ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi5
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

190 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อนจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16852,7150.32
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4114,8610.28
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6613,3870.49
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1613,8160.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4810,9070.44
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว95,9280.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง258,4020.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม104,1700.24
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด124,6290.26
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง153,8460.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง21,7050.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย65,7980.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว113,4020.32
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง73,7610.19
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด214,5490.46
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า12,0340.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย163,7630.43
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี274,6350.58
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง72,1010.33
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ41,7700.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง62,4210.25
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน122,0200.59
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,1550.61
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา141,0381.35
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11330,8230.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้315,5180.56
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง125,4660.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา63,3100.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง123,0610.39
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,3590.15
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12,0310.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,3790.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง26662,2660.43
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6411,0800.58
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน195,8850.32
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ12,1660.05
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,1510.42
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว142,8480.49
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม62,2490.27
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ62,3740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,4990.24
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,8780.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร42,4170.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน111,6800.65
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่17132,5260.53
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,1460.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง52,1140.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง92,5580.35
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น63,1690.19
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง263,6670.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น152,3370.64
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11238,1140.29
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว308,4640.35
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา165,7360.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,3800.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,1400.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย173,8840.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา154,8020.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง132,0470.64
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง72,4120.29
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,2300.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข151,7220.87
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ47170.56
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9223,0620.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5112,4660.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน122,7190.44
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,7700.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้123,8500.31
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง92,5380.35
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,1310.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23853,9490.44
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน318,1560.38
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4412,3110.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3325,3210.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง185,9890.30
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า255,3630.47
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ217,2940.29
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด102,6920.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน145,8800.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย105,5760.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,4880.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล55,0610.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง214,9800.42
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว124,3840.27
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง101,9920.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร64,2750.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2511,9850.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง276,9610.39
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย113,5260.31
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม72,4470.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2080.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า12,2770.04