ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

185 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7918,9640.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง315,9140.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง135,2120.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง113,1560.35
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย215,1120.41
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว32,2900.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง172,7060.63
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม56620.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด331,7591.88
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง121,8310.66
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย62,0070.30
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว61,4490.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง51,0250.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด71,7550.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า201,0981.82
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย41,1270.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี47680.52
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง67280.82
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ96511.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง161,0121.58
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน188572.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ35250.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42731.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3211,4940.28
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้71,6960.41
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง151,1421.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา48580.47
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง71,0720.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง35070.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ84971.61
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง54851.03
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4819,3780.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา704,6841.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน232,6240.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ69610.62
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม188722.06
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31,0230.29
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม11,0410.10
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ39450.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก92853.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ49780.41
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ07200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร91,1140.81
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน67520.80
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่509,2800.54
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย359923.53
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง221,3101.68
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง208422.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น571,0845.26
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่114902.24
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6612,3250.54
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว82,5170.32
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม195533.44
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง84431.81
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย176962.44
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา169071.76
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา301,9381.55
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง114832.28
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง76681.05
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น234605.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข135042.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว73232.17
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา656,9470.94
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ134,0150.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน98141.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน255694.39
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้11,0770.09
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01,2080.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ287953.52
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8422,2460.38
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน164,1560.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย172,9180.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง181,8950.95
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน161,5971.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า101,1900.84
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ31,3140.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด15360.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน271,4501.86
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01,4170.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย201,3161.52
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น59820.51
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล107231.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง136521.99
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31,3200.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง146702.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร69860.61
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์73,1640.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง111,3670.80
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01,2100.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม178502.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย58430.59
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย126111.96
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า117531.46