ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

192 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้องจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14618,9640.77
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง475,9140.79
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง725,2121.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง343,1561.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย435,1120.84
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว242,2901.05
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง342,7061.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม06620.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด231,7591.31
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง91,8310.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย32,0070.15
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว61,4490.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง21,0250.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด71,7550.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า11,0980.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย41,1270.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี27680.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง17280.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ16510.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31,0120.30
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน28570.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา52731.83
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน17711,4941.54
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้71,6960.41
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง81,1420.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา28580.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง31,0720.28
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ24970.40
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง14850.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22619,3781.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1294,6842.75
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน412,6241.56
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ69610.62
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31,0230.29
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม91,0410.86
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ79450.74
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก02850.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ39780.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ77200.97
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร61,1140.54
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน37520.40
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1379,2801.48
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย29920.20
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง141,3101.07
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง28420.24
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น41,0840.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10912,3250.88
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว292,5171.15
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม55530.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง64431.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย246963.45
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา49070.44
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา221,9381.14
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง34830.62
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง116681.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข05040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว93232.79
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1386,9471.99
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ414,0151.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน78140.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน05690.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้61,0770.56
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง121,2080.99
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ77950.88
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์30122,2461.35
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน394,1560.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย312,9181.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง91,8950.47
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน181,5971.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า21,1900.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ161,3141.22
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด65361.12
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน61,4500.41
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย101,4170.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย51,3160.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น39820.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล17230.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง56520.77
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว41,3200.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง256703.73
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร49860.41
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์313,1640.98
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง71,3670.51
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย21,2100.17
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม48500.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย38430.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย06110.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40