ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

170 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7418,9640.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1225,9142.06
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง705,2121.34
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง303,1560.95
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย515,1121.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว172,2900.74
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง492,7061.81
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม376625.59
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด481,7592.73
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง361,8311.97
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง206932.89
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย682,0073.39
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว211,4491.45
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง81,0250.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1031,7555.87
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า761,3505.63
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย761,1276.74
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี231,1571.99
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง197282.61
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง371,0123.66
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน98571.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา152735.49
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11711,4941.02
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้761,6964.48
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง151,1421.31
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา238582.68
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง331,0723.08
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง425078.28
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ224974.43
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง64851.24
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8219,3780.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา484,6841.02
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน752,6242.86
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ329613.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม298723.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว261,3281.96
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม191,0411.83
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ169451.69
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก62852.11
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ209782.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ347204.72
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร231,1142.06
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน127521.60
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่659,2800.70
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย349923.43
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง181,3101.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง148421.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น181,0841.66
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่154903.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10012,3250.81
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว212,5170.83
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม105531.81
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง104432.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา249072.65
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา211,9381.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง44830.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง126681.80
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข125042.38
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว173235.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1456,9472.09
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ404,0151.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน198142.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้191,0771.76
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง371,2083.06
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ127951.51
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10022,2460.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน164,1560.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย462,9181.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง471,8952.48
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน231,5971.44
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า61,1900.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ151,3141.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด125362.24
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน701,4504.83
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย211,4171.48
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย421,3163.19
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น369823.67
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล267233.60
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง206523.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3200.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง366705.37
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร169861.62
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์363,1641.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง241,3671.76
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย381,2103.14
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม408504.71
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย8784310.32
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย456117.36
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า407535.31