ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

197 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหารจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์57153,6301.06
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6015,6360.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง19214,2081.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11410,5981.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย14213,9991.01
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว846,4471.30
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง927,4271.24
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม323,2390.99
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1025,6181.82
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1154,4342.59
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง302,3611.27
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย936,2661.48
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว584,5041.29
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง652,9152.23
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด595,4471.08
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า453,3241.35
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย674,4911.49
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี963,9102.46
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง362,3501.53
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ773,3452.30
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง594,1961.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน522,6261.98
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ341,5402.21
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา121,2660.95
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน36033,4121.08
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้915,1041.78
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1194,8482.45
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา982,6203.74
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง753,1432.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง241,6801.43
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ451,8902.38
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง501,2164.11
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง57754,9831.05
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา22811,8261.93
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3047,3764.12
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ313,2600.95
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม352,5821.36
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว784,0811.91
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม452,7381.64
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ603,0811.95
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก348533.99
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ462,2352.06
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ161,7480.92
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร593,2861.80
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน252,0331.23
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่63330,1492.10
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย442,9931.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง474,6371.01
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง182,8370.63
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น303,2900.91
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง151,9700.76
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น82,2110.36
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่181,8960.95
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12236,7080.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว257,0850.35
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม231,7341.33
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง171,4241.19
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย152,1990.68
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา484,0061.20
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา536,0750.87
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง121,9780.61
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง192,4440.78
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,4330.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,4190.63
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ69900.61
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว109711.03
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ138731.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา22924,6140.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12015,3510.78
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน933,1572.95
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน201,6511.21
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้514,0341.26
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง553,8151.44
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ432,3381.84
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์43760,4550.72
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9011,6670.77
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1409,2751.51
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง534,8691.09
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน698,2030.84
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า464,8150.96
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ684,7431.43
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด251,5671.60
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน564,3871.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย294,9960.58
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย283,7060.76
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น172,6060.65
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล492,0292.41
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง304,5100.67
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว113,9190.28
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง231,8111.27
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร62,9470.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์659,8880.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง218,0920.26
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย463,3891.36
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม283,0790.91
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2770.40
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย92,1100.43
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92,3660.38