ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

175 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์52752,7151.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31314,8612.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง17913,3871.34
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย18413,8161.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง24610,9072.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1865,9283.14
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2368,4022.81
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3694,1708.85
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1654,6293.56
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2203,8465.72
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง751,7054.40
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2875,7984.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2653,4027.79
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง853,7612.26
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด4554,54910.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2082,03410.23
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2043,7635.42
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี864,6351.86
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1032,1014.90
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1001,7705.65
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1382,4215.70
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1682,0208.32
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ801,1556.93
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา961,0389.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน33530,8231.09
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3945,5187.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง805,4661.46
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา613,3101.84
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1033,0613.36
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1161,3598.54
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ182,0310.89
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง591,3794.28
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง69662,2661.12
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา28411,0802.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2795,8854.74
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1232,1665.68
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1102,1515.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1712,8486.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม772,2493.42
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1382,3745.81
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก486267.67
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ622,4992.48
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1351,8787.19
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร952,4173.93
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1191,6807.08
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่34232,5261.05
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย722,1463.36
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง772,1143.64
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง292,5581.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1243,1693.91
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1433,6673.90
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1802,3377.70
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่271,5991.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน35038,1140.92
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1978,4642.33
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1965,7363.42
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม511,3803.70
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง381,1403.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย773,8841.98
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1624,8023.37
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1052,0475.13
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง632,4122.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น391,2303.17
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข161,7220.93
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ546907.83
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว437835.49
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ297174.04
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา35723,0621.55
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ18812,4661.51
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1332,7194.89
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน251,7701.41
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1943,8505.04
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง612,5382.40
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ552,1312.58
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์81153,5251.52
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน2468,1563.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน55712,3114.52
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย17825,3210.70
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1215,9892.02
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2825,3635.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1037,2941.41
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด752,6922.79
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1365,8802.31
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2075,5763.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1263,4883.61
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1817,0492.57
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล765,0611.50
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1524,9803.05
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว664,3841.51
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1161,9925.82
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร694,2751.61
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์12111,9851.01
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1766,9612.53
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย643,5261.82
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม802,4473.27
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1962,2088.88
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย721,7904.02
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า502,2772.20