ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

194 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของตับ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของตับจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์25553,6300.48
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5717,1590.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2614,2080.18
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4111,6900.35
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5713,9990.41
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว137,1190.18
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง138,1550.16
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด175,6180.30
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง114,8910.22
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง92,5390.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย136,2660.21
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว134,5040.29
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง192,9150.65
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด85,4470.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า63,6370.16
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,8240.15
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี173,9100.43
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ173,3450.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,6260.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,6760.18
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,3550.22
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน16233,4010.49
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้165,1040.31
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง264,8480.54
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา82,6200.31
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง143,7740.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,8350.38
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ71,8900.37
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,4920.27
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22154,9830.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2411,8260.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน97,3760.12
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ93,2600.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม162,5820.62
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว94,0810.22
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,7380.33
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ133,0810.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก78530.82
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,2350.63
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,7480.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร133,2860.40
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14130,1490.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,9930.30
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง204,6370.43
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง43,0860.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,2900.24
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,9700.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,8250.21
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,8960.21
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7536,7080.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว377,7520.48
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,7340.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,4240.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย72,1990.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,0060.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา236,6620.35
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง132,4440.53
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,4330.56
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,6700.30
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ29900.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา15227,0040.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3516,7330.21
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน83,1570.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้294,0340.72
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง73,8150.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,3380.30
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์33965,9230.51
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5711,6670.49
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย399,2750.42
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง215,3860.39
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน289,0520.31
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า195,2100.36
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ374,7570.78
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด151,5670.96
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน294,3870.66
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย204,9960.40
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย123,7060.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล92,0290.44
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง154,5100.33
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว63,9190.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง71,8110.39
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร82,9470.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์269,8880.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง278,0920.33
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย103,3890.30
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม113,3150.33
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2770.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย112,1100.52
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,3660.08