ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

169 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปอดบวม
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ปอดบวมจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,53752,7154.81
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,02314,8616.88
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,41313,38710.56
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1,34313,8169.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,11810,90710.25
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว7535,92812.70
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,6838,40220.03
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2894,1706.93
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด3054,6296.59
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2533,8466.58
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง931,7055.45
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย4135,7987.12
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1333,4023.91
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง6453,76117.15
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2204,5494.84
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1052,0345.16
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย933,7632.47
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2234,6354.81
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1122,1015.33
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1311,7707.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1262,4215.20
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน912,0204.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ331,1552.86
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา491,0384.72
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,00730,8236.51
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5705,51810.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4015,4667.34
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1563,3104.71
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง3383,06111.04
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1101,3598.09
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ262,0311.28
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง881,3796.38
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,77662,2662.85
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา57811,0805.22
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2565,8854.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1062,1664.89
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1312,1516.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2552,8488.95
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1422,2496.31
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1042,3744.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก246263.83
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1592,4996.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ431,8782.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1872,4177.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน691,6804.11
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,22332,5263.76
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1112,1465.17
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1312,1146.20
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1652,5586.45
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1013,1693.19
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง3013,6678.21
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น902,3373.85
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2591,59916.20
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน60738,1141.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว6388,4647.54
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1835,7363.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม431,3803.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง201,1401.75
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2093,8845.38
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1544,8023.21
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง562,0472.74
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง442,4121.82
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น381,2303.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข831,7224.82
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ236903.33
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว9478312.01
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ227173.07
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา73023,0623.17
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ90212,4667.24
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2742,71910.08
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2111,77011.92
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3403,8508.83
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง4052,53815.96
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1512,1317.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,45053,5254.58
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน6218,1567.61
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,18212,3119.60
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย7,10425,32128.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5425,9899.05
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า8165,36315.22
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ8217,29411.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2072,6927.69
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน5445,8809.25
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4695,5768.41
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย6493,48818.61
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1,5657,04922.20
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1,2855,06125.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2604,9805.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1934,3844.40
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1801,9929.04
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2074,2754.84
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์50911,9854.25
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4136,9615.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1653,5264.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม822,4473.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย912,2084.12
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2051,79011.45
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1172,2775.14