ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

170 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7452,7150.14
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11814,8610.79
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3713,3870.28
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8713,8160.63
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3110,9070.28
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว215,9280.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1158,4021.37
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1574,1703.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด704,6291.51
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง193,8460.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง351,7052.05
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1025,7981.76
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว343,4021.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง243,7610.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1184,5492.59
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า482,0342.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1303,7633.45
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี774,6351.66
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง172,1010.81
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ181,7701.02
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง322,4211.32
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน362,0201.78
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,1550.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา511,0384.91
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6330,8230.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1035,5181.87
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง185,4660.33
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา793,3102.39
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง473,0611.54
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง221,3591.62
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ92,0310.44
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,3791.02
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13662,2660.22
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6811,0800.61
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1555,8852.63
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ412,1661.89
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม482,1512.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว372,8481.30
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม482,2492.13
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ472,3741.98
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก86261.28
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,4990.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ281,8781.49
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร392,4171.61
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน131,6800.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9032,5260.28
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย352,1461.63
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง242,1141.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง142,5580.55
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น213,1690.66
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง273,6670.74
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น322,3371.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่341,5992.13
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21438,1140.56
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1258,4641.48
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา6275,73610.93
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม181,3801.30
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง241,1402.11
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย303,8840.77
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา604,8021.25
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง432,0472.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง102,4120.41
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น101,2300.81
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข201,7221.16
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ76901.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว417835.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ07170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา16623,0620.72
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5112,4660.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน482,7191.77
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน141,7700.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้533,8501.38
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง432,5381.69
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ262,1311.22
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์17553,5250.33
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน498,1560.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน7912,3110.64
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3725,3210.15
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง375,9890.62
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1425,3632.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3637,2944.98
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด302,6921.11
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2465,8804.18
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย725,5761.29
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1813,4885.19
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น437,0490.61
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล575,0611.13
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1464,9802.93
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว44,3840.09
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง661,9923.31
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2194,2755.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1811,9850.15
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง736,9611.05
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1233,5263.49
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม552,4472.25
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1192,2085.39
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย581,7903.24
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า472,2772.06