ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

182 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกรจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8351,9880.16
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4914,2100.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5613,3020.42
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3315,3060.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1212,6060.10
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง25,8310.03
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว145,9920.23
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม83,7360.21
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด25,7650.03
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง94,1130.22
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,5260.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,4620.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว74,4010.16
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,6080.06
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด135,2290.25
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า12,7360.04
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย74,0090.17
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี14,0110.02
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง232,2541.02
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ22,9310.07
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง42,9390.14
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,5000.16
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,4180.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,7660.06
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6429,9970.21
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้215,5400.38
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง54,5180.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,7440.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง52,9180.17
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง92,6250.34
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,4450.07
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,1870.51
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11853,9620.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1511,8420.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน138,3210.16
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,4560.16
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,4230.17
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว52,9530.17
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม02,7640.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ32,7740.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28570.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,7470.15
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ42,2390.18
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร32,7040.11
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน02,0020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6033,4040.18
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,2800.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,6840.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,4870.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น64,4810.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง94,9240.18
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น133,9500.33
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่02,8930.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7537,6640.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว148,4310.17
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา34,9380.06
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,6530.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21,3970.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย93,1210.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา83,6960.22
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,4150.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง12,5100.04
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,3410.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,6160.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ41,1370.35
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว71,9740.35
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ81,1130.72
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5323,9780.22
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3016,1660.19
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน12,8520.04
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,4370.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,5390.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,3040.06
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11,8470.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22760,7970.37
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน49,2660.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน913,3430.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1511,1700.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง35,1160.06
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า35,8020.05
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ136,1700.21
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด62,1490.28
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน24,0710.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย75,1610.14
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย43,5650.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,9560.03
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล43,2940.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง45,2820.08
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว03,9470.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง42,1520.19
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9650.13
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์88,6180.09
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง37,3540.04
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,0040.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,2440.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,8810.21
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7610.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,5560.00