72
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา14724,6140.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9015,3510.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน593,1571.87
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน111,6510.67
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้664,0341.64
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง443,8151.15
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ152,3380.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10360,4550.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1511,6670.13
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย609,2750.65
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง885,3861.63
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1209,0521.33
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า765,2101.46
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ344,7510.72
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด141,5670.89
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน254,3870.57
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย74,9960.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,7060.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น122,6060.46
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล102,0290.49
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,5100.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง401,8112.21
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร132,9470.44
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์329,8880.32
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง258,0920.31
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย313,3890.91
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม73,0790.23
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2770.40
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า102,3660.42