ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

165 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10353,6300.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2515,6360.16
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2614,2080.18
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4010,5980.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8813,9990.63
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว436,4470.67
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง97,4270.12
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม203,2390.62
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด265,6180.46
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง184,4340.41
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง192,3610.80
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย406,2660.64
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว294,5040.64
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง132,9150.45
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด395,4470.72
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า353,3241.05
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย194,4910.42
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53,9100.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง92,3500.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ133,3450.39
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง294,1960.69
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน142,6260.53
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ51,5400.32
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา241,2661.90
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10433,4120.31
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้195,1040.37
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง234,8480.47
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา142,6200.53
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง183,1430.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,6800.42
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ251,8901.32
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,2160.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10354,9830.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4511,8260.38
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน577,3760.77
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ413,2601.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,5820.35
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว174,0810.42
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม262,7380.95
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ93,0810.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,2350.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ131,7480.74
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร163,2860.49
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน182,0330.89
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7630,1490.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย332,9931.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง664,6371.42
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง162,8370.56
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น293,2900.88
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง921,9704.67
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1022,2114.61
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่461,8962.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7736,7080.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว197,0850.27
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม181,7341.04
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย162,1990.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา184,0060.45
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา486,0750.79
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง171,9780.86
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง572,4442.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น131,4330.91
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข151,4191.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ109901.01
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว99710.93
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ88730.92
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา27524,6141.12
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5715,3510.37
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน133,1570.41
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน301,6511.82
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้284,0340.69
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง223,8150.58
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,3380.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8260,4550.14
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3511,6670.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย269,2750.28
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง164,8690.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน218,2030.26
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า134,8150.27
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ224,7430.46
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41,5670.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน234,3870.52
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย194,9960.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย283,7060.76
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น172,6060.65
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง224,5100.49
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51,8110.28
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร72,9470.24
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์269,8880.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง128,0920.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย203,3890.59
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม193,0790.62
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,2770.44
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย42,1100.19
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า222,3660.93