ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

190 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อนจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21453,6300.40
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6317,1590.37
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5114,2080.36
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5210,5980.49
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2313,9990.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว97,1190.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง658,1550.80
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม153,2390.46
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด195,6180.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง294,4340.65
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง82,3610.34
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย206,2660.32
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว164,5040.36
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง92,9150.31
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด175,4470.31
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า73,3240.21
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,4910.16
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี343,9100.87
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,3500.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ223,3450.66
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง184,1960.43
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน162,6260.61
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,5400.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,2660.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12033,4010.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้205,1040.39
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง194,8480.39
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา132,6200.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง153,7740.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,6800.42
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ91,8900.48
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง111,3490.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง29554,9830.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4911,8260.41
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน237,3760.31
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,5820.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว344,0810.83
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,7380.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ153,0810.49
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร83,2860.24
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน42,0330.20
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่14030,1490.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,9930.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง154,6370.32
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,8370.11
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,2900.12
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง91,9700.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,2110.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,8960.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14836,7080.40
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว217,0850.30
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม81,7340.46
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง91,4240.63
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย112,1990.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา194,0060.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา316,0750.51
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41,9780.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4440.16
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข111,6700.66
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ39900.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8624,6140.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5315,3510.35
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน183,1570.57
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้134,0340.32
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง113,8150.29
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์26660,4550.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3911,6670.33
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย659,2750.70
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง285,3860.52
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน409,0520.44
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า375,2100.71
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ234,7510.48
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด91,5670.57
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย44,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย143,7060.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น92,6060.35
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล72,0290.34
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง44,5100.09
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว123,9190.31
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง81,8110.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9470.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์319,8880.31
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง278,0920.33
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,3890.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม43,0790.13
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2770.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย72,1100.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25