ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

176 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหืด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหืดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14652,7150.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5114,8610.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3213,3870.24
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4513,8160.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4910,9070.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว175,9280.29
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง238,4020.27
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม824,1701.97
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด274,6290.58
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง323,8460.83
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง171,7051.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย195,7980.33
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว213,4020.62
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง153,7610.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด304,5490.66
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า162,0340.79
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย383,7631.01
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี184,6350.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง182,1010.86
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง172,4210.70
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน262,0201.29
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา131,0381.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6130,8230.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้275,5180.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง145,4660.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา243,3100.73
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง173,0610.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง151,3591.10
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ82,0310.39
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12462,2660.20
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6311,0800.57
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน435,8850.73
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ232,1661.06
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม292,1511.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว222,8480.77
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,2490.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ382,3741.60
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก86261.28
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ242,4990.96
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ121,8780.64
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร192,4170.79
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน131,6800.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6732,5260.21
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย222,1461.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง112,1140.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง112,5580.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น693,1692.18
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง173,6670.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น212,3370.90
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,5990.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน13138,1140.34
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว168,4640.19
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา285,7360.49
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม81,3800.58
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,1400.44
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย453,8841.16
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา334,8020.69
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง112,0470.54
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4120.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น51,2300.41
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,7220.29
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8723,0620.38
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3912,4660.31
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน472,7191.73
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,7700.28
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้353,8500.91
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง222,5380.87
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ112,1310.52
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์22753,9490.42
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน638,1560.77
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5912,3110.48
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5725,3210.23
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง165,9890.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า455,3630.84
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ87,2940.11
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด142,6920.52
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน115,8800.19
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย165,5760.29
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย393,4881.12
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล155,0610.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,9800.20
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว104,3840.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง161,9920.80
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร294,2750.68
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4011,9850.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง636,9610.91
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย293,5260.82
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม352,4471.43
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย612,2082.76
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย211,7901.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า132,2770.57