ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

179 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์44653,6300.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7117,1590.41
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง10114,2080.71
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4110,5980.39
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6613,9990.47
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว197,1190.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง268,1550.32
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม123,2390.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด515,6180.91
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง354,4340.79
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง72,3610.30
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย476,2660.75
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว404,5040.89
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง172,9150.58
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด175,4470.31
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า143,3240.42
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย154,4910.33
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี323,9100.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง162,3500.68
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ163,3450.48
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง154,1960.36
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน162,6260.61
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,5400.39
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,2660.55
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน15833,4010.47
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้405,1040.78
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง424,8480.87
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา332,6201.26
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง293,7740.77
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง51,6800.30
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ71,8900.37
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง61,4920.40
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง60054,9831.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา10011,8260.85
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน527,3760.70
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ123,2600.37
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม282,5821.08
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว494,0811.20
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม232,7380.84
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ323,0811.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก88530.94
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ312,2351.39
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ261,7481.49
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร323,2860.97
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน222,0331.08
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่24630,1490.82
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย492,9931.64
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง224,6370.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง262,8370.92
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น183,2900.55
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง101,9700.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,2110.54
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่31,8960.16
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน18536,7080.50
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว397,0850.55
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,4240.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย212,1990.95
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา514,0061.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา186,0750.30
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง91,9780.46
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง172,4440.70
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,4330.35
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข161,6700.96
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ69900.61
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว69710.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา28624,6141.16
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6615,3510.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน413,1571.30
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,6510.36
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้374,0340.92
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง303,8150.79
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ222,3380.94
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์32160,4550.53
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4711,6670.40
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย459,2750.49
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง425,3860.78
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1049,0521.15
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า405,2100.77
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ194,7510.40
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด71,5670.45
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน284,3870.64
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย374,9960.74
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,7060.70
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น92,6060.35
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล82,0290.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,5100.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว93,9190.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง181,8110.99
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร212,9470.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์609,8880.61
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง368,0920.44
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย293,3890.86
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม73,0790.23
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย152,2770.66
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย82,1100.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,3660.30