ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

165 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5451,9880.10
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3114,2100.22
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1713,3020.13
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4015,3060.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง25512,6062.02
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง235,8310.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว125,9920.20
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม203,7360.54
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด405,7650.69
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง14,1130.02
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง182,5260.71
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย386,4620.59
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว154,4010.34
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1223,6083.38
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด445,2290.84
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า112,7360.40
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย124,0090.30
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี94,0110.22
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง62,2540.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ102,9310.34
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง272,9390.92
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน202,5000.80
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11,4180.07
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา221,7661.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3829,9970.13
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้315,5400.56
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง124,5180.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา132,7440.47
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง272,9180.93
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง192,6250.72
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ261,4451.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,1871.18
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8253,9620.15
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9311,8420.79
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2158,3212.58
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ92,4560.37
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,4230.37
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว202,9530.68
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม142,7640.51
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ72,7740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก108571.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ32,7470.11
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ52,2390.22
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร172,7040.63
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน142,0020.70
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8933,4040.27
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย292,2801.27
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง192,6840.71
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,4870.12
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น414,4810.91
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง3114,9246.32
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น683,9501.72
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1162,8934.01
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4837,6640.13
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว328,4310.38
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา54,9380.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม161,6530.97
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,3970.36
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย363,1211.15
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา143,6960.38
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง102,4150.41
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1362,5105.42
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น81,3410.60
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข201,6161.24
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ21,1370.18
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว71,9740.35
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ61,1130.54
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา20423,9780.85
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4516,1660.28
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,8520.28
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน311,4372.16
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้143,5390.40
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง413,3041.24
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ201,8471.08
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9660,7970.16
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน2769,2662.98
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน5013,3430.37
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3311,1700.30
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง195,1160.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า355,8020.60
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ106,1700.16
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด202,1490.93
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน64,0710.15
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย225,1610.43
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย363,5651.01
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น72,9560.24
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล183,2940.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง205,2820.38
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13,9470.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง92,1520.42
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3912,96513.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์128,6180.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง87,3540.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย163,0040.53
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม293,2440.89
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย202,8810.69
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย101,7610.57
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า672,5562.62