ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi8
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

164 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิตจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์22052,7150.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5114,8610.34
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1913,3870.14
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย1713,8160.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1910,9070.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว95,9280.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง78,4020.08
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม74,1700.17
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด114,6290.24
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง173,8460.44
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง61,7050.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย105,7980.17
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว133,4020.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,7610.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด84,5490.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า62,0340.29
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย33,7630.08
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี34,6350.06
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,1010.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ31,7700.17
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง22,4210.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,0200.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5530,8230.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้155,5180.27
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง225,4660.40
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา33,3100.09
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง183,0610.59
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง21,3590.15
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,3790.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง15562,2660.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2611,0800.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน245,8850.41
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,1660.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,2490.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ102,3740.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ152,4990.60
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,8780.27
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร72,4170.29
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5132,5260.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย102,1460.47
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง62,1140.28
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง92,5580.35
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,1690.22
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง103,6670.27
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,3370.26
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่81,5990.50
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8838,1140.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว218,4640.25
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา135,7360.23
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย113,8840.28
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,8020.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง32,0470.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง62,4120.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,2300.08
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข81,7220.46
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6523,0620.28
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2112,4660.17
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,7190.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน111,7700.62
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้163,8500.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง82,5380.32
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ72,1310.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13753,9490.25
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน418,1560.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3112,3110.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1725,3210.07
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง165,9890.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า245,3630.45
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ207,2940.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด142,6920.52
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน65,8800.10
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย55,5760.09
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,4880.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล135,0610.26
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,9800.12
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว54,3840.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง111,9920.55
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร84,2750.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2411,9850.20
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง116,9610.16
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย73,5260.20
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม22,4470.08
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2080.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,2770.00