ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi8
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

193 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10552,7150.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3014,8610.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1013,3870.07
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4213,8160.30
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1710,9070.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว125,9280.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง228,4020.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม24,1700.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด84,6290.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง53,8460.13
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,7050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย55,7980.09
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว143,4020.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13,7610.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด54,5490.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า62,0340.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย23,7630.05
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี84,6350.17
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,1010.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ21,7700.11
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,0200.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8430,8230.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้25,5180.04
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง195,4660.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา73,3100.21
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง103,0610.33
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,3590.15
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ02,0310.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง15562,2660.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1111,0800.10
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน65,8850.10
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ142,1660.65
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม212,1510.98
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว22,8480.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม82,2490.36
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ72,3740.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,4990.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ241,8781.28
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร182,4170.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน101,6800.60
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5132,5260.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,1460.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,1140.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง72,5580.27
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง43,6670.11
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,3370.04
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9338,1140.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว198,4640.22
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา65,7360.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,3800.22
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย113,8840.28
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา64,8020.12
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง52,0470.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,7220.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ07170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7423,0620.32
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2112,4660.17
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน72,7190.26
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้83,8500.21
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง32,5380.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ62,1310.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21553,5250.40
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน178,1560.21
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3212,3110.26
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2225,3210.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง125,9890.20
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า75,3630.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ177,2940.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด52,6920.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน135,8800.22
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย85,5760.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย103,4880.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น67,0490.09
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล35,0610.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,9800.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว04,3840.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,9920.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร84,2750.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4011,9850.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง146,9610.20
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,5260.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2080.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,2770.31