ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

200 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5653,6300.10
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2417,1590.14
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1814,2080.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1510,5980.14
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3713,9990.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว57,1190.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง178,1550.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด135,6180.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง74,8910.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง242,3611.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย26,2660.03
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว224,5040.49
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง32,9150.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด135,4470.24
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า73,3240.21
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย34,4910.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี43,9100.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,3500.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ103,3450.30
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,6260.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,5400.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2660.16
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3533,4010.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้105,1040.20
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง204,8480.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,6200.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง113,7740.29
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,6800.12
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ121,8900.63
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,4920.27
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12554,9830.23
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2511,8260.21
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน227,3760.30
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ93,2600.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,5820.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว304,0810.74
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม152,7380.55
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ103,0810.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,2350.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร293,2860.88
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน72,0330.34
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6530,1490.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย122,9930.40
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง284,6370.60
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง192,8370.67
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น223,2900.67
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง151,9700.76
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น172,2110.77
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่81,8960.42
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17836,7080.48
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว167,0850.23
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม211,7341.21
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง281,4241.97
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย162,1990.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา154,0060.37
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา416,0750.67
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21,9780.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง292,4441.19
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,4330.42
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6700.54
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29710.21
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ38730.34
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5424,6140.22
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2315,3510.15
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน163,1570.51
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้294,0340.72
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง143,8150.37
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,3380.26
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5060,4550.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1211,6670.10
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย129,2750.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง175,3860.32
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน339,0520.36
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า135,2100.25
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ144,7510.29
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน74,3870.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย54,9960.10
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย123,7060.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,6060.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล42,0290.20
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,5100.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว43,9190.10
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,8110.17
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร32,9470.10
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์129,8880.12
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง38,0920.04
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย23,3890.06
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23,0790.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2770.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า102,3660.42