ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

153 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เลือดออกในสมอง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เลือดออกในสมองจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์50353,6300.94
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4115,6360.26
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5714,2080.40
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4010,5980.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2713,9990.19
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว146,4470.22
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง127,4270.16
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม53,2390.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด295,6180.52
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง154,4340.34
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,3610.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย226,2660.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว124,5040.27
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง222,9150.75
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด85,4470.15
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า43,3240.12
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย14,4910.02
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี373,9100.95
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง82,3500.34
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ73,3450.21
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง174,1960.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,6260.23
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,5400.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน23533,4120.70
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้05,1040.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง214,8480.43
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา42,6200.15
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,1430.22
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,6800.06
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ31,8900.16
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,2160.16
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง70154,9831.27
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4411,8260.37
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน267,3760.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ33,2600.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,5820.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว114,0810.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม132,7380.47
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก18530.12
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ92,2350.40
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ41,7480.23
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร163,2860.49
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่32830,1491.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย42,9930.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง44,6370.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง52,8370.18
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,9700.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,2110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่161,8960.84
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21936,7080.60
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว167,0850.23
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,7340.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง51,4240.35
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย12,1990.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา24,0060.05
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา106,0750.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง21,9780.10
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4440.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,4190.07
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ09900.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว19710.10
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา17024,6140.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5515,3510.36
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,6510.12
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04,0340.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง63,8150.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ32,3380.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์84960,4551.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4911,6670.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย259,2750.27
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง154,8690.31
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน508,2030.61
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า214,8150.44
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ184,7430.38
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21,5670.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน104,3870.23
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย214,9960.42
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย123,7060.32
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22,6060.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล82,0290.39
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง104,5100.22
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว73,9190.18
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง21,8110.11
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร92,9470.31
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์519,8880.52
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง248,0920.30
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย173,3890.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,0790.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02,2770.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย22,1100.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13