ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

184 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์26652,7150.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง29114,8611.96
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6213,3870.46
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8913,8160.64
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7310,9070.67
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว295,9280.49
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง458,4020.54
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม424,1701.01
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด94,6290.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง193,8460.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง01,7050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย465,7980.79
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว203,4020.59
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,7610.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด354,5490.77
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า62,0340.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย53,7630.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี54,6350.11
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,1010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ31,7700.17
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง182,4210.74
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน402,0201.98
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,1550.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9830,8230.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,5180.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง205,4660.37
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา93,3100.27
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง173,0610.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง181,3591.32
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ32,0310.15
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,3791.02
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง23862,2660.38
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา20411,0801.84
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน695,8851.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22,1660.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม142,1510.65
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว02,8480.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,2490.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,4990.08
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,8780.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร22,4170.08
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่18332,5260.56
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,1460.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,1140.19
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง292,5581.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น263,1690.82
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง103,6670.27
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น212,3370.90
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน73338,1141.92
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว688,4640.80
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา665,7361.15
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,3800.94
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,1400.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย193,8840.49
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา424,8020.87
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง132,0470.64
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,7220.17
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36900.43
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว77830.89
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ187172.51
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา41823,0621.81
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8812,4660.71
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน182,7190.66
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน131,7700.73
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้273,8500.70
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง92,5380.35
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ82,1310.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์26253,5250.49
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน168,1560.20
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11212,3110.91
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย17525,3210.69
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง335,9890.55
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า35,3630.06
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ827,2941.12
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด22,6920.07
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน15,8800.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย285,5760.50
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,4880.14
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น77,0490.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล95,0610.18
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง324,9800.64
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว54,3840.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง111,9920.55
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร24,2750.05
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4011,9850.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง326,9610.46
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย213,5260.60
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม22,4470.08
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2080.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41,7900.22
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า92,2770.40