ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi4
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

154 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อสมองตาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อสมองตายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์42352,7150.80
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง29214,8611.96
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง18613,3871.39
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย12713,8160.92
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9310,9070.85
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว525,9280.88
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง528,4020.62
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม304,1700.72
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด344,6290.73
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง353,8460.91
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง91,7050.53
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย625,7981.07
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว263,4020.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง213,7610.56
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด114,5490.24
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า152,0340.74
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย123,7630.32
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี74,6350.15
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,1010.38
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ281,7701.58
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,0200.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ111,1550.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน44330,8231.44
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้155,5180.27
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง535,4660.97
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา313,3100.94
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง113,0610.36
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,3590.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52,0310.25
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,3790.51
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง66362,2661.06
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา9511,0800.86
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน745,8851.26
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ152,1660.69
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม242,1511.12
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว272,8480.95
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม232,2491.02
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ182,3740.76
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ402,4991.60
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ251,8781.33
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร312,4171.28
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน241,6801.43
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่75232,5262.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,1460.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง32,1140.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง62,5580.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง83,6670.22
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น22,3370.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน52438,1141.37
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว868,4641.02
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา65,7360.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย83,8840.21
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา34,8020.06
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง102,4120.41
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11,2300.08
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,7220.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ46900.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ07170.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา45323,0621.96
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21712,4661.74
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน202,7190.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน61,7700.34
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้23,8500.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง52,5380.20
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,1310.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,54653,9492.87
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1268,1561.54
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน14912,3111.21
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย12525,3210.49
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง695,9891.15
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1115,3632.07
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ797,2941.08
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด312,6921.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน525,8800.88
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย855,5761.52
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย643,4881.83
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล285,0610.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง164,9800.32
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว344,3840.78
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง261,9921.31
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร714,2751.66
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7611,9850.63
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง586,9610.83
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,5260.23
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม132,4470.53
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย112,2080.50
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย41,7900.22
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า52,2770.22