ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

164 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิตจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21053,6300.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4617,1590.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1914,2080.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3911,6900.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2313,9990.16
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว67,1190.08
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง258,1550.31
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43,2390.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด135,6180.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง74,8910.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง32,5390.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย36,2660.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว144,5040.31
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง52,9150.17
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด75,4470.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า83,6370.22
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย84,8240.17
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี113,9100.28
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,3500.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ63,3450.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน112,6260.42
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ111,6760.66
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,3550.15
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12233,4010.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้275,1040.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง174,8480.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา102,6200.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง263,7740.69
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,8350.16
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ31,8900.16
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,4920.34
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง60154,9831.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7011,8260.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน417,3760.56
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ123,2600.37
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม112,5820.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว474,0811.15
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม52,7380.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ93,0810.29
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ212,2350.94
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ121,7480.69
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร83,2860.24
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน252,0331.23
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6530,1490.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย272,9930.90
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง114,6370.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง143,0860.45
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น163,2900.49
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,9700.15
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,8250.11
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,8960.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน10836,7080.29
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว447,7520.57
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม71,7340.40
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย112,1990.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา64,0060.15
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา286,6620.42
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง192,4440.78
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,4330.63
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6700.36
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ29900.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8827,0040.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3116,7330.19
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน103,1570.32
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81,6510.48
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้254,0340.62
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง103,8150.26
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ132,3380.56
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์15265,9230.23
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4011,6670.34
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย189,2750.19
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง215,3860.39
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน659,0520.72
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า145,2100.27
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ254,7570.53
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด141,5670.89
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน154,3870.34
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย174,9960.34
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย113,7060.30
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น142,6060.54
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล122,0290.59
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,5100.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว133,9190.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง91,8110.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร92,9470.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์239,8880.23
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง178,0920.21
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย53,3890.15
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม43,3150.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย12,2770.04
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,3660.30