ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 28, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 28, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

155 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13052,7150.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง014,8610.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง713,3870.05
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย8813,8160.64
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2810,9070.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว165,9280.27
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง128,4020.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม52,1920.23
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด224,6290.48
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง153,8460.39
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง31,7050.18
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย195,7980.33
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว343,4021.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง133,7610.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด274,5490.59
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า32,0340.15
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย103,7630.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี214,6350.45
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง72,1010.33
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ111,7700.62
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง72,4210.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน162,0200.79
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,0380.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6930,8230.22
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้275,5180.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง275,4660.49
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา43,3100.12
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,3590.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ42,0310.20
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22162,2660.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7111,0800.64
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน275,8850.46
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ92,1660.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,1510.14
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12,8480.04
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม122,2490.53
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ142,3740.59
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก146262.24
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ182,4990.72
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ141,8780.75
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร222,4170.91
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน21,6800.12
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่10332,5260.32
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,1460.19
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง82,1140.38
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,5580.31
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น123,1690.38
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง73,6670.19
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน138,1140.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว08,4640.00
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา445,7360.77
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,3800.14
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,1400.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,8840.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา44,8020.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง172,0470.83
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข51,7220.29
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ26900.29
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ27170.28
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา223,0620.01
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ112,4660.01
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน102,7190.37
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81,7700.45
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้53,8500.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง122,5380.47
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,1310.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์153,5250.00
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน28,1560.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน512,3110.04
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย625,3210.02
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง285,9890.47
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า95,3630.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ57,2940.07
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน15,8800.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย75,5760.13
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,4880.14
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น57,0490.07
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล65,0610.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,9800.12
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว44,3840.09
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,9920.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร34,2750.07
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1111,9850.09
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง86,9610.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย293,5260.82
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม02,4470.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย132,2080.59
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,2770.18