ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

167 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4818,9640.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง305,9140.51
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง65,2120.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง133,1560.41
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย145,1120.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว212,2900.92
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง52,7060.18
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม76621.06
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด51,7590.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง91,8310.49
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง36930.43
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย182,0070.90
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว11,4490.07
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง81,0250.78
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด71,7550.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า61,3500.44
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย81,1270.71
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี51,1570.43
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง17280.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ16510.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง61,0120.59
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน48570.47
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ15250.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3211,4940.28
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้181,6961.06
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง31,1420.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา78580.82
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง41,0720.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ54971.01
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3119,3780.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา264,6840.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน122,6240.46
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ109611.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม18720.11
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31,3280.23
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม51,0410.48
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ69450.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ29780.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ37200.42
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน57520.66
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่349,2800.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย59920.50
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง121,3100.92
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง28420.24
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น61,0840.55
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2812,3250.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว102,5170.40
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม55530.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง14430.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย26960.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา09070.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา41,9380.21
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง14830.21
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง56680.75
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น174603.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข35040.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ52262.21
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา396,9470.56
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ254,0150.62
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน28140.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้51,0770.46
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง31,2080.25
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ67950.75
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5822,2460.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน94,1560.22
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย292,9180.99
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง121,8950.63
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน71,5970.44
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11,1900.08
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ41,3140.30
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด75361.31
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน131,4500.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย101,4170.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย91,3160.68
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น119821.12
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล17230.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง146522.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3200.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง16700.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร39860.30
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์103,1640.32
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง111,3670.80
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย51,2100.41
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม68500.71
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย38430.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย26110.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า177532.26