ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

194 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของตับ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของตับจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์25152,7150.48
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5314,8610.36
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2113,3870.16
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8413,8160.61
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4410,9070.40
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว205,9280.34
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง168,4020.19
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม164,1700.38
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด264,6290.56
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง63,8460.16
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง101,7050.59
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย235,7980.40
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว123,4020.35
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,7610.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด104,5490.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,0340.15
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย243,7630.64
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี154,6350.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,1010.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ21,7700.11
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง102,4210.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,0200.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,1550.09
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,0380.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9030,8230.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้45,5180.07
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง145,4660.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา93,3100.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง53,0610.16
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง20462,2660.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3211,0800.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน315,8850.53
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,1660.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม292,1511.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว72,8480.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,2490.09
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ92,3740.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก106261.60
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ152,4990.60
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ81,8780.43
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร182,4170.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่20032,5260.61
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,1460.19
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง112,1140.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง42,5580.16
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น93,1690.28
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง23,6670.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,3370.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8038,1140.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว278,4640.32
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา155,7360.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย13,8840.03
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา154,8020.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง72,0470.34
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,2300.24
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,7220.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16323,0620.71
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1912,4660.15
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน102,7190.37
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้293,8500.75
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง22,5380.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,1310.23
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์25453,5250.47
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน218,1560.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6412,3110.52
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4125,3210.16
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง175,9890.28
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า85,3630.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ147,2940.19
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน155,8800.26
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย75,5760.13
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย103,4880.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล45,0610.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,9800.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว44,3840.09
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง81,9920.40
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร64,2750.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3311,9850.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง196,9610.27
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,5260.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2080.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,2770.26