ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

170 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์22253,6300.41
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง29017,1591.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง16414,2081.15
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7611,6900.65
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย18013,9991.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว787,1191.10
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1418,1551.73
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1563,2394.82
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด925,6181.64
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง704,8911.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง592,5392.32
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1826,2662.90
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว514,5041.13
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง282,9150.96
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2455,4474.50
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1753,6374.81
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย4894,82410.14
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี373,9100.95
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1002,3504.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ363,3451.08
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1384,1963.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน482,6261.83
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ181,6761.07
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา591,3554.35
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21333,4010.64
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1905,1043.72
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง834,8481.71
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา432,6201.64
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง963,7742.54
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง611,8353.32
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ331,8901.75
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง121,4920.80
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง24854,9830.45
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14711,8261.24
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1197,3761.61
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1223,2603.74
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม592,5822.29
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว274,0810.66
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม522,7381.90
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ773,0812.50
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก228532.58
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ292,2351.30
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ521,7482.97
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร513,2861.55
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน272,0331.33
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12030,1490.40
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย902,9933.01
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง904,6371.94
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง713,0862.30
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น383,2901.16
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง321,9701.62
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น892,8253.15
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่591,8963.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน24436,7080.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว707,7520.90
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม361,7342.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง341,4242.39
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย102,1990.45
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา744,0061.85
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา856,6621.28
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง61,9780.30
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง512,4442.09
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,4330.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข281,6701.68
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว119711.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา30927,0041.14
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12016,7330.72
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1073,1573.39
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81,6510.48
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้774,0341.91
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1023,8152.67
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ762,3383.25
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์26565,9230.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3511,6670.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1319,2751.41
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง915,3861.69
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1369,0521.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า725,2101.38
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ284,7570.59
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด391,5672.49
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1604,3873.65
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย554,9961.10
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1283,7063.45
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น932,6063.57
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล752,0293.70
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2014,5104.46
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว283,9190.71
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง661,8113.64
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร432,9471.46
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1389,8881.40
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1348,0921.66
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย983,3892.89
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1673,3155.04
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1072,2774.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย872,1104.12
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า282,3661.18