ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

213 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์31453,6300.59
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง22717,1591.32
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11014,2080.77
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6310,5980.59
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย13513,9990.96
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว417,1190.58
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง418,1550.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม293,2390.90
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด665,6181.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง204,4340.45
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง262,3611.10
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย556,2660.88
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว264,5040.58
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง62,9150.21
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด785,4471.43
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า143,3240.42
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย264,4910.58
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี333,9100.84
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง302,3501.28
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ263,3450.78
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง204,1960.48
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน962,6263.66
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ161,5401.04
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา101,2660.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน43733,4011.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้345,1040.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง604,8481.24
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา702,6202.67
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง253,7740.66
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง131,6800.77
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ71,8900.37
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง351,3492.59
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง36554,9830.66
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3711,8260.31
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1267,3761.71
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ153,2600.46
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม182,5820.70
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว404,0810.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม362,7381.31
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ423,0811.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก388534.45
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,2350.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ61,7480.34
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร103,2860.30
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน132,0330.64
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16130,1490.53
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย352,9931.17
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง494,6371.06
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,8370.39
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น113,2900.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง121,9700.61
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,2110.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่301,8961.58
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน29436,7080.80
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว557,0850.78
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม151,7340.87
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย142,1990.64
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา794,0061.97
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา406,0750.66
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง221,9781.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง522,4442.13
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น171,4331.19
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข461,6702.75
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว89710.82
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ258732.86
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา35524,6141.44
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8115,3510.53
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน343,1571.08
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน631,6513.82
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2054,0345.08
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง233,8150.60
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ802,3383.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์78760,4551.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน16611,6671.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย829,2750.88
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1055,3861.95
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2109,0522.32
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1175,2102.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ404,7510.84
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด541,5673.45
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน424,3870.96
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1194,9962.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย313,7060.84
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น182,6060.69
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล172,0290.84
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง814,5101.80
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว603,9191.53
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง341,8111.88
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร322,9471.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์459,8880.46
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1098,0921.35
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย173,3890.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม203,0790.65
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2770.53
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย442,1102.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า352,3661.48