ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

200 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3552,7150.07
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง914,8610.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1413,3870.10
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3113,8160.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง410,9070.04
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว55,9280.08
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง128,4020.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม54,1700.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด94,6290.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง63,8460.16
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง91,7050.53
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย95,7980.16
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว33,4020.09
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,7610.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด94,5490.20
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า12,0340.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03,7630.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี24,6350.04
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,1010.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ61,7700.34
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง52,4210.21
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน92,0200.45
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,1550.17
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3330,8230.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้75,5180.13
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง125,4660.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา103,3100.30
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,3590.44
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12,0310.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,3790.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9462,2660.15
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3211,0800.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน165,8850.27
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22,1660.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม62,1510.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว52,8480.18
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62,2490.27
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,3740.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก46260.64
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,4990.16
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,8780.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร102,4170.41
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน21,6800.12
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7132,5260.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย122,1460.56
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง72,1140.33
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,5580.31
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น63,1690.19
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง163,6670.44
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,3370.51
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่111,5990.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11538,1140.30
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว278,4640.32
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา185,7360.31
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,3800.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,1400.96
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย113,8840.28
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา204,8020.42
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง92,0470.44
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4120.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,7220.75
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ57170.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3623,0620.16
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2012,4660.16
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน42,7190.15
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน71,7700.40
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้133,8500.34
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง52,5380.20
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,1310.23
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4653,9490.09
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน238,1560.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1012,3110.08
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย725,3210.03
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง125,9890.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า25,3630.04
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ47,2940.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด22,6920.07
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน25,8800.03
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย45,5760.07
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย83,4880.23
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น17,0490.01
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล35,0610.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง14,9800.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว24,3840.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,9920.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร14,2750.02
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์511,9850.04
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง56,9610.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย43,5260.11
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2080.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7900.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,2770.09