ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

152 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจอื่น ๆ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหัวใจอื่น ๆจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์27053,6300.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง717,1590.04
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1114,2080.08
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1111,6900.09
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3013,9990.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว507,1190.70
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง68,1550.07
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33,2390.09
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด85,6180.14
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง74,8910.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง12,5390.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย176,2660.27
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว114,5040.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง02,9150.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด125,4470.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า43,6370.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย24,8240.04
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี203,9100.51
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง32,3500.13
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ13,3450.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง54,1960.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,6260.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,6760.12
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,3550.07
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4333,4010.13
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,1040.12
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง84,8480.17
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา52,6200.19
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง113,7740.29
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01,8350.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ61,8900.32
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,4920.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง55654,9831.01
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2111,8260.18
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน147,3760.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ53,2600.15
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม82,5820.31
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว144,0810.34
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22,7380.07
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ43,0810.13
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ42,2350.18
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ61,7480.34
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร73,2860.21
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน62,0330.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7430,1490.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย12,9930.03
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง54,6370.11
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง23,0860.06
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,2900.12
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,8250.04
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,8960.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15336,7080.42
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว427,7520.54
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,7340.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย92,1990.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา84,0060.20
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา316,6620.47
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11,9780.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง62,4440.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,4330.14
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข91,6700.54
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ29900.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว69710.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ08730.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4127,0040.15
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4716,7330.28
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน33,1570.10
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้24,0340.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง53,8150.13
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,3380.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์36565,9230.55
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2011,6670.17
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย89,2750.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง95,3860.17
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน249,0520.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า145,2100.27
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ104,7570.21
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31,5670.19
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน14,3870.02
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย194,9960.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย73,7060.19
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น02,6060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง24,5100.04
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว33,9190.08
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร42,9470.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์189,8880.18
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง68,0920.07
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย63,3890.18
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13,3150.03
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย42,2770.18
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย12,1100.05
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13