ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

179 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14918,9640.79
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง285,9140.47
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง475,2120.90
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง213,1560.67
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย195,1120.37
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว12,2900.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง112,7060.41
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม16620.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด91,7590.51
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง201,8311.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย112,0070.55
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว121,4490.83
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง91,0250.88
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด41,7550.23
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า31,0980.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย31,1270.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี107681.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง77280.96
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง41,0120.40
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน138571.52
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ65251.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา12730.37
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6511,4940.57
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้111,6960.65
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง91,1420.79
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา118581.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง41,0720.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ24970.40
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง20019,3781.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา354,6840.75
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน202,6240.76
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ39610.31
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม78720.80
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว101,0230.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม91,0410.86
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ139451.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32851.05
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ159781.53
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ177202.36
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร71,1140.63
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน47520.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่739,2800.79
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย119921.11
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง131,3100.99
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง118421.31
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น61,0840.55
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่44900.82
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4812,3250.39
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว112,5170.44
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม65531.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง14430.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา169071.76
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา91,9380.46
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง04830.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง36680.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น64601.30
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข25040.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ12260.44
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา576,9470.82
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ174,0150.42
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน98141.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้81,0770.74
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง131,2081.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ77950.88
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10322,2460.46
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน194,1560.46
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย122,9180.41
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง221,8951.16
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน241,5971.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า141,1901.18
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21,3140.15
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน101,4500.69
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย71,4170.49
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย61,3160.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น19820.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล17230.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31,3200.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง56700.75
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร29860.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์173,1640.54
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง101,3670.73
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย51,2100.41
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม28500.24
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย38430.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย36110.49
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า47530.53