ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

208 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้างจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14451,9880.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1014,2100.07
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง313,3020.02
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1315,3060.08
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง112,6060.01
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง15,8310.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว35,9920.05
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,7360.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด05,7650.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง74,1130.17
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง02,5260.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย06,4620.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว04,4010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง03,6080.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด35,2290.06
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,7360.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย04,0090.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี04,0110.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ02,9310.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง02,9390.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน02,5000.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,4180.07
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,7660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5029,9970.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้05,5400.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง14,5180.02
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา22,7440.07
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง02,9180.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง02,6250.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,4450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,1870.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6253,9620.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา111,8420.01
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน08,3210.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02,4560.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,4230.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,9530.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7640.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ02,7740.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,7470.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร22,7040.07
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1333,4040.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,2800.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง02,6840.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น24,4810.04
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง04,9240.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น03,9500.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่12,8930.03
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10037,6640.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว108,4310.12
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา14,9380.02
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,6530.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,3970.29
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย13,1210.03
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา23,6960.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง02,4150.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,5100.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,3410.07
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว01,9740.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1123,9780.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ216,1660.01
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,8520.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,5390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง03,3040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,8470.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4660,7970.08
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน09,2660.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1413,3430.10
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย411,1700.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง15,1160.02
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า05,8020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ66,1700.10
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,1490.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน04,0710.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย05,1610.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย13,5650.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,9560.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล03,2940.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง05,2820.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง02,1520.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร22,9650.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์138,6180.15
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง07,3540.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,0040.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,2440.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,8810.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00