ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

192 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้องจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์41952,7150.79
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง16414,8611.10
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15113,3871.13
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย14313,8161.04
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11010,9071.01
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว585,9280.98
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง398,4020.46
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม174,1700.41
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด224,6290.48
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง153,8460.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง111,7050.65
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย125,7980.21
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว43,4020.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง13,7610.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด234,5490.51
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า82,0340.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย103,7630.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี154,6350.32
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,1010.29
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ51,7700.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง112,4210.45
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,0200.20
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,0380.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน32230,8231.04
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้185,5180.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง295,4660.53
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา103,3100.30
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,0610.49
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,3590.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3790.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง53162,2660.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา16711,0801.51
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1205,8852.04
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,1660.28
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,1510.05
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว122,8480.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม172,2490.76
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ72,3740.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,4990.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ221,8781.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร132,4170.54
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31,6800.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่36832,5261.13
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย92,1460.42
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง112,1140.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,5580.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,1690.25
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง473,6671.28
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น92,3370.39
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,5990.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน31238,1140.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1338,4641.57
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา155,7360.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,3800.94
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1013,8842.60
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา84,8020.17
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง72,0470.34
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง222,4120.91
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น181,2301.46
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข71,7220.41
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว77830.89
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ57170.70
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา40123,0621.74
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8612,4660.69
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน202,7190.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,7700.28
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้233,8500.60
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง42,5380.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ122,1310.56
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์63053,9491.17
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน888,1561.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน12812,3111.04
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย13625,3210.54
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง225,9890.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า135,3630.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ417,2940.56
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด162,6920.59
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน195,8800.32
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย215,5760.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,4880.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น57,0490.07
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล125,0610.24
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง224,9800.44
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว74,3840.16
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง411,9922.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร144,2750.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6711,9850.56
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง456,9610.65
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย113,5260.31
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม102,4470.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,2080.72
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,2770.31