ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

190 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อนจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6418,9640.34
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง165,9140.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง135,2120.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง173,1560.54
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย115,1120.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว02,2900.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง192,7060.70
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม51,0420.48
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด51,7590.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง91,8310.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง46930.58
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย52,0070.25
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว41,4490.28
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง11,0250.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด61,7550.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า01,3500.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย31,5170.20
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี161,4861.08
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง57280.69
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ06510.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31,0120.30
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน81,0580.76
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ65251.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5011,4940.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้81,6960.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง51,1420.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา78580.82
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง51,0720.47
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง05070.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ14970.20
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8919,3780.46
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา285,7620.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน52,6240.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ31,1600.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม38720.34
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว221,6711.32
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม61,0410.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ21,1700.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก33370.89
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ59780.51
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ18920.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน27520.27
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่329,2800.34
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย31,1900.25
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง101,3100.76
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง78420.83
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น21,0840.18
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่64901.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5114,2290.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว142,5170.56
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม15530.18
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย76961.01
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา89070.88
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา71,9380.36
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง14830.21
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง16680.15
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข75041.39
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว23230.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ62262.65
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา196,9470.27
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ134,0150.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน48140.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน17260.14
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้21,0770.19
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง61,2080.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ67950.75
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9322,2460.42
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน214,1560.51
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย202,9180.69
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง141,8950.74
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน163,0520.52
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า141,1901.18
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21,3140.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน41,4500.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย11,4170.07
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย41,3160.30
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น79820.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล17230.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง26520.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว21,3200.15
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง16700.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร51,2150.41
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์63,1640.19
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง51,3670.37
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย31,2100.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม21,1170.18
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย18430.12
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย06110.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า27530.27