ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

185 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์25251,9880.48
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6714,2100.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1213,3020.09
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4015,3060.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6212,6060.49
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง275,8310.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว395,9920.65
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม193,7360.51
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด425,7650.73
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง154,1130.36
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง152,5260.59
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย26,4620.03
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว444,4011.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง213,6080.58
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด365,2290.69
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า252,7360.91
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย124,0090.30
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี144,0110.35
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,2540.04
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ432,9311.47
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง332,9391.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน352,5001.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,4180.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,7660.23
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6829,9970.23
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,5400.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง214,5180.46
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา122,7440.44
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง142,9180.48
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง212,6250.80
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ241,4451.66
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,1870.51
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง19053,9620.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9511,8420.80
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน538,3210.64
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ202,4560.81
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม282,4231.16
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว62,9530.20
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม172,7640.62
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ32,7740.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก138571.52
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ222,7470.80
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ02,2390.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร202,7040.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน82,0020.40
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่18933,4040.57
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย72,2800.31
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง312,6841.15
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง382,4871.53
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น504,4811.12
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1274,9242.58
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1693,9504.28
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่902,8933.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน16237,6640.43
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว238,4310.27
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา424,9380.85
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม241,6531.45
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง101,3970.72
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย283,1210.90
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา373,6961.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง372,4151.53
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง192,5100.76
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น241,3411.79
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข331,6162.04
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ201,1371.76
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว161,9740.81
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ71,1130.63
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา19123,9780.80
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3116,1660.19
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน272,8520.95
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน301,4372.09
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้63,5390.17
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง243,3040.73
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ451,8472.44
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์19760,7970.32
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน489,2660.52
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3013,3430.22
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1711,1700.15
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง235,1160.45
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า485,8020.83
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ556,1700.89
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด152,1490.70
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน684,0711.67
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย325,1610.62
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย403,5651.12
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น272,9560.91
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล293,2940.88
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง895,2821.68
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว143,9470.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง92,1520.42
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร292,9650.98
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์298,6180.34
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง327,3540.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย33,0040.10
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม423,2441.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย162,8810.56
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย151,7610.85
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,5560.23