ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

199 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13152,7150.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2214,8610.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3513,3870.26
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย7213,8160.52
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3210,9070.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว145,9280.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง128,4020.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม54,1700.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด104,6290.22
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง113,8460.29
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71,7050.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย275,7980.47
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว93,4020.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง53,7610.13
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด94,5490.20
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า52,0340.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย63,7630.16
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี84,6350.17
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,1010.29
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ71,7700.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง122,4210.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22,0200.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,0380.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5430,8230.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้85,5180.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง285,4660.51
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา33,3100.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,0610.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,3590.37
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3790.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13962,2660.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6311,0800.57
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน235,8850.39
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22,1660.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,1510.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว82,8480.28
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม32,2490.13
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ22,3740.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26260.32
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ181,8780.96
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร82,4170.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31,6800.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6232,5260.19
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,1460.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง32,1140.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง102,5580.39
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น153,1690.47
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง253,6670.68
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น112,3370.47
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่181,5991.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12838,1140.34
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว278,4640.32
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา295,7360.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม61,3800.43
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง161,1401.40
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย153,8840.39
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา144,8020.29
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง122,0470.59
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง152,4120.62
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น121,2300.98
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข81,7220.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8323,0620.36
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3112,4660.25
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน22,7190.07
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้123,8500.31
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง122,5380.47
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,1310.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9753,5250.18
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน168,1560.20
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3412,3110.28
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1125,3210.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง125,9890.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า145,3630.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ127,2940.16
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12,6920.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน45,8800.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย115,5760.20
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย33,4880.09
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น67,0490.09
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล195,0610.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง44,9800.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว14,3840.02
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,9920.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร24,2750.05
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1011,9850.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง96,9610.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย23,5260.06
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม52,4470.20
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,2080.45
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย61,7900.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,2770.26