ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi6
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

197 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหารจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์55452,7151.05
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10214,8610.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง16013,3871.20
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย15513,8161.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง10310,9070.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว695,9281.16
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1098,4021.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม494,1701.18
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1134,6292.44
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง953,8462.47
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง241,7051.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย905,7981.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว693,4022.03
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง453,7611.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด604,5491.32
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า282,0341.38
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย473,7631.25
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี594,6351.27
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง372,1011.76
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ351,7701.98
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง272,4211.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน452,0202.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ421,1553.64
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา81,0380.77
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน25230,8230.82
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้925,5181.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง575,4661.04
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา713,3102.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง563,0611.83
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง211,3591.55
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ282,0311.38
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง441,3793.19
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง48062,2660.77
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา20411,0801.84
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1225,8852.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ682,1663.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม362,1511.67
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว492,8481.72
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม392,2491.73
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ382,3741.60
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก236263.67
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ672,4992.68
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ301,8781.60
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร652,4172.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน351,6802.08
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่60232,5261.85
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย362,1461.68
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง382,1141.80
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง92,5580.35
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น183,1690.57
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง353,6670.95
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น142,3370.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่71,5990.44
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8738,1140.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว358,4640.41
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา675,7361.17
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง121,1401.05
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย143,8840.36
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา304,8020.62
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง62,0470.29
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง122,4120.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,2300.24
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,7220.75
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ46900.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว77830.89
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา15323,0620.66
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7912,4660.63
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน522,7191.91
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน211,7701.19
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้383,8500.99
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง472,5381.85
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ282,1311.31
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์29453,9490.54
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน908,1561.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7712,3110.63
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6625,3210.26
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง565,9890.94
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า385,3630.71
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ687,2940.93
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด352,6921.30
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน635,8801.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย525,5760.93
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย433,4881.23
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น237,0490.33
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล285,0610.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง404,9800.80
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว324,3840.73
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง301,9921.51
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร244,2750.56
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2911,9850.24
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง326,9610.46
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย373,5261.05
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม322,4471.31
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย142,2080.63
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย131,7900.73
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า152,2770.66