ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

195 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์81552,7151.55
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง17614,8611.18
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12713,3870.95
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย14513,8161.05
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง13510,9071.24
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว155,9280.25
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง328,4020.38
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม114,1700.26
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด284,6290.60
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง203,8460.52
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง161,7050.94
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย195,7980.33
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว163,4020.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง183,7610.48
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด194,5490.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า82,0340.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย103,7630.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี384,6350.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง182,1010.86
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง172,4210.70
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน172,0200.84
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,0380.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน26730,8230.87
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้205,5180.36
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง265,4660.48
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา233,3100.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,0610.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,3591.32
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง131,3790.94
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง67362,2661.08
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา12611,0801.14
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน525,8850.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ82,1660.37
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม22,1510.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว122,8480.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม72,2490.31
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,4990.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,8780.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร52,4170.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน11,6800.06
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่55632,5261.71
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,1460.61
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง82,1140.38
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง12,5580.04
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,1690.38
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง13,6670.03
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น152,3370.64
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน34238,1140.90
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1158,4641.36
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา95,7360.16
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,3800.22
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,1400.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย123,8840.31
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา74,8020.15
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง62,0470.29
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4120.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,2300.41
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,7220.35
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา19023,0620.82
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12012,4660.96
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน212,7190.77
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้93,8500.23
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง112,5380.43
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,1310.66
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์76953,9491.43
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน368,1560.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน8912,3110.72
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6025,3210.24
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง145,9890.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า145,3630.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ307,2940.41
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,6920.22
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน105,8800.17
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย75,5760.13
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย163,4880.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น47,0490.06
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล65,0610.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง144,9800.28
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว74,3840.16
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง81,9920.40
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร104,2750.23
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5811,9850.48
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง606,9610.86
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย263,5260.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม122,4470.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย82,2080.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,2770.31