ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

192 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้องจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์47653,6300.89
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง14915,6360.95
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง18714,2081.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8510,5980.80
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย12013,9990.86
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว587,1190.81
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง957,4271.28
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม123,2390.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด565,6181.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง194,4340.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง62,3610.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย246,2660.38
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว264,5040.58
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง82,9150.27
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด195,4470.35
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า123,3240.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,4910.16
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี163,9100.41
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง92,3500.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ153,3450.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง114,1960.26
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,6260.42
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ81,5400.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา301,2662.37
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน36833,4121.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้175,1040.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง204,8480.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา132,6200.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,7740.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง91,6800.54
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ51,8900.26
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง91,3490.67
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง62654,9831.14
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา17611,8261.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน847,3761.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม152,5820.58
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว244,0810.59
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม222,7380.80
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ183,0810.58
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ132,2350.58
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ191,7481.09
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร273,2860.82
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน182,0330.89
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่42830,1491.42
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย202,9930.67
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง274,6370.58
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง152,8370.53
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น313,2900.94
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง91,9700.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น132,2110.59
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,8960.16
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน34836,7080.95
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1147,0851.61
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม191,7341.10
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง121,4240.84
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย662,1993.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา134,0060.32
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา376,0750.61
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง81,9780.40
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง332,4441.35
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,6700.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ119901.11
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว69710.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ38730.34
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา44524,6141.81
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9515,3510.62
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน203,1570.63
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,6510.36
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้124,0340.30
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง193,8150.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ172,3380.73
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์84760,4551.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน12511,6671.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1019,2751.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง465,3860.85
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน859,0520.94
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า115,2100.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ424,7510.88
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด151,5670.96
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน254,3870.57
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย174,9960.34
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย293,7060.78
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น82,6060.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล82,0290.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง324,5100.71
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว113,9190.28
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง471,8112.60
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร122,9470.41
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1299,8881.30
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง608,0920.74
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย173,3890.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม43,0790.13
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย192,2770.83
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92,3660.38