ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

206 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์19953,6300.37
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5415,6360.35
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3914,2080.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง910,5980.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5313,9990.38
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว57,1190.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง37,4270.04
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม103,2390.31
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด75,6180.12
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง54,4340.11
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง192,3610.80
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย26,2660.03
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว74,5040.16
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง22,9150.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด105,4470.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า93,3240.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย34,4910.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี113,9100.28
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,3500.09
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ73,3450.21
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง104,1960.24
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,6260.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,5400.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน20733,4120.62
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้85,1040.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง484,8480.99
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,6200.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,7740.32
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,6800.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3490.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง25554,9830.46
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1411,8260.12
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน177,3760.23
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ103,2600.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,5820.27
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว64,0810.15
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม82,7380.29
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ103,0810.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,2350.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร163,2860.49
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน52,0330.25
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่22230,1490.74
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,9930.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง434,6370.93
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,8370.25
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1083,2903.28
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง61,9700.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น252,2111.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่121,8960.63
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,78336,7084.86
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1407,0851.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม281,7341.61
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง91,4240.63
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย72,1990.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา184,0060.45
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา246,0750.40
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง121,9780.61
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4440.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,4330.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข71,6700.42
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10224,6140.41
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12515,3510.81
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน93,1570.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,6510.24
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้184,0340.45
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง73,8150.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ102,3380.43
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์24960,4550.41
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3611,6670.31
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย349,2750.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง55,3860.09
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน199,0520.21
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,2100.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ224,7510.46
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย64,9960.12
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย103,7060.27
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,6060.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล52,0290.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,5100.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร52,9470.17
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์149,8880.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง58,0920.06
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,3890.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม103,0790.32
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2770.04
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42,1100.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25