ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

167 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์14652,7150.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4414,8610.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง613,3870.04
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย2013,8160.14
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง23710,9072.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1215,9282.04
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง5868,4026.97
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1264,1703.02
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2404,6295.18
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง123,8460.31
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71,7050.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย395,7980.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1923,4025.64
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3913,76110.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด6454,54914.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า172,0340.84
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย703,7631.86
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2134,6354.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง182,1010.86
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ521,7702.94
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง142,4210.58
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,0200.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ351,1553.03
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6530,8230.21
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2675,5184.84
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3945,4667.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา7833,31023.66
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง263,0610.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,3590.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ792,0313.89
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3790.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง76362,2661.23
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13511,0801.22
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน65,8850.10
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1922,1668.86
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม212,1510.98
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว62,8480.21
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม92,2490.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ62,3740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26260.32
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1102,4994.40
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ301,8781.60
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร132,4170.54
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน531,6803.15
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11032,5260.34
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,1460.61
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง242,1141.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,5580.31
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น133,1690.41
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง83,6670.22
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น982,3374.19
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1581,5999.88
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3,57238,1149.37
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว4408,4645.20
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา595,7361.03
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม101,3800.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง381,1403.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย9763,88425.13
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา9174,80219.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง922,0474.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง152,4120.62
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น771,2306.26
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1011,7225.87
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ416905.94
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว697838.81
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ77170.98
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา68523,0622.97
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ36112,4662.90
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน552,7192.02
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน151,7700.85
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้5303,85013.77
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง82,5380.32
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1172,1315.49
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์60453,9491.12
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน138,1560.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2112,3110.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1225,3210.05
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3475,9895.79
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า705,3631.31
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ07,2940.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1,1632,69243.20
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน4685,8807.96
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย265,5760.47
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย333,4880.95
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2,6127,04937.05
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2105,0614.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง6104,98012.25
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1,7174,38439.17
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง3081,99215.46
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร754,2751.75
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4,02811,98533.61
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2016,9612.89
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1323,5263.74
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1142,2085.16
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย61,7900.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า312,2771.36