ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

179 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์42052,7150.80
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7914,8610.53
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8313,3870.62
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6713,8160.48
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3010,9070.28
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว315,9280.52
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง148,4020.17
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม184,1700.43
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด544,6291.17
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง263,8460.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง51,7050.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย395,7980.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว243,4020.71
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง383,7611.01
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด194,5490.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า182,0340.88
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย173,7630.45
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี264,6350.56
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง102,1010.48
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ131,7700.73
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง122,4210.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน92,0200.45
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ101,1550.87
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา81,0380.77
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน18530,8230.60
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้365,5180.65
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง575,4661.04
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา363,3101.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง263,0610.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ72,0310.34
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง121,3790.87
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง51862,2660.83
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา8111,0800.73
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน535,8850.90
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ222,1661.02
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม172,1510.79
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว282,8480.98
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม262,2491.16
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ392,3741.64
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก106261.60
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ342,4991.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ341,8781.81
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร352,4171.45
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน191,6801.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่31932,5260.98
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย292,1461.35
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง212,1140.99
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง232,5580.90
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น303,1690.95
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง203,6670.55
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น182,3370.77
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,5990.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14438,1140.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว318,4640.37
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา295,7360.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,3800.14
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,1400.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย213,8840.54
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา524,8021.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง252,0471.22
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง132,4120.54
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น121,2300.98
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข231,7221.34
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ37170.42
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา19723,0620.85
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4012,4660.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน232,7190.85
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81,7700.45
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้363,8500.94
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง192,5380.75
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ172,1310.80
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์34453,9490.64
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน638,1560.77
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4412,3110.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3825,3210.15
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง455,9890.75
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า185,3630.34
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ187,2940.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด52,6920.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน175,8800.29
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย375,5760.66
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,4880.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น207,0490.28
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล185,0610.36
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,9800.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว64,3840.14
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง91,9920.45
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร74,2750.16
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2511,9850.21
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง246,9610.34
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย193,5260.54
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม132,4470.53
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2080.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41,7900.22
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,2770.18