ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

153 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เลือดออกในสมอง
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค เลือดออกในสมองจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์61651,9881.18
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3814,2100.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง7313,3020.55
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4215,3060.27
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4612,6060.36
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง135,8310.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว215,9920.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม53,7360.13
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด365,7650.62
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง284,1130.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,5260.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย236,4620.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว274,4010.61
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง263,6080.72
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด55,2290.10
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า52,7360.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย34,0090.07
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี254,0110.62
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02,2540.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ72,9310.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง72,9390.24
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน62,5000.24
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,4180.42
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,7660.06
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน23729,9970.79
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้85,5400.14
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง194,5180.42
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา72,7440.26
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง52,9180.17
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง52,6250.19
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ31,4450.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง21,1870.17
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง62753,9621.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6011,8420.51
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน298,3210.35
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ62,4560.24
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม92,4230.37
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว182,9530.61
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม162,7640.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ72,7740.25
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08570.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,7470.25
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ32,2390.13
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร102,7040.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0020.45
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่35533,4041.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย22,2800.09
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง42,6840.15
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง82,4870.32
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น24,4810.04
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง64,9240.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น53,9500.13
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่32,8930.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21637,6640.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว288,4310.33
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา94,9380.18
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01,6530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,3970.43
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย53,1210.16
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา63,6960.16
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง22,4150.08
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,5100.44
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น31,3410.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6160.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01,1370.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว11,9740.05
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ01,1130.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา23323,9780.97
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3016,1660.19
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน22,8520.07
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน21,4370.14
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้13,5390.03
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง43,3040.12
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ41,8470.22
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์83160,7971.37
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน239,2660.25
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน8013,3430.60
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6511,1700.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง125,1160.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า105,8020.17
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ266,1700.42
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด52,1490.23
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน04,0710.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย325,1610.62
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย183,5650.50
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น52,9560.17
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล53,2940.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง65,2820.11
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว223,9470.56
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง12,1520.05
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร132,9650.44
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์468,6180.53
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง227,3540.30
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย153,0040.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม23,2440.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,8810.10
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01,7610.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22,5560.08