ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

175 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์81453,6301.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง39815,6362.55
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง24714,2081.74
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง38610,5983.64
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย31813,9992.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3306,4475.12
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3167,4274.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2193,2396.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2825,6185.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2704,4346.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1072,3614.53
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4776,2667.61
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว3644,5048.08
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง982,9153.36
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด5395,4479.90
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3543,32410.65
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2804,4916.23
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2103,9105.37
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2022,3508.60
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2533,3457.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง3064,1967.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2132,6268.11
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1211,5407.86
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา771,2666.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน62833,4121.88
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้4375,1048.56
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1364,8482.81
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1102,6204.20
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1613,1435.12
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1221,6807.26
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ391,8902.06
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง571,2164.69
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง92954,9831.69
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา32711,8262.77
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3677,3764.98
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ2093,2606.41
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม2352,5829.10
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3874,0819.48
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1742,7386.36
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2003,0816.49
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก9285310.79
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ842,2353.76
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1791,74810.24
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2193,2866.66
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1352,0336.64
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่43030,1491.43
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1132,9933.78
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2114,6374.55
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง802,8372.82
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1903,2905.78
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1031,9705.23
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2062,2119.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1031,8965.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน54536,7081.48
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1477,0852.07
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม811,7344.67
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง561,4243.93
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย662,1993.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2284,0065.69
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2096,0753.44
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1281,9786.47
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1312,4445.36
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น731,4335.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข661,4194.65
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ529905.25
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว719717.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ218732.41
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา49924,6142.03
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ33215,3512.16
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1793,1575.67
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน521,6513.15
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2524,0346.25
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1913,8155.01
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1002,3384.28
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,26160,4552.09
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน54511,6674.67
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2409,2752.59
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1904,8693.90
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน4468,2035.44
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3204,8156.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1874,7433.94
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1041,5676.64
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2444,3875.56
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3114,9966.22
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1853,7064.99
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1842,6067.06
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1492,0297.34
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2074,5104.59
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1763,9194.49
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1811,8119.99
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1202,9474.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2069,8882.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3718,0924.58
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1193,3893.51
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2293,0797.44
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2992,27713.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1072,1105.07
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า732,3663.09