ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

195 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์34818,9641.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง645,9141.08
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง545,2121.04
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง553,1561.74
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย375,1120.72
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว72,2900.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง282,7061.03
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม11,0420.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด151,7590.85
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง81,8310.44
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง26930.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย122,0070.60
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว91,4490.62
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง81,0250.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด11,7550.06
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า41,3500.30
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย41,5170.26
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี71,4860.47
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง97281.24
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ56510.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง61,0120.59
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน111,0581.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ35250.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12111,4941.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้101,6960.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง91,1420.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา148581.63
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง51,0720.47
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ04970.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง44850.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง20719,3781.07
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา565,7620.97
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน212,6240.80
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ11,1600.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว71,6710.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม21,0410.19
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ51,1700.43
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก33370.89
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ09780.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ28920.22
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน07520.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1369,2801.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย91,1900.76
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง41,3100.31
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง78420.83
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น61,0840.55
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่24900.41
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13114,2290.92
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว322,5171.27
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม25530.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง24430.45
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย26960.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา19070.11
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา71,9380.36
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง34830.62
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข05040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา716,9471.02
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ454,0151.12
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน18140.12
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน07260.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้41,0770.37
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง91,2080.75
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ57950.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์25822,2461.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน254,1560.60
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย302,9181.03
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง101,8950.53
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน63,0520.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า41,1900.34
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ51,3140.38
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน51,4500.34
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย21,4170.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย51,3160.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น59820.51
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล47230.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง26520.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว21,3200.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง46700.60
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร61,2150.49
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์263,1640.82
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง81,3670.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61,2100.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม41,1170.36
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย68430.71
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย06110.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า47530.53