ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

196 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อนจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16952,7150.32
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5214,8610.35
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6913,3870.52
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4413,8160.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3310,9070.30
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว35,9280.05
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง118,4020.13
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม154,1700.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด44,6290.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง93,8460.23
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11,7050.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย105,7980.17
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว43,4020.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง53,7610.13
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด24,5490.04
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า22,0340.10
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย73,7630.19
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี74,6350.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,1010.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ01,7700.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง142,4210.58
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,0200.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,1550.17
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10430,8230.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้185,5180.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง65,4660.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา83,3100.24
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,0610.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3790.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14862,2660.24
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3511,0800.32
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน125,8850.20
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,1660.05
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม22,1510.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,8480.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,2490.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ52,3740.21
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,4990.28
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,8780.16
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร12,4170.04
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,6800.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่17532,5260.54
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,1460.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,1140.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,5580.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง43,6670.11
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,3370.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7138,1140.19
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว178,4640.20
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา55,7360.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,3800.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,1400.44
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,8840.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,8020.04
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง32,0470.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,7220.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5423,0620.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4012,4660.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,7190.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้13,8500.03
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง62,5380.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,1310.14
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์19253,9490.36
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน128,1560.15
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5312,3110.43
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3425,3210.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง65,9890.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า55,3630.09
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ47,2940.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด32,6920.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน15,8800.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย105,5760.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย63,4880.17
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น07,0490.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล25,0610.04
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง04,9800.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31,9920.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร54,2750.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4711,9850.39
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง256,9610.36
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย93,5260.26
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2080.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,2770.22