ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

184 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์26653,6300.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง32517,1591.89
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5414,2080.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11410,5981.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6413,9990.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว517,1190.72
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1178,1551.43
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม153,2390.46
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด55,6180.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง44,4340.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,3610.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย166,2660.26
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว454,5041.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง42,9150.14
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด365,4470.66
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า383,3241.14
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย174,4910.38
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี153,9100.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง102,3500.43
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ23,3450.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง344,1960.81
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน192,6260.72
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ121,5400.78
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,2660.24
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12333,4010.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้175,1040.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง104,8480.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา142,6200.53
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง193,7740.50
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง131,6800.77
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ121,8900.63
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง121,3490.89
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง24854,9830.45
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา17611,8261.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1257,3761.69
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม402,5821.55
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว24,0810.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม142,7380.51
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ73,0810.23
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,2350.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร53,2860.15
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่13430,1490.44
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย02,9930.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง394,6370.84
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง282,8370.99
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,2900.36
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,9700.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น182,2110.81
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน66336,7081.81
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว687,0850.96
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม281,7341.61
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย92,1990.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา364,0060.90
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2116,0753.47
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง241,9781.21
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง132,4440.53
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6700.36
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29710.21
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ408734.58
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา49324,6142.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10915,3510.71
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน303,1570.95
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน191,6511.15
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้314,0340.77
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง33,8150.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ202,3380.86
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์40860,4550.67
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11411,6670.98
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย689,2750.73
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง245,3860.45
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน119,0520.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า235,2100.44
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ34,7510.06
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41,5670.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน14,3870.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย124,9960.24
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,7060.13
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น102,6060.38
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง434,5100.95
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,9190.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง111,8110.61
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์529,8880.53
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง428,0920.52
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย183,3890.53
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,0790.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย82,2770.35
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า102,3660.42