ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

155 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21153,6300.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง015,6360.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1614,2080.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3010,5980.28
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6313,9990.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว277,1190.38
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง387,4270.51
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม83,2390.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด135,6180.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง344,4340.77
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,3610.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,2660.37
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว124,5040.27
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง162,9150.55
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด245,4470.44
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า13,3240.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย114,4910.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี373,9100.95
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง52,3500.21
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ53,3450.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง324,1960.76
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,6260.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ91,5400.58
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,2660.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5933,4120.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้245,1040.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง84,8480.17
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา52,6200.19
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง213,7740.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง81,6800.48
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ51,8900.26
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3490.30
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง16954,9830.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา8411,8260.71
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน427,3760.57
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ183,2600.55
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม192,5820.74
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว44,0810.10
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม192,7380.69
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ103,0810.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก88530.94
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ252,2351.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,7480.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร143,2860.43
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน32,0330.15
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9730,1490.32
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,9930.17
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง84,6370.17
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง212,8370.74
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น153,2900.46
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น32,2110.14
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,8960.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน136,7080.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว07,0850.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,7340.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย52,1990.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,0060.05
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา306,0750.49
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง61,9780.30
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง132,4440.53
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,4330.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข21,6700.12
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว09710.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ18730.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10024,6140.41
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ6115,3510.40
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน113,1570.35
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน131,6510.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้14,0340.02
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง143,8150.37
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,3380.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์360,4550.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1211,6670.10
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย49,2750.04
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง205,3860.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน09,0520.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า15,2100.02
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ64,7510.13
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน84,3870.18
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย34,9960.06
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย53,7060.13
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล162,0290.79
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,5100.13
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว23,9190.05
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง01,8110.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์49,8880.04
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง08,0920.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย193,3890.56
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23,0790.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย112,2770.48
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย52,1100.24
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25