ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

169 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปอดบวม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ปอดบวมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์42518,9642.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1865,9143.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1335,2122.55
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1363,1564.31
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2215,1124.32
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1412,2906.16
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง822,7063.03
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม256623.78
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด691,7593.92
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง771,8314.21
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง7169310.25
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1422,0077.08
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว551,4493.80
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง741,0257.22
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1061,7556.04
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า501,3503.70
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย891,1277.90
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี731,1576.31
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง257283.43
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ226513.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง361,0123.56
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน448575.13
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ75251.33
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา72732.56
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน33111,4942.88
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1361,6968.02
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง501,1424.38
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา348583.96
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง591,0725.50
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง365077.10
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ144972.82
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6448513.20
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง52519,3782.71
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1704,6843.63
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน902,6243.43
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ279612.81
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม358724.01
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว751,3285.65
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม491,0414.71
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ519455.40
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก142854.91
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ609786.13
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ187202.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร511,1144.58
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน127521.60
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1759,2801.89
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย349923.43
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1081,3108.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง348424.04
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น581,0845.35
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่114902.24
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25112,3252.04
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว882,5173.50
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม255534.52
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง114432.48
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย336964.74
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา689077.50
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1051,9385.42
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง234834.76
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง116681.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น124602.61
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข205043.97
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว73232.17
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ142266.19
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1586,9472.27
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ954,0152.37
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน588147.13
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน425697.38
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้551,0775.11
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง701,2085.79
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ497956.16
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์58522,2462.63
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6494,15615.62
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย782,9182.67
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1091,8955.75
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน731,5974.57
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า651,1905.46
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ761,3145.78
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด395367.28
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน471,4503.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย771,4175.43
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย301,3162.28
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น689826.92
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล347234.70
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง316524.75
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว201,3201.52
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง186702.69
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร349863.45
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์863,1642.72
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง411,3673.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย391,2103.22
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม418504.82
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย288433.32
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย266114.26
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า297533.85