ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

196 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อนจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์18753,6300.35
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6617,1590.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5614,2080.39
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3010,5980.28
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3713,9990.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว107,1190.14
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง218,1550.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43,2390.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด115,6180.20
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง144,8910.29
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,3610.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย156,2660.24
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว114,5040.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง22,9150.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด35,4470.06
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า43,3240.12
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย34,4910.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี43,9100.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ33,3450.09
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง64,1960.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,6260.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,5400.39
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,2660.24
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9533,4010.28
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้115,1040.22
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง94,8480.19
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,6200.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง113,7740.29
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,4920.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22654,9830.41
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1111,8260.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน87,3760.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ03,2600.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม02,5820.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว44,0810.10
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม12,7380.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ13,0810.03
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร43,2860.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน12,0330.05
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11030,1490.36
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,9930.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง14,6370.02
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,8370.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,2900.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,2110.14
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7736,7080.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว97,0850.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,7340.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย32,1990.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,0060.05
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา36,0750.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01,9780.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง52,4440.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,4330.35
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6700.18
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ29900.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29710.21
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6824,6140.28
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5515,3510.36
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน73,1570.22
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้14,0340.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง73,8150.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12,3380.04
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์25860,4550.43
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4811,6670.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย489,2750.52
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง235,3860.43
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน89,0520.09
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า185,2100.35
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ134,7510.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน44,3870.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย84,9960.16
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย43,7060.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,6060.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,5100.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,9190.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง131,8110.72
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร62,9470.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์289,8880.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง158,0920.19
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย153,3890.44
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,0790.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2770.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย72,1100.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13