ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

198 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14418,9640.76
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง445,9140.74
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง465,2120.88
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง483,1561.52
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย435,1120.84
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว442,2901.92
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง422,7061.55
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม226623.32
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด251,7591.42
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง461,8312.51
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง166932.31
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย332,0071.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว471,4493.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง111,0251.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด411,7552.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า231,3501.70
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย101,1270.89
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี161,1571.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง97281.24
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ166512.46
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง301,0122.96
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน138571.52
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ115252.10
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา72732.56
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12211,4941.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้231,6961.36
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง651,1425.69
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา188582.10
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง311,0722.89
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง125072.37
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ124972.41
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง214854.33
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง16919,3780.87
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา684,6841.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน502,6241.91
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ59610.52
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม138721.49
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว71,3280.53
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม251,0412.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ269452.75
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก82852.81
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ219782.15
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ187202.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร211,1141.89
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน117521.46
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่979,2801.05
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย239922.32
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง261,3101.98
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง128421.43
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น141,0841.29
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่124902.45
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12512,3251.01
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว472,5171.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม55530.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง54431.13
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย126961.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา289073.09
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา441,9382.27
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง34830.62
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง116681.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น234605.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข85041.59
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว83232.48
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา626,9470.89
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ604,0151.49
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน248142.95
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน295695.10
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้171,0771.58
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง261,2082.15
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ367954.53
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์15622,2460.70
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน504,1561.20
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย242,9180.82
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง381,8952.01
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน521,5973.26
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า231,1901.93
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ421,3143.20
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด65361.12
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน221,4501.52
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย181,4171.27
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย221,3161.67
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น199821.93
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง166522.45
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว141,3201.06
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง106701.49
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร109861.01
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์363,1641.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง171,3671.24
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย231,2101.90
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม178502.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย248432.85
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย56110.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า97531.20