ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi9
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

153 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เลือดออกในสมอง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เลือดออกในสมองจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์53452,7151.01
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6914,8610.46
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4413,3870.33
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย6213,8160.45
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4210,9070.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว255,9280.42
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง198,4020.23
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม64,1700.14
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด424,6290.91
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง243,8460.62
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง41,7050.23
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย185,7980.31
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว173,4020.50
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง133,7610.35
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด64,5490.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า42,0340.20
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย13,7630.03
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี214,6350.45
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง22,1010.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ51,7700.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง102,4210.41
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72,0200.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ31,1550.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01,0380.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน23030,8230.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้85,5180.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง225,4660.40
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา113,3100.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง23,0610.07
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,3590.07
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ22,0310.10
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3790.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง64162,2661.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4511,0800.41
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน215,8850.36
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ92,1660.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม72,1510.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว182,8480.63
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม122,2490.53
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ102,3740.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก16260.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ142,4990.56
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ101,8780.53
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร142,4170.58
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่35532,5261.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,1460.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,1140.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง62,5580.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น53,1690.16
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง53,6670.14
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,3370.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22138,1140.58
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว248,4640.28
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา75,7360.12
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,3800.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย43,8840.10
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา14,8020.02
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง42,4120.17
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,7220.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา24923,0621.08
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3912,4660.31
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน82,7190.29
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,8500.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง42,5380.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ22,1310.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์74953,9491.39
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน338,1560.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3112,3110.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4625,3210.18
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง155,9890.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า155,3630.28
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ207,2940.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด42,6920.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน15,8800.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย225,5760.39
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,4880.20
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล65,0610.12
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง34,9800.06
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว34,3840.07
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,9920.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร84,2750.19
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5011,9850.42
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง176,9610.24
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,5260.23
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2080.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,2770.09