ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

169 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปอดบวม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ปอดบวมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,31053,6302.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง61617,1593.59
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง38914,2082.74
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง56911,6904.87
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย58613,9994.19
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3297,1194.62
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3818,1554.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1333,2394.11
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2635,6184.68
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2254,8914.60
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1662,5396.54
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4916,2667.84
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2674,5045.93
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1592,9155.45
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด3425,4476.28
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1413,6373.88
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2834,8245.87
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2223,9105.68
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1462,3506.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1013,3453.02
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1284,1963.05
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1182,6264.49
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ601,6763.58
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา571,3554.21
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน94333,4012.82
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3495,1046.84
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2594,8485.34
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1252,6204.77
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2333,7746.17
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง831,8354.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ881,8904.66
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1731,49211.60
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,39354,9832.53
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา64311,8265.44
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2727,3763.69
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1963,2606.01
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1512,5825.85
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3844,0819.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1552,7385.66
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1413,0814.58
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก518535.98
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ782,2353.49
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ561,7483.20
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1993,2866.06
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน722,0333.54
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่65030,1492.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1232,9934.11
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง3064,6376.60
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1343,0864.34
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น993,2903.01
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1111,9705.63
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2622,8259.27
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่371,8961.95
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน67036,7081.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3047,7523.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม431,7342.48
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง371,4242.60
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1212,1995.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3144,0067.84
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2736,6624.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง831,9784.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง932,4443.81
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น261,4331.81
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1001,6705.99
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ789907.88
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว299712.99
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ488735.50
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา68327,0042.53
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ65216,7333.90
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2343,1577.41
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1381,6518.36
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้2064,0345.11
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3263,8158.55
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1482,3386.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,81365,9232.75
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,09411,6679.38
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5699,2756.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3005,3865.57
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน5089,0525.61
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2915,2105.59
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2394,7575.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1171,5677.47
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1884,3874.29
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3264,9966.53
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1603,7064.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1162,6064.45
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1212,0295.96
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2344,5105.19
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1393,9193.55
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง571,8113.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1402,9474.75
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3629,8883.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2708,0923.34
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1343,3893.95
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1903,3155.73
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1112,2774.87
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1862,1108.82
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1092,3664.61