ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

198 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์35352,7150.67
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10314,8610.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12313,3870.92
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย13913,8161.01
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11010,9071.01
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว975,9281.64
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง508,4020.60
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม894,1702.13
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด534,6291.14
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง743,8461.92
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง341,7051.99
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1335,7982.29
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว793,4022.32
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง313,7610.82
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด584,5491.28
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า382,0341.87
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย273,7630.72
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี344,6350.73
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง272,1011.29
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ281,7701.58
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง612,4212.52
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน222,0201.09
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ221,1551.90
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,0380.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน22230,8230.72
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้745,5181.34
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง985,4661.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา633,3101.90
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง583,0611.89
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง241,3591.77
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ152,0310.74
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง251,3791.81
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง39062,2660.63
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา15111,0801.36
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1425,8852.41
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ272,1661.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม242,1511.12
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว192,8480.67
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม462,2492.05
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ512,3742.15
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก106261.60
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ512,4992.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ321,8781.70
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร272,4171.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน291,6801.73
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่27132,5260.83
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย482,1462.24
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง492,1142.32
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง472,5581.84
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น973,1693.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง983,6672.67
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น662,3372.82
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่221,5991.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31638,1140.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว848,4640.99
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1105,7361.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม161,3801.16
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง131,1401.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย553,8841.42
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา514,8021.06
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง332,0471.61
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง582,4122.40
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น271,2302.20
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข181,7221.05
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ86901.16
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว67830.77
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ77170.98
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา20623,0620.89
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7612,4660.61
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน442,7191.62
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน451,7702.54
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้423,8501.09
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง412,5381.62
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ352,1311.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์30953,9490.57
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1658,1562.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน13112,3111.06
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6025,3210.24
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง615,9891.02
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1165,3632.16
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ777,2941.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด342,6921.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน385,8800.65
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย425,5760.75
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย423,4881.20
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น207,0490.28
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล155,0610.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง574,9801.14
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว74,3840.16
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง211,9921.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร354,2750.82
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5211,9850.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง596,9610.85
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย393,5261.11
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม252,4471.02
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย422,2081.90
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย131,7900.73
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า192,2770.83