ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 22, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 22, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

154 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อสมองตาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อสมองตายจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์45353,6300.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31417,1591.83
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง18114,2081.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7910,5980.75
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย7713,9990.55
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว457,1190.63
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง288,1550.34
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม213,2390.65
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด295,6180.52
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง214,4340.47
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง42,3610.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย646,2661.02
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว114,5040.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง92,9150.31
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด405,4470.73
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า323,3240.96
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย44,4910.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี163,9100.41
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง102,3500.43
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ423,3451.26
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง134,1960.31
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,6260.27
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ211,5401.36
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน44333,4011.33
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้515,1041.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง524,8481.07
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา192,6200.73
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง233,7740.61
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,6800.36
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ131,8900.69
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง151,3491.11
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,04954,9831.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2911,8260.25
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน827,3761.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ373,2601.13
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม192,5820.74
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว234,0810.56
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม222,7380.80
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ353,0811.14
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก98531.06
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,2350.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ201,7481.14
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร283,2860.85
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน292,0331.43
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่67230,1492.23
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,9930.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง14,6370.02
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง02,8370.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น33,2900.09
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,2110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่161,8960.84
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน63136,7081.72
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว777,0851.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21,7340.12
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย62,1990.27
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,0060.12
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา76,0750.12
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21,9780.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง52,4440.20
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,6700.36
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว39710.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา35124,6141.43
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ19915,3511.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน73,1570.22
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน81,6510.48
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04,0340.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง33,8150.08
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,3380.38
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,82660,4553.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน13711,6671.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1129,2751.21
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง795,3861.47
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1539,0521.69
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1255,2102.40
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ864,7511.81
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด441,5672.81
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน774,3871.76
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย994,9961.98
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย833,7062.24
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น262,6061.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล272,0291.33
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง284,5100.62
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว573,9191.45
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง331,8111.82
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร732,9472.48
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1299,8881.30
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง628,0920.77
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย103,3890.30
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม163,0790.52
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2770.53
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า62,3660.25