ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 24, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 24, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

176 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหืด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหืดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5718,9640.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง275,9140.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง165,2120.31
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง243,1560.76
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย295,1120.57
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว142,2900.61
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง182,1010.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม176622.57
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด201,7591.14
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง81,4010.57
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง76931.01
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย62,0070.30
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว171,4491.17
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง87801.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด251,7551.42
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า121,0981.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย161,1271.42
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี37680.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง67280.82
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ56510.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง81,0120.79
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน128571.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ85251.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา52731.83
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5511,4940.48
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้71,6960.41
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง81,1420.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา128581.40
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง61,0720.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง135072.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ44970.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง34850.62
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6319,3780.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา424,6840.90
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน152,6240.57
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ189611.87
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม188722.06
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว211,0232.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม151,0411.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ189451.90
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ209782.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ67200.83
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร171,1141.53
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน47520.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่289,2800.30
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย139921.31
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง31,3100.23
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง38420.36
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น111,0841.01
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่44900.82
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5712,3250.46
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว92,5170.36
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม55530.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง34430.68
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย26960.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา59070.55
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา91,9380.46
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง64831.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง66680.90
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข45040.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว33230.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ12260.44
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา356,9470.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ174,0150.42
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน148141.72
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน65691.05
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้151,0771.39
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง121,2080.99
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ97951.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7516,8780.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน174,1560.41
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย192,9180.65
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง121,8950.63
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน191,5971.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า61,1900.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ61,3140.46
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน61,4500.41
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย61,4170.42
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย121,3160.91
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น47190.56
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล67230.83
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง36520.46
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว51,3200.38
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง96701.34
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร159861.52
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์183,1640.57
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง151,3671.10
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61,2100.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม128501.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย228432.61
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย136112.13
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40