ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

167 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์29253,6300.54
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2615,6360.17
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1714,2080.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4210,5980.40
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7713,9990.55
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว207,1190.28
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง387,4270.51
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม83,2390.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด345,6180.61
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง264,4340.59
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง112,3610.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย386,2660.61
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว104,5040.22
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง182,9150.62
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด385,4470.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า233,3240.69
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย94,4910.20
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี133,9100.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,3500.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ143,3450.42
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง604,1961.43
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,6260.30
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,5400.45
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา241,2661.90
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8933,4120.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้115,1040.22
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง354,8480.72
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,7740.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,6800.06
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ91,8900.48
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,3490.15
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9354,9830.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3911,8260.33
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน897,3761.21
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ123,2600.37
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว104,0810.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,7380.37
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ123,0810.39
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ62,2350.27
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,7480.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร13,2860.03
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน152,0330.74
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6230,1490.21
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย312,9931.04
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง114,6370.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง222,8370.78
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง81,9700.41
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น202,2110.90
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่191,8961.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7836,7080.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว127,0850.17
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม121,7340.69
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,4240.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย122,1990.55
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา354,0060.87
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา446,0750.72
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง71,9780.35
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง152,4440.61
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,4330.56
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข221,6701.32
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ69900.61
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว109711.03
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ208732.29
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11624,6140.47
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6615,3510.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน173,1570.54
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้174,0340.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง143,8150.37
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,3380.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์14660,4550.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5311,6670.45
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย429,2750.45
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง405,3860.74
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน269,0520.29
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า115,2100.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ154,7510.32
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด51,5670.32
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน484,3871.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย414,9960.82
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย153,7060.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น122,6060.46
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32,0290.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง824,5101.82
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง41,8110.22
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร72,9470.24
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์399,8880.39
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง488,0920.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย223,3890.65
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม133,0790.42
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย202,2770.88
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย62,1100.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า512,3662.16