ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi6
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

213 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์26552,7150.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง17614,8611.18
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7613,3870.57
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8513,8160.62
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3310,9070.30
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว355,9280.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง328,4020.38
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม304,1700.72
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด324,6290.69
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง203,8460.52
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง91,7050.53
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย625,7981.07
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว323,4020.94
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง133,7610.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด384,5490.84
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า92,0340.44
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย123,7630.32
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี164,6350.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง142,1010.67
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ91,7700.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง132,4210.54
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน822,0204.06
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ151,1551.30
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา91,0380.87
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน30930,8231.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้305,5180.54
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง315,4660.57
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา363,3101.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง113,0610.36
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง221,3591.62
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง36462,2660.58
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4811,0800.43
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน595,8851.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ212,1660.97
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,1510.56
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,2490.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ242,3741.01
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก76261.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,4990.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,8780.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52,4170.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน21,6800.12
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่20832,5260.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,1460.61
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง182,1140.85
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง102,5580.39
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น143,1690.44
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง133,6670.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น142,3370.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่111,5990.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25138,1140.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว618,4640.72
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา265,7360.45
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,3800.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,1400.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย223,8840.57
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา434,8020.90
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง202,0470.98
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง132,4120.54
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,2300.41
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข231,7221.34
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ97171.26
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16523,0620.72
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9012,4660.72
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน152,7190.55
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน561,7703.16
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้923,8502.39
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง52,5380.20
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ362,1311.69
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์80253,5251.50
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1618,1561.97
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7812,3110.63
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย9225,3210.36
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง925,9891.54
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1355,3632.52
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ197,2940.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด232,6920.85
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน365,8800.61
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1215,5762.17
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย423,4881.20
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น117,0490.16
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล225,0610.43
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง434,9800.86
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว74,3840.16
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง181,9920.90
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร504,2751.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6011,9850.50
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง796,9611.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย143,5260.40
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม102,4470.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย112,2080.50
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย251,7901.40
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92,2770.40