ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

197 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหารจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23018,9641.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง215,9140.36
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1005,2121.92
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง323,1561.01
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย485,1120.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว322,2901.40
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง452,7061.66
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม116621.66
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด331,7591.88
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง361,8311.97
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง96931.30
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย242,0071.20
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว281,4491.93
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง211,0252.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด201,7551.14
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า141,3501.04
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย111,1270.98
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี311,1572.68
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง77280.96
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ226513.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง141,0121.38
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน288573.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ85251.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา22730.73
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13411,4941.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้401,6962.36
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง241,1422.10
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา398584.55
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง291,0722.71
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง65071.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ194973.82
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง144852.89
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18819,3780.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา534,6841.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1672,6246.36
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ189611.87
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม168721.83
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว301,3282.26
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม231,0412.21
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ179451.80
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก72852.46
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ259782.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ187202.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร211,1141.89
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน177522.26
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1819,2801.95
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย219922.12
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง161,3101.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง68420.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น101,0840.92
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่64901.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3612,3250.29
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว62,5170.24
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม25530.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง104432.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา199072.09
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา171,9380.88
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง74831.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข35040.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว33230.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ42261.77
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา636,9470.91
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ354,0150.87
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน158141.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน125692.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้141,0771.30
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง191,2081.57
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ207952.52
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12622,2460.57
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน344,1560.82
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย282,9180.96
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง221,8951.16
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน321,5972.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า141,1901.18
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ201,3141.52
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด95361.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน291,4502.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย191,4171.34
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย121,3160.91
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น109821.02
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล237233.18
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง76521.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31,3200.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง136701.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร109861.01
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์233,1640.73
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21,3670.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย141,2101.16
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม88500.94
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย88430.95
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย56110.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า77530.93