ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

154 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อสมองตาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อสมองตายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16418,9640.86
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1235,9142.08
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง575,2121.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง313,1560.98
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย395,1120.76
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว242,2901.05
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง22,7060.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม66620.91
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด131,7590.74
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง231,8311.26
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย302,0071.49
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว61,4490.41
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง61,0250.59
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด61,7550.34
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า91,3500.67
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย31,1270.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี61,1570.52
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง07280.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ166512.46
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง41,0120.40
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน88570.93
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ55250.95
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน17411,4941.51
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้41,6960.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง131,1421.14
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา68580.70
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง31,0720.28
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง44850.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง32319,3781.67
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา234,6840.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน272,6241.03
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ119611.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม38720.34
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว181,3281.36
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม81,0410.77
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ69450.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ39780.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ137201.81
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร181,1141.62
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน137521.73
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2399,2802.58
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย09920.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง21,3100.15
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง18420.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น01,0840.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่94901.84
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21812,3251.77
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว492,5171.95
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม15530.18
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย36960.43
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา19070.11
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา21,9380.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง04830.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง66680.90
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข15040.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว03230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1066,9471.53
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ364,0150.90
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน48140.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้31,0770.28
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง101,2080.83
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ37950.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์62422,2462.80
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน454,1561.08
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย342,9181.17
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง221,8951.16
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน311,5971.94
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า241,1902.02
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ201,3141.52
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด115362.05
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน221,4501.52
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย331,4172.33
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย231,3161.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น129821.22
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล157232.07
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง96521.38
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว181,3201.36
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง146702.09
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร239862.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์393,1641.23
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง121,3670.88
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย41,2100.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม18500.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย78430.83
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16110.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า57530.66