ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

207 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อเยื่อผิดปกติ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อเยื่อผิดปกติจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์34153,6300.64
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11317,1590.66
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12814,2080.90
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4810,5980.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย10013,9990.71
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว357,1190.49
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง738,1550.90
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม143,2390.43
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด365,6180.64
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง214,8910.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62,3610.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย116,2660.18
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว454,5041.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง192,9150.65
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด305,4470.55
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า283,3240.84
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย304,4910.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี153,9100.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง142,3500.60
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ273,3450.81
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง234,1960.55
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน172,6260.65
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,5400.58
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,2660.24
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน32733,4010.98
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้75,1040.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง364,8480.74
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา242,6200.92
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง353,7740.93
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ141,8900.74
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง101,4920.67
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง33654,9830.61
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา10011,8260.85
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน567,3760.76
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ103,2600.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม152,5820.58
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว114,0810.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม232,7380.84
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ103,0810.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58530.59
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,2350.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ61,7480.34
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร393,2861.19
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10230,1490.34
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,9930.17
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง414,6370.88
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง152,8370.53
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น153,2900.46
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง91,9700.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น132,2110.59
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่201,8961.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน44436,7081.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1837,0852.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม251,7341.44
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง191,4241.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย152,1990.68
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา364,0060.90
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา736,0751.20
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง131,9780.66
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง342,4441.39
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น241,4331.67
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข171,6701.02
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว89710.82
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ58730.57
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10924,6140.44
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10815,3510.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน273,1570.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,6510.36
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้164,0340.40
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง233,8150.60
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ102,3380.43
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์48160,4550.80
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15611,6671.34
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย679,2750.72
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง345,3860.63
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน779,0520.85
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า315,2100.60
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ564,7511.18
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด161,5671.02
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน234,3870.52
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย204,9960.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย333,7060.89
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น72,6060.27
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล122,0290.59
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง84,5100.18
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว163,9190.41
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง81,8110.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร192,9470.64
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์379,8880.37
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง228,0920.27
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย73,3890.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม63,0790.19
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2770.26
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13