ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

165 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1918,9640.10
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง145,9140.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง165,2120.31
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง33,1560.10
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย155,1120.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว132,2900.57
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง32,7060.11
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม116621.66
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด61,7590.34
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง61,8310.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง36930.43
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย102,0070.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว51,4490.35
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง51,0250.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด101,7550.57
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า31,0980.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21,1270.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี07680.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง07280.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ66510.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง71,0120.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน18570.12
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ25250.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา12730.37
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3311,4940.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้81,6960.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง11,1420.09
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา68580.70
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21,0720.19
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง55070.99
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ84971.61
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง44850.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3019,3780.15
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา194,6840.41
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน352,6241.33
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ119611.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม38720.34
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว51,0230.49
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม171,0411.63
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ29450.21
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ19780.10
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ27200.28
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร31,1140.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน47520.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่109,2800.11
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย69920.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง71,3100.53
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง28420.24
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น191,0841.75
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่64901.22
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1312,3250.11
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว42,5170.16
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม45530.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง64431.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา69070.66
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา31,9380.15
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง64831.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง36680.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น54601.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข05040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว33230.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ12260.44
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา446,9470.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ94,0150.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน98141.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน95691.58
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้51,0770.46
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง41,2080.33
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ37950.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2222,2460.10
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน154,1560.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย62,9180.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง51,8950.26
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน91,5970.56
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า41,1900.34
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ101,3140.76
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด105361.87
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน41,4500.28
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย41,4170.28
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย141,3161.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น19820.10
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล37230.41
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง76521.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว11,3200.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง06700.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร19860.10
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์53,1640.16
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41,3670.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย71,2100.58
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม38500.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย58430.59
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย06110.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า57530.66