ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

175 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์20418,9641.08
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1345,9142.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง895,2121.71
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง883,1562.79
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย685,1121.33
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1112,2904.85
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1082,7063.99
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม506627.55
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด801,7594.55
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1211,8316.61
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง76931.01
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1362,0076.78
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1151,4497.94
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง291,0252.83
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1711,7559.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1491,09813.57
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย621,1275.50
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี247683.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง547287.42
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ376515.68
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง701,0126.92
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน628577.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ445258.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา202737.33
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน17011,4941.48
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1451,6968.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง191,1421.66
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา328583.73
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง621,0725.78
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง445078.68
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ54971.01
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง244854.95
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง27519,3781.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1264,6842.69
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1332,6245.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ559615.72
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม748728.49
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว841,0238.21
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม431,0414.13
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ679457.09
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก222857.72
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ309783.07
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ7472010.28
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร401,1143.59
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน427525.59
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่899,2800.96
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย229922.22
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง281,3102.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง138421.54
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น721,0846.64
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่214904.29
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15512,3251.26
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว692,5172.74
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม245534.34
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง134432.93
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย306964.31
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา419074.52
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา521,9382.68
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง254835.18
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง296684.34
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น254605.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข115042.18
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว243237.43
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ132265.75
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา976,9471.40
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ594,0151.47
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน348144.18
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน185693.16
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้461,0774.27
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง571,2084.72
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ347954.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์38122,2461.71
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2044,1564.91
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย742,9182.54
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง751,8953.96
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน661,5974.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า581,1904.87
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ351,3142.66
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด335366.16
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน731,4505.03
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย731,4175.15
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย701,3165.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น659826.62
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล417235.67
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง266523.99
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว381,3202.88
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง616709.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร419864.16
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์433,1641.36
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง411,3673.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย511,2104.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม508505.88
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย8584310.08
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย356115.73
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า257533.32