ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

168 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้หวัดใหญ่
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ไข้หวัดใหญ่จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23153,6300.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6015,6360.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1514,2080.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6110,5980.58
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย14713,9991.05
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1986,4473.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง157,4270.20
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม23,2390.06
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1165,6182.06
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง524,4341.17
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,3610.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย576,2660.91
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว174,5040.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง72,9150.24
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด495,4470.90
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า133,3240.39
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย904,4912.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี203,9100.51
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง172,3500.72
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ413,3451.23
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง244,1960.57
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน122,6260.46
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ161,5401.04
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,2660.32
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21733,4120.65
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้165,1040.31
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง224,8480.45
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา572,6202.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง423,1431.34
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง161,6800.95
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ01,8900.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง301,2162.47
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง33454,9830.61
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14111,8261.19
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน547,3760.73
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ423,2601.29
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม192,5820.74
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว54,0810.12
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม282,7381.02
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ113,0810.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก108531.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร53,2860.15
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน182,0330.89
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10730,1490.35
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย362,9931.20
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง404,6370.86
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง122,8370.42
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น493,2901.49
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง261,9701.32
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น992,2114.48
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่131,8960.69
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6336,7080.17
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว67,0850.08
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม251,7341.44
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง161,4241.12
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย102,1990.45
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา194,0060.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา966,0751.58
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง231,9781.16
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง212,4440.86
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข161,4191.13
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ139901.31
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว59710.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา23824,6140.97
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ10415,3510.68
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน213,1570.67
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน381,6512.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้784,0341.93
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง453,8151.18
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์16660,4550.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน37711,6673.23
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย469,2750.50
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง94,8690.18
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน448,2030.54
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า434,8150.89
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ134,7430.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด101,5670.64
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน14,3870.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย374,9960.74
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,7060.30
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42,6060.15
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล52,0290.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง524,5101.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว133,9190.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง121,8110.66
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร212,9470.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์419,8880.41
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง148,0920.17
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย283,3890.83
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม153,0790.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย72,2770.31
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า332,3661.39