ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi6
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

185 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13752,7150.26
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8514,8610.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1813,3870.13
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย5413,8160.39
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5110,9070.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว245,9280.40
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง418,4020.49
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม44,1700.10
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด384,6290.82
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง83,8460.21
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,7050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย135,7980.22
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว273,4020.79
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง103,7610.27
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด324,5490.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า232,0341.13
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย83,7630.21
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี134,6350.28
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,1010.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ241,7701.36
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง432,4211.78
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,0200.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,1550.61
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6430,8230.21
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้135,5180.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง175,4660.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา83,3100.24
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง83,0610.26
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง191,3591.40
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ212,0311.03
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง91,3790.65
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง18562,2660.30
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11011,0800.99
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน525,8850.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ112,1660.51
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม262,1511.21
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว52,8480.18
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม202,2490.89
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ32,3740.13
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก156262.40
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,4990.28
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,8780.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร112,4170.46
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน131,6800.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่17832,5260.55
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย372,1461.72
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง562,1142.65
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง282,5581.09
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น513,1691.61
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1113,6673.03
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1152,3374.92
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่481,5993.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13438,1140.35
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว178,4640.20
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา375,7360.65
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม331,3802.39
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง351,1403.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย423,8841.08
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา454,8020.94
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง592,0472.88
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง292,4121.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น281,2302.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข191,7221.10
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ76901.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว77830.89
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ107171.39
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา19723,0620.85
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3312,4660.26
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน242,7190.88
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน431,7702.43
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้193,8500.49
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง382,5381.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ232,1311.08
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์19853,9490.37
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน498,1560.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2512,3110.20
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5325,3210.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง425,9890.70
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า255,3630.47
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ307,2940.41
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด22,6920.07
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน425,8800.71
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย265,5760.47
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย253,4880.72
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น157,0490.21
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล195,0610.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง584,9801.16
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว94,3840.21
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,9920.85
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร334,2750.77
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2111,9850.18
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง256,9610.36
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,5260.09
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม652,4472.66
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย242,2081.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย21,7900.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า402,2771.76