ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

185 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21353,6300.40
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7517,1590.44
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3014,2080.21
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4910,5980.46
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7013,9990.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว177,1190.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง568,1550.69
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม323,2390.99
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด495,6180.87
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง154,8910.31
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง242,3611.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,2660.37
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว94,5040.20
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง72,9150.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด65,4470.11
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า783,3242.35
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย204,4910.45
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี193,9100.49
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง92,3500.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ373,3451.11
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง794,1961.88
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน262,6260.99
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ131,5400.84
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา81,2660.63
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10433,4010.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้175,1040.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง254,8480.52
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา142,6200.53
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง273,7740.72
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,6800.60
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ221,8901.16
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง131,4920.87
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18254,9830.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา10611,8260.90
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน977,3761.32
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ293,2600.89
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม422,5821.63
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว64,0810.15
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม52,7380.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก158531.76
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,2350.54
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร353,2861.07
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน202,0330.98
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่19430,1490.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย792,9932.64
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1704,6373.67
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง662,8372.33
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น603,2901.82
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง451,9702.28
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น792,2113.57
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1291,8966.80
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน19436,7080.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว207,0850.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม511,7342.94
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง341,4242.39
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย532,1992.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา764,0061.90
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1946,0753.19
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง601,9783.03
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง342,4441.39
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น371,4332.58
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข581,6703.47
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ249902.42
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว299712.99
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ138731.49
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16524,6140.67
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3515,3510.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน373,1571.17
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน631,6513.82
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้34,0340.07
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง293,8150.76
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ652,3382.78
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์23560,4550.39
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4711,6670.40
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย539,2750.57
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง235,3860.43
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน999,0521.09
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า565,2101.07
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ224,7510.46
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน644,3871.46
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย44,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย563,7061.51
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น102,6060.38
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล252,0291.23
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง794,5101.75
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว253,9190.64
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง211,8111.16
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร282,9470.95
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์169,8880.16
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง438,0920.53
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย273,3890.80
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม903,0792.92
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,2770.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย262,1101.23
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า292,3661.23