ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

195 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์82753,6301.54
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง15717,1590.91
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง14014,2080.99
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง17510,5981.65
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7113,9990.51
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว427,1190.59
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง608,1550.74
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม83,2390.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด285,6180.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง224,4340.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง212,3610.89
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย336,2660.53
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว164,5040.36
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง192,9150.65
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด215,4470.39
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า83,3240.24
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย54,4910.11
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี333,9100.84
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง252,3501.06
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ83,3450.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง294,1960.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,6260.42
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ131,5400.84
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,2660.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31833,4010.95
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้115,1040.22
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง434,8480.89
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา242,6200.92
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,7740.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ51,8900.26
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง181,3491.33
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง60654,9831.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9511,8260.80
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน577,3760.77
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ13,2600.03
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,5820.12
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว184,0810.44
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม202,7380.73
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,7480.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร63,2860.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่46730,1491.55
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย242,9930.80
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง244,6370.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง122,8370.42
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น113,2900.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,2110.45
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,8960.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน37636,7081.02
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1127,0851.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,7340.23
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย152,1990.68
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา124,0060.30
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา96,0750.15
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง82,4440.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น101,4330.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,6700.24
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว59710.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา23324,6140.95
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ19015,3511.24
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน173,1570.54
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,6510.12
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้134,0340.32
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง273,8150.71
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ162,3380.68
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์88960,4551.47
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน8211,6670.70
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย409,2750.43
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง125,3860.22
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน359,0520.39
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า265,2100.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ174,7510.36
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน34,3870.07
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย54,9960.10
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย163,7060.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง174,5100.38
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว93,9190.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง81,8110.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร102,9470.34
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์739,8880.74
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง688,0920.84
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย263,3890.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม63,0790.19
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย192,2770.83
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12,1100.05
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,3660.04