ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

184 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11018,9640.58
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1055,9141.78
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง305,2120.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง603,1561.90
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย355,1120.68
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว152,2900.66
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง412,7061.52
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม21,0420.19
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01,7590.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง51,8310.27
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย72,0070.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว101,4490.69
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง71,0250.68
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด131,7550.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า161,3501.19
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01,5170.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี61,4860.40
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง07280.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ06510.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง131,0121.28
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน41,0580.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ15250.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5111,4940.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้41,6960.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง41,1420.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา08580.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง61,0720.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง45070.79
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง84851.65
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8519,3780.44
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1055,7621.82
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน182,6240.69
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ31,1600.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม58720.57
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว11,6710.06
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม31,0410.29
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ11,1700.09
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก13370.30
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ29780.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ18920.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน37520.40
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่439,2800.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01,1900.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง141,3101.07
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง118421.31
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น41,0840.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่14900.20
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25014,2291.76
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว202,5170.79
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม125532.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย46960.57
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา79070.77
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา871,9384.49
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง74831.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง06680.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข05040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ112264.87
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1746,9472.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ414,0151.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน188142.21
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน107261.38
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้51,0770.46
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง51,2080.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ157951.89
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11622,2460.52
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน414,1560.99
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย522,9181.78
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง61,8950.32
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน33,0520.10
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11,1900.08
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ11,3140.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด05360.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01,4500.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย31,4170.21
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย51,3160.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น19820.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล07230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง136521.99
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,3200.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง36700.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01,2150.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์123,1640.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง91,3670.66
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61,2100.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม111,1170.98
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย08430.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16110.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า167532.12