ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

176 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหืด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหืดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21153,6300.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7817,1590.45
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5214,2080.37
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง10211,6900.87
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8513,9990.61
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว307,1190.42
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง678,1550.82
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม623,2391.91
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด535,6180.94
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง384,8910.78
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง322,5391.26
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย286,2660.45
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว434,5040.95
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง252,9150.86
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด555,4471.01
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า213,6370.58
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย854,8241.76
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี203,9100.51
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง342,3501.45
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ333,3450.99
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง294,1960.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,6260.53
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,6760.54
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา231,3551.70
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12633,4010.38
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้435,1040.84
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง464,8480.95
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา242,6200.92
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง193,7740.50
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง211,8351.14
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ211,8901.11
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง171,4921.14
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14554,9830.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13811,8261.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน567,3760.76
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ413,2601.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม392,5821.51
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว294,0810.71
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม322,7381.17
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ403,0811.30
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58530.59
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ252,2351.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ131,7480.74
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร363,2861.10
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6730,1490.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย682,9932.27
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง254,6370.54
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง143,0860.45
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น973,2902.95
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง171,9700.86
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น172,8250.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่181,8960.95
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14136,7080.38
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว107,7520.13
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม81,7340.46
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง161,4241.12
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย112,1990.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา264,0060.65
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา496,6620.74
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง162,4440.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6700.54
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว69710.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9427,0040.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7816,7330.47
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน583,1571.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน131,6510.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้384,0340.94
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง493,8151.28
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,3380.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์27765,9230.42
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7611,6670.65
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย479,2750.51
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง225,3860.41
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน799,0520.87
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า395,2100.75
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ464,7570.97
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด171,5671.08
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน504,3871.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย234,9960.46
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย293,7060.78
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น132,6060.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล192,0290.94
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง154,5100.33
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว193,9190.48
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง271,8111.49
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร362,9471.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์759,8880.76
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1318,0921.62
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย283,3890.83
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม423,3151.27
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย632,2772.77
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย232,1101.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า212,3660.89