ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi1
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

165 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2752,7150.05
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6114,8610.41
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง813,3870.06
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8313,8160.60
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3410,9070.31
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1015,9281.70
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง998,4021.18
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม214,1700.50
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด514,6291.10
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง103,8460.26
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง71,7050.41
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย205,7980.34
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว283,4020.82
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3733,7619.92
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด584,5491.28
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า112,0340.54
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย53,7630.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี344,6350.73
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1062,1015.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ111,7700.62
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง432,4211.78
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22,0200.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,1550.61
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา371,0383.56
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน29430,8230.95
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้5385,5189.75
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง35,4660.05
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา3303,3109.97
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง4043,06113.20
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,3590.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ8622,03142.44
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1071,3797.76
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6662,2660.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3111,0800.28
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2205,8853.74
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ482,1662.22
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม282,1511.30
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว952,8483.34
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม162,2490.71
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1542,3746.49
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ452,4991.80
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ121,8780.64
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร942,4173.89
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9632,5260.30
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย362,1461.68
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง92,1140.43
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง172,5580.66
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น103,1690.32
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง4263,66711.62
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น142,3370.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2481,59915.51
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12538,1140.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว9528,46411.25
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา415,7360.71
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,3800.36
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,1400.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย163,8840.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1024,8022.12
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,0470.49
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง5912,41224.50
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น121,2300.98
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข101,7220.58
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ06900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว57830.64
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา13323,0620.58
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1712,4660.14
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1552,7195.70
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2081,77011.75
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้183,8500.47
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง142,5380.55
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ4272,13120.04
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7353,9490.14
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน3628,1564.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน19212,3111.56
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1525,3210.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3455,9895.76
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1095,3632.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1037,2941.41
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน775,8801.31
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย9685,57617.36
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2583,4887.40
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น657,0490.92
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล7135,06114.09
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง144,9800.28
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1034,3842.35
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง71,9920.35
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร8824,27520.63
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์88211,9857.36
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง226,9610.32
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3003,5268.51
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม52,4470.20
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย62,2080.27
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย5131,79028.66
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า732,2773.21