ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

199 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16753,6300.31
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3217,1590.19
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8314,2080.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6011,6900.51
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6213,9990.44
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว167,1190.22
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง418,1550.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม103,2390.31
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด195,6180.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง74,8910.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,5390.16
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย116,2660.18
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว74,5040.16
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง42,9150.14
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด85,4470.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า33,6370.08
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,8240.15
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73,9100.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,3500.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ113,3450.33
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,6260.11
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,6760.18
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,3550.22
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9033,4010.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้35,1040.06
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง104,8480.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,7740.08
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,8350.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ31,8900.16
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,4920.27
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง16454,9830.30
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา5111,8260.43
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน287,3760.38
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ93,2600.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม112,5820.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว154,0810.37
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62,7380.22
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ103,0810.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ161,7480.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร113,2860.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน102,0330.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6130,1490.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,9930.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง334,6370.71
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง93,0860.29
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น263,2900.79
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง101,9700.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น142,8250.50
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่211,8961.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13636,7080.37
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว287,7520.36
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,7340.23
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง131,4240.91
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย52,1990.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา184,0060.45
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา376,6620.56
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง91,9780.46
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง142,4440.57
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น151,4331.05
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,6700.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ79900.71
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ178731.95
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10827,0040.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3416,7330.20
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน73,1570.22
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้234,0340.57
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง153,8150.39
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ122,3380.51
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11465,9230.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4211,6670.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย209,2750.22
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง55,3860.09
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน329,0520.35
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า85,2100.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ64,7570.13
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5670.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน144,3870.32
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย194,9960.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,7060.19
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น62,6060.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล62,0290.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง134,5100.29
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว53,9190.13
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,8110.11
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9470.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์399,8880.39
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง138,0920.16
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,3890.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม183,3150.54
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,2770.44
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42,1100.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า112,3660.46