ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

214 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไตวาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไตวายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13652,7150.26
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11014,8610.74
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4213,3870.31
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4513,8160.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3110,9070.28
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว575,9280.96
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง158,4020.18
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม354,1700.84
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด274,6290.58
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง543,8461.40
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง21,7050.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย265,7980.45
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว223,4020.65
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง163,7610.43
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด644,5491.41
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า382,0341.87
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย153,7630.40
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี284,6350.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,1010.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ31,7700.17
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง82,4210.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,0200.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,1550.78
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6830,8230.22
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้525,5180.94
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง265,4660.48
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา243,3100.73
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง353,0611.14
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง161,3591.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ82,0310.39
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง121,3790.87
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง17562,2660.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1011,0800.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน275,8850.46
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,1660.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,1510.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว152,8480.53
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,2490.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ202,3740.84
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก216263.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ112,4990.44
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ501,8782.66
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร162,4170.66
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน421,6802.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12032,5260.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย352,1461.63
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง312,1141.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1812,5587.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น113,1690.35
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง143,6670.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น162,3370.68
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,5990.44
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14438,1140.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว568,4640.66
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา415,7360.71
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,3800.22
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง181,1401.58
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย603,8841.54
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา614,8021.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง152,0470.73
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง242,4121.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,2300.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข81,7220.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ56900.72
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว87831.02
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13223,0620.57
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6712,4660.54
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน312,7191.14
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้333,8500.86
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง382,5381.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ122,1310.56
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6953,9490.13
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน658,1560.80
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3412,3110.28
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3525,3210.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง395,9890.65
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า295,3630.54
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ367,2940.49
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด182,6920.67
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน105,8800.17
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย495,5760.88
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย93,4880.26
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น47,0490.06
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล75,0610.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง54,9800.10
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว124,3840.27
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง131,9920.65
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร114,2750.26
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2511,9850.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง216,9610.30
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย263,5260.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม22,4470.08
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2080.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92,2770.40