ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

198 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์45853,6300.85
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12515,6360.80
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12314,2080.87
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง18510,5981.75
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย14313,9991.02
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1176,4471.81
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1127,4271.51
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม763,2392.35
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด915,6181.62
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1114,4342.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง452,3611.91
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1226,2661.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1294,5042.86
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง382,9151.30
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1365,4472.50
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า473,3241.41
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย504,4911.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี733,9101.87
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง522,3502.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ883,3452.63
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1054,1962.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน372,6261.41
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ231,5401.49
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา251,2661.97
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน35533,4121.06
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้815,1041.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2174,8484.48
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา632,6202.40
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง843,1432.67
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง251,6801.49
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ491,8902.59
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง321,2162.63
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง52354,9830.95
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา19611,8261.66
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1837,3762.48
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ303,2600.92
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม342,5821.32
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว494,0811.20
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม802,7382.92
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ643,0812.08
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก308533.52
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ562,2352.51
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ241,7481.37
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร823,2862.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน332,0331.62
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่24630,1490.82
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย532,9931.77
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1374,6372.95
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง652,8372.29
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น983,2902.98
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง431,9702.18
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น332,2111.49
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่451,8962.37
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน37836,7081.03
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1077,0851.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม231,7341.33
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง211,4241.47
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย292,1991.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1414,0063.52
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1596,0752.62
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง381,9781.92
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง672,4442.74
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น341,4332.37
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข221,4191.55
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ149901.41
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว229712.27
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ168731.83
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา25724,6141.04
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ17115,3511.11
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1073,1573.39
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน571,6513.45
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้734,0341.81
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง933,8152.44
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1152,3384.92
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์52360,4550.87
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน24111,6672.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย879,2750.94
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1364,8692.79
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3018,2033.67
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1194,8152.47
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1494,7433.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด331,5672.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน694,3871.57
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย794,9961.58
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย963,7062.59
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น752,6062.88
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล462,0292.27
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง954,5102.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว743,9191.89
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง581,8113.20
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร632,9472.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1109,8881.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง758,0920.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย453,3891.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม403,0791.30
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย272,2771.19
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย232,1101.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า262,3661.10