ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

207 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อเยื่อผิดปกติ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อเยื่อผิดปกติจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11728,2890.41
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง637,2190.87
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง306,3870.47
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง265,0900.51
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย617,5400.81
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว153,3260.45
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง213,3080.63
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม11,0420.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด142,6550.53
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง112,1920.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย22,4840.08
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว91,7400.52
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง81,2800.63
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด32,6510.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า171,6451.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย72,1790.32
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี71,7780.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง11,0990.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ56510.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง71,5680.45
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน11,2830.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ15250.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา04410.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12716,9110.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้52,5600.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง252,2191.13
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา41,2490.32
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง191,6211.17
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง35070.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง34850.62
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12628,7340.44
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1096,9721.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน263,8710.67
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ51,4030.36
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม71,3470.52
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว72,0390.34
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม91,5460.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ81,4100.57
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก44070.98
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ41,3950.29
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ71,0720.65
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร141,6440.85
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน61,1470.52
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5512,1670.45
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย41,4370.28
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง131,9730.66
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง71,0280.68
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น101,9880.50
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง71,0690.65
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น51,3420.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่57470.67
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25318,3071.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว483,1231.54
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม86871.16
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง66800.88
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย111,1110.99
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา191,4691.29
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา382,3491.62
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง89410.85
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง189641.87
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น76581.06
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข37540.40
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ25030.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว24190.48
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ12260.44
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา599,0090.65
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ376,6590.56
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน51,0860.46
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน69170.65
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้101,6960.59
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง61,4590.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ111,1630.95
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์18927,2790.69
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน435,9870.72
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย143,6240.39
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง142,8310.49
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน253,0520.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า71,9240.36
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ212,1430.98
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด48450.47
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน102,1610.46
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย152,1110.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย131,9210.68
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น81,2090.66
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล71,0760.65
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง06520.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว71,9950.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง19950.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร111,4430.76
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์103,8990.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง31,3670.22
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย51,7580.28
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม41,3420.30
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย31,0270.29
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย39660.31
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า41,1360.35