ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

206 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15952,7150.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4614,8610.31
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6513,3870.49
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4613,8160.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง810,9070.07
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว165,9280.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง38,4020.04
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม124,1700.29
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด44,6290.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง83,8460.21
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง121,7050.70
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย155,7980.26
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว163,4020.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13,7610.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด154,5490.33
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า12,0340.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย23,7630.05
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี74,6350.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ01,7700.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง72,4210.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,0200.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,1550.17
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน17330,8230.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้55,5180.09
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง395,4660.71
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา63,3100.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง23,0610.07
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3790.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง29762,2660.48
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1611,0800.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน175,8850.29
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,1660.05
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม52,1510.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62,2490.27
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ62,3740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,8780.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52,4170.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,6800.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16332,5260.50
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,1460.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง82,1140.38
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,5580.27
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2963,1699.34
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง253,6670.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น152,3370.64
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่81,5990.50
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,72738,1144.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว348,4640.40
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา165,7360.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม181,3801.30
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,1400.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย163,8840.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา234,8020.48
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง82,0470.39
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง122,4120.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,2300.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,7220.75
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7423,0620.32
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8812,4660.71
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน72,7190.26
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้143,8500.36
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง32,5380.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,1310.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์46653,9490.86
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน108,1560.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7312,3110.59
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5225,3210.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง135,9890.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า85,3630.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ627,2940.85
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด72,6920.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน85,8800.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย45,5760.07
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,4880.14
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น77,0490.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล75,0610.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,9800.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,9920.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร54,2750.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1011,9850.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง46,9610.06
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,5260.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม92,4470.37
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2080.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,2770.09