ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

207 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อเยื่อผิดปกติ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อเยื่อผิดปกติจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์19952,7150.38
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8214,8610.55
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8013,3870.60
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8613,8160.62
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5810,9070.53
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว205,9280.34
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง308,4020.36
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม374,1700.89
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด274,6290.58
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง293,8460.75
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง31,7050.18
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย195,7980.33
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว143,4020.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง133,7610.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด124,5490.26
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า112,0340.54
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย43,7630.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี254,6350.54
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง112,4210.45
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,0200.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,1550.78
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน26930,8230.87
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้115,5180.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง215,4660.38
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา113,3100.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง83,0610.26
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,3590.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ62,0310.30
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22362,2660.36
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13611,0801.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน265,8850.44
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,1510.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว62,8480.21
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62,2490.27
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ112,4990.44
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ81,8780.43
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร112,4170.46
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน61,6800.36
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16332,5260.50
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62,1460.28
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง102,1140.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,5580.27
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น263,1690.82
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง173,6670.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,3370.34
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,5990.44
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน44938,1141.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1588,4641.87
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา675,7361.17
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง291,1402.54
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย173,8840.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1264,8022.62
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง132,0470.64
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง262,4121.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,2300.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,7220.29
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13423,0620.58
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6312,4660.51
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน172,7190.63
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน141,7700.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้63,8500.16
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง62,5380.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,1310.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์32153,9490.60
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน548,1560.66
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7412,3110.60
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5425,3210.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง195,9890.32
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า215,3630.39
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ497,2940.67
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด122,6920.45
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน45,8800.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย175,5760.30
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,4880.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล105,0610.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง84,9800.16
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว54,3840.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,9920.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร114,2750.26
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3311,9850.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง166,9610.23
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,5260.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2080.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,2770.22