ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

213 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9018,9640.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง855,9141.44
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง295,2120.56
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง103,1560.32
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย315,1120.61
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว222,2900.96
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง82,7060.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม126621.81
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด131,7590.74
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง131,8310.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง56930.72
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย242,0071.20
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว131,4490.90
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง51,0250.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด141,7550.80
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า151,3501.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย51,1270.44
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี31,1570.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง127281.65
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ96511.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21,0120.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน188572.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ55250.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10511,4940.91
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้101,6960.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง191,1421.66
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา338583.85
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21,0720.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง65071.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง84851.65
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง19419,3781.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา154,6840.32
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน462,6241.75
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ49610.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม78720.80
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว91,3280.68
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม21,0410.19
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ189451.90
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก82852.81
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ49780.41
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ67200.83
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน17520.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่689,2800.73
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย159921.51
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง111,3100.84
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง28420.24
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น121,0841.11
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่124902.45
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9012,3250.73
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว152,5170.60
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม15530.18
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย36960.43
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา159071.65
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา101,9380.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง44830.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง36680.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น54601.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข95041.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว83232.48
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา976,9471.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ194,0150.47
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน48140.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน405697.03
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้561,0775.20
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง81,2080.66
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ227952.77
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์32822,2461.47
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน464,1561.11
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย482,9181.64
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง271,8951.42
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน311,5971.94
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า311,1902.61
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ121,3140.91
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด35360.56
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน151,4501.03
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย611,4174.30
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย191,3161.44
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น139821.32
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง156522.30
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว131,3200.98
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง136701.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร129861.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์163,1640.51
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง181,3671.32
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31,2100.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม28500.24
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย78430.83
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย76111.15
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า47530.53