ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

193 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12153,6300.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2915,6360.19
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1414,2080.10
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2710,5980.25
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2613,9990.19
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว56,4470.08
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง377,4270.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,2390.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด135,6180.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง24,4340.05
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,3610.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย136,2660.21
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว24,5040.04
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง32,9150.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด15,4470.02
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า13,3240.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย44,4910.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53,9100.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง52,3500.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ103,3450.30
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง104,1960.24
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,6260.30
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,5400.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5133,4120.15
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้45,1040.08
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง204,8480.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา102,6200.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง43,1430.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,6800.06
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,8900.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,2160.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9254,9830.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1111,8260.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน117,3760.15
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,5820.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว104,0810.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม182,7380.66
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ73,0810.23
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ232,2351.03
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41,7480.23
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร63,2860.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3930,1490.13
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย102,9930.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง144,6370.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,8370.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น63,2900.18
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,9700.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,2110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8036,7080.22
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว77,0850.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม81,7340.46
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย72,1990.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา44,0060.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา116,0750.18
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,4190.07
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8724,6140.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1715,3510.11
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน23,1570.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้94,0340.22
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง63,8150.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22060,4550.36
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2711,6670.23
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย419,2750.44
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง64,8690.12
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน248,2030.29
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า134,8150.27
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ74,7430.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน74,3870.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย134,9960.26
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย163,7060.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,5100.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว23,9190.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง71,8110.39
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร72,9470.24
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์419,8880.41
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง98,0920.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย23,3890.06
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,0790.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2770.04
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย32,1100.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25